Розділи економіки

Обґрунтування тарифу і формування прибутку транспортного обслуговування

Автомобільний транспорт - одна з найважливіших галузей народного господарства - розвивається як невід’ємна частина єдиної транспортної системи країни. Він забезпечує на ряду з іншими видами транспорту раціональне виробництво і оборот продукції промисловості та сільського господарства, задовольняє потреби населення в перевезеннях.

Що таке комерція? Уміння перепродати дорожче? Якоюсь мірою так, але не тільки це. Поняття «комерція» значно ширше, більш глибоке по змісту й умінню її здійснювати.

Комерція - вид торгового підприємництва чи бізнесу, але бізнесу шляхетного, того бізнесу, що є основою будь-якої по-справжньому цивілізованої ринкової економіки.

Комерція - слово латинського походження (від лат. commercium - торгівля). Однак треба мати на увазі, що термін «торгівля» має двояке значення: в одному випадку він означає самостійну галузь народного господарства (торгівлю), в іншому - торгові процеси, спрямовані на здійснення актів купівлі-продажу товарів. Комерційна діяльність зв'язана з другим поняттям торгівлі - торговими процесами по здійсненню актів купівлі-продажу з метою одержання прибутку.

Таким чином, змістом комерційної діяльності є:

вивчення та прогнозування розвитку цільових ринків з деталізацією всіх складових цього ринку;

добір потенційних ділових партнерів і налагодження зв’язків між ними;

організація та контроль виконання контрактів;

рекламна діяльність;

впровадження необхідних технологій та оперативне управління ними.

Комерційна діяльність підприємства - більш вузьке поняття, ніж підприємництво. Підприємництво - це організація економічної, виробничої й іншої діяльності, що приносить підприємцю доход. Підприємництво може означати організацію промислового підприємства, сільського фермерського господарства, торгового підприємства, підприємства обслуговування, банку адвокатської контори, видавництва, дослідницької установи, кооперативу і т.д. Із усіх цих видів підприємницької діяльності тільки торгова справа є в чистому виді комерційною діяльністю. Таким чином, комерцію варто розглядати як одну з форм (видів) підприємницької діяльності. У той же час і в деяких видах підприємницької діяльності можуть здійснюватися операції по купівлі-продажу товарів, сировини, заготовленої продукції, напівфабрикатів і т.п., тобто елементи комерційної діяльності можуть здійснюватися у всіх видах підприємництва, але не є для них визначальними, головними.

При управлінні комерційною діяльністю виконуються функції процесу управління: планування, організація, облік і контроль.

Планування - одна з найважливіших функцій управління комерційною діяльністю торгового підприємства. Планування закупівель, товарних запасів і продажів зв'язано з динамікою торгових процесів і сприяє досягненню поставлених цілей торгового підприємства. Плани закупівель і продажів звичайно містять показники, що повинні бути досягнуті в результаті їхнього виконання. У планах відбивається зміст робіт, установлюється персональна відповідальність за їхнє виконання, намічаються терміни і визначаються методи контролю й аналізу ефективності виконання завдань.

Сутність організації як функції управління заключається в упорядкуванні, узгодженні, регламентуванні дій виконавців, що беруть участь у процесах закупівлі, продажі і просування товарів до споживачів. Організація управління включає також оперативне регулювання, під яким маються на увазі поточні управлінські рішення, інструкції, накази, розпорядження, указівки, вироблювані і прийняті суб'єктами управління відповідно до конкретної ринкової ситуації.

Облік як функція управління комерційною діяльністю являє собою документальне оформлення надходжень, приймання, реалізації товарів і їхнього руху в торговому підприємстві. Завдяки обліку забезпечується схоронність матеріальних цінностей і коштів, контроль за торговими процесами і результатами комерційної діяльності.

Під контролем мається на увазі активне спостереження за виконанням управлінських впливів, перевірка дотримання документів, що регламентують комерційно-підприємницьку діяльність торгового підприємства. Контроль разом з обліком інформує підприємця про результативність торгових процесів і служить засобом коригувального впливу з боку органів управління на тих, кому слід виконувати керуючі рішення.

Комерційна робота на автотранспорті - надання транспортних послуг із заданим рівнем прибутковості, пошук товарів (вантажів) та партнерів, узгодження тарифної системи (форми оплати за надані послуги), укладання договорів на всі види перевезень вантажів та пасажирів, організація взаємодії між транспортними організаціями, виробниками та споживачами, рекламна діяльність, оперативний контроль діяльності відповідно до обраної комерційної стратегії. Отже, комерційна діяльність на автотранспорті - це пошук вантажів та пасажирів на внутрішньому та зовнішньому ринках, а також обґрунтування тарифної системи на всі види перевезень, розробка дієвої рекламної політики.

Автотранспорт - найперша галузь економіки України, у якій розпочалась приватизація державної власності. За характером діяльності автоперевезення поділяються на комерційні та некомерційні. Автотранспорт є складовою частиною транспортної системи країни, у яку входять види транспорту, загальним для яких є поняття продукції, у якості якої виступає процес переміщення вантажів та пасажирів. Це відрізняє дану галузь від інших, у яких продукт виробництва має речовий вираз і у процесі виробництва змінює або набуває нових фізико-хімічних властивостей. На транспорті продукція виступає у вигляді послуги, яка не має речового змісту, не може зберігатись та накопичуватись, для її здійснення не потрібна сировина. Одиницями виміру транспортної продукції є тони, тонокілометри, пасажири, пасажиро-кілометри. Вказані особливості впливають або визначають особливості комерційної роботи:

впливають на склад витрат;

не потребують часу та додаткових засобів на збереження та реалізацію продукції;

скорочується капіталооборот за рахунок відсутності складських операцій;

суміщується продукція цієї галузі транспорту з процесом її виробництва.

Особливості транспортних послуг визначають особливості транспортного виробництва:

) відсутність конкретного місця продажу та виробництво послуг у часі та просторі;

) обсяги виробництва не дорівнюють обсягам споживання за рахунок повторності перевезень;

) плата виконаної роботи випереджує послуги, що пов’язано з підготовкою транспортних засобів та оформленням документів;

) змінена форма грошообігу;

) мішані форми транспортних послуг, що розширює конкурентне середовище і пов’язане з цим ціноутворення;

) залежність ринку транспортних послуг від товарних ринків;

) підвищений вплив на навколишнє середовище, що може спричинити обмеження транспортних послуг.

Завдання на дану курсову роботу полягає:

– охарактеризувати середовище економічної системи і провести дослідження попиту і пропозиції даного виду послуг;

– скласти виробничий план і визначити показники технічного обслуговування та ремонту рухомого складу;

– визначити потреби в матеріально-технічних і трудових ресурсах;

– розрахувати собівартість перевезень і обґрунтувати тариф;

– визначити показники дохідності і порядок формування прибутку.

 

  Подібні статті по економіці

  Рентабельність сільськогосподарського виробництва і шляхи її підвищення (на прикладі ТОВ Сухоліське с. Сухоліси Київської області)
  Сільське господарство є однієї з найважливіших галузей народного господарства. Воно виробляє продукти харчування для населення, сировину для переробної промисловості, забезпечує суспільство. Тому, актуальною проблемою в даний час є проблема подальшог ...

  Продуктивність праці на підприємстві
  Будь-яке суспільство для забезпечення нормального (достатньо комфортного) рівня своєї життєдіяльності здійснює безліч видів конкретної праці. З цією метою люди створюють певні організації (трудові колективи), які спільно виконують ту ч ...

  Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.