Розділи економіки

Аналіз господарської діяльності підприємства

Проблема підвищення ефективності виробництва є визначальним фактор економічного і соціального розвитку ПСП ім. Шевченка.

Ефективність виробництва як економічна категорія відображає дію об'єктивних економічних законів, яка виявляється в результативності виробництва. Вона є тією формою, в якій реалізується мета суспільного виробництва. Ефективність показує кінцевий корисний ефект від застосування засобів виробництва і живої праці, а також сукупних їх вкладень.

Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва визначається на різних рівнях. Залежно від цього використовують відповідні економічні показники, які повинні бути органічно взаємопов'язані і відповідати критерію ефективності. Вони не можуть бути єдиними для оцінки ефективності сільськогосподарського виробництва на різних рівнях.

Тому, одним із головних показників ефективності використання оборотних засобів є аналіз оборотності оборотних коштів, який полягає в порівнянні показників оборотності оборотних коштів підприємства за звітний період з аналогічними показниками за минулий звітний період. У такий спосіб виявляються тенденції поліпшення або погіршання маневрування оборотними коштами. Ця інформація корисна для акціонерів, можливих інвесторів, потенційних покупців, постачальників та інші.

Оцінено оборотність оборотних коштів підприємства за допомогою показників зведених в таблиці 2.7.

Таблиця 2.7

Аналіз оборотності оборотних коштів у ПСП ім. Шевченка

Показники

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2012 р до 2010 р., %

1. Виручка від реалізації , тис.грн

2000

4330

4502

> у 2,2 рази

2. Середній залишок оборотних коштів, тис.грн

19061

21142

4584

24,0

3. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів, кількість оборотів

0,10

0,20

98,2

-

4. Тривалість обороту, днів

3650

1825

3,72

< у 9,8 разів

5. Коефіцієнт завантаження коштів в обороті, грн

9,5

4,88

101,8

> у 10,7 разів

Виходячи з наведених у таблиці даних, можна сказати, що у звітному році коефіцієнт оборотності зріс на 0,98 пункти. Це привело до зменшення тривалості обороту у 9,8 разів, та підвищення коефіцієнту завантаження коштів в обороті у 10,7 разів. Така ситуація є позитивною і свідчить про підвищення ефективності використання оборотних коштів на підприємстві.

У ринковій економіці, коли можлива ліквідація підприємств унаслідок їх банкрутства, одним з найважливіших показників фінансового стану є ліквідність. Термін «ліквідний» передбачає безперешкодне перетворення майна на гроші. Ліквідність підприємства - це його спроможність перетворювати свої активи на гроші для покриття всіх необхідних платежів. Найліквіднішою є готівка. Наступним за рівнем ліквідності є короткострокові інвестиції оскільки у разі необхідності їх швидко можна реалізувати.

Дебіторська заборгованість - теж ліквідний актив, оскільки передбачається, що дебітори оплатять рахунок у найближчому майбутньому. Найменш ліквідним поточним активом є запаси, бо для перетворення їх на гроші спочатку треба їх продати.

Отже, під ліквідністю будь-якого активу слід розуміти можливість перетворення його на гроші, а рівень ліквідності визначається тривалістю періоду, протягом якого відбувається це перетворення. Підприємство буде ліквідним, якщо його поточні активи перевищуватимуть короткострокові зобов’язання. Якщо на підприємстві оборотний капітал складається в основному з коштів та короткострокової дебіторської заборгованості, то таке підприємство вважають ліквіднішим, ніж те, де оборотний капітал складається в основному із запасів. Аналіз ліквідності підприємства передбачає розрахунок та аналіз основних показників ліквідності. Вони застосовуються для оцінки можливостей підприємства виконати свої короткосрокові зобов’язання. Показники ліквідності дають уявлення не тільки про платоспроможність підприємства на конкретну дату, а й у випадках надзвичайних ситуацій.

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Структура та управління ЖКГ у Запорізькому регіоні
Житлово-комунальне господарство - це одна з важливих та пріоритетних галузей національного господарського комплексу, яка забезпечує життєдіяльність населених пунктів та суттєво впливає на розвиток економічних взаємовідносин у державі. ...

Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій
Спеціальні економічні зони у країнах з перехідною економікою мають сприяти швидшому становленню ринкових механізмів в окремих регіонах. І в даній роботі ставиться за мету не лише довести наскільки вільні економічні зони (ВЕЗ) є ефек ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.