Розділи економіки

Резерви підвищення продуктивності праці на підприємстві

економічна продуктивність праця

Вихід України з економічної кризи і вирішення стратегічних завдань щодо розвитку національної економіки, можливі за умови значного підвищення ефективності всієї сукупної праці суспільства. Від цього залежить ступінь задоволення потреб її громадян і місце в світовому співтоваристві. В умовах посиленої конкуренції на ринках товарів, послуг і праці великого значення набуває підвищення продуктивності праці на підприємствах, яке виявляється передусім у збільшенні маси продукції, що виробляється за одиницю часу за незмінної її якості, або в підвищенні якості і конкурентоспроможності за незмінної її маси, що виробляється за одиницю часу; зменшенні затрат праці на одиницю продукції. Зростання продуктивності праці сприяє скороченню часу виробництва й обігу товару, збільшенню маси продукції і зростанню норми прибутку підприємства. Досягнення високих економічних результатів можливе лише за умови ефективного використання матеріальних і трудових ресурсів на кожному робочому місці, підприємстві, а це в свою чергу вимагає глибокої реформи системи управління, виробництва і реалізації продукції, узгодженої з такими перетворювальними процесами, як реструктуризація та адаптація до міжнародних стандартів, що і визначає актуальність теми дипломної роботи.

Проблемні питання щодо удосконалення продуктивністі праці відображаються у працях вітчизняних і іноземних науковців: Андрійчука В.Г., Ареф’євої О.В., Боумен К.Н., Бойчика М.І., Бутинця Ф.Ф., Болюха М.А., Бланка І.А., Василенка В.А., Горбоноса Ф.В., Герасимчука В.Г., Коробова М.Я., Мацибори В.І., Мец В.О., Осовської Г.В., Покропивного С.Ф., Цаль- Цалка Ю.С., Цигилика І.І. та інших.

Метою написання дипломної роботи є обґрунтування теоретичних і методичних підходів та розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення продуктивністі праці у ПСП ім. Шевченка.

У відповідності до визначення мети в роботі сформовані такі основні завдання, що зумовлюють подальшу її структуру:

- узагальнити економічну сутність продуктивності і ефективності праці та її роль в економічному зростанні підприємства;

обгрунтувати методику визначення продуктивності праці на підприємстві;

дослідити програми підвищення продуктивністі праці на підприємстві;

- охарактеризувати сучасний рівень функціонування підприємства;

проаналізувати фінансово-господарський стан підприємства;

- провести оцінку сучасного стану продуктивності праці у ПСП ім. Шевченка та визначити основні фактори впливу на аналізований показник;

виявити резерви щодо підвищення продуктивності праці у підприємстві;

обгрунтувати напрями підвищення продуктивністі праці у ПСП ім. Шевченка.

Об’єктом дослідження є резерви підвищення продуктивністі праці на підприємстві.

Предметом дослідження є сукупність теоретико-методологічних і прикладних проблем підвищення продуктивністі праці у ПСП ім. Шевченка .

Інформаційною базою дослідження є Закони України, Укази Президента України, нормативні документи уряду, матеріали Головного управління статистики в Житомирській області, матеріали за господарською діяльністю ПСП ім. Шевченка, періодичні видання, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених-аграрників та фахівців із проблеми дослідження, матеріали особистих спостережень автора, а також інформаційні ресурси світової мережі Internet.

Для ПСП ім. Шевченка проблема підвищення продуктивністі праці постає особливо гостро, оскільки в останні роки підприємство знижує ефективність господарської діяльності. Тому завдання пошуку і впровадження основних напрямків щодо підвищення ефективності управління всіма виробничими ресурсами, в тому числі і персоналом, для даного підприємства є вкрай необхідним.

Практична спрямованість дослідження полягає у визначенні резервів підвищення продуктивності праці ПСП ім. Шевченка на основі проведення розрахунків. Дипломна робота має прикладний характер та рекомендації знаходження резервів підвищення продуктивністі праці можуть бути використані при впровадженні запропонованих стратегічних розробок на підприємстві.

  Подібні статті по економіці

  Системи інвестицій поняття, структура, принципи функціонування
  Процес розвитку ринкових відносин зумовлює необхідність подальшого дослідження організаційно-економічних умов здійснення інвестиційної діяльності, формування і використання інвестиційного потенціалу та удосконалення методів забезпеченн ...

  Приватний сектор в національній економіці
  Актуальність теми даної курсової роботи. Стратегічною метою розвитку України є побудова сильної та сучасної європейської демократичної держави з потужною економікою для забезпечення гідного життя кожного громадянина. У нашій державі нерозв’язан ...

  Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.