Розділи економіки

Організаційно-економічна та соціальна характеристика підприємства

ПСП ім. Шевченка розташовано в Житомирській області Баранівського району в селі Радулин. Створено дане підприємство 7 березня 2001 року протоколом № 1 від 18 лютого 2001 р. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи видане Барановською районною державною адміністрацією Житомирської області. Ідентифікаційний код суб’єкта підприємницької діяльності знаходиться в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України.

Так як дане господарство розташоване поблизу смт. Баранівка (відстань до районного центра 20 км), це покращує його можливість щодо одержання додаткових матеріальних цінностей. Наявність на ринку збуту, незначна відстань від них і наявність добрих шляхів, зумовлюють спеціалізацію такого господарства на виробництво мало транспортабельної продукції.

Оскільки господарство знаходиться в зоні Полісся, то для цієї зони характерні дерново-підзолисті ґрунти, рівнинний рельєф, значну частину якого займають сільськогосподарські угіддя, а також ставки та водоймища, клімат помірно-континентальний, вологий з середньорічною температурою 10С, з середньорічною кількістю опадів 600мм. Товщина снігового покриву досягає 15-20см. Глибина промерзання ґрунту становить 25-30см. Перші заморозки на ґрунті з’являються в першій декаді жовтня, а останні - в третій декаді квітня.

Діяльність господарства регулюється Статутом та установчим договором. Згідно Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки, який був прийнятий 03.12.99р. КСП ім. Шевченка було реформоване в ПСП ім. Шевченка .

Організаційна структура управління ПСП ім. Шевченка є лінійною і наведена на рис.2.1.

У ПСП ім. Шевченка відносини між робітниками і головою правління регулюються колективним договором. Саме він являється основним засобом захисту інтересів працівників.

В практиці господарювання ПСП ім. Шевченка виділяє два інтегрованих напрямки - економічну і соціальну діяльність, які забезпечують ефективне функціонування та розвиток підприємства в умовах соціально орієнтованої ринкової економіки. Економічна діяльність включає планування виробничо-господарської діяльності, облік витрат і виходу продукції, систему оплати праці, фінансову діяльність та ін.

Соціальна діяльність підприємства передбачає заходи щодо підготовки і підвищення кваліфікації кадрів, поліпшення умов праці та побуту працівників. Цей напрямок діяльності передбачає також участь працівників у прибутках або стимулювання персоналу через прибутки, що формує дієвий мотиваційний механізм залучення колективу до високопродуктивної праці. Соціальна діяльність підприємства належить до найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва, високої результативності виробничо-господарської та комерційної діяльності.

Господарство за розмірами відноситься до середніх підприємств, підтвердженням цього є дані табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Показники розміру ПСП ім. Шевченка

Показники

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2012 р. до 2010 у %

Валова продукція (постійних цінах 2010р.), всього, тис. грн.

1247,7

1142,6

1337,7

107,2

Товарна продукція, тис. грн.

2000,2

4330

4502

>у 2,2 рази

Валовий дохід, тис. грн.

2358

5204

5370

>у 2,3 рази

Площа с.-г. угідь, га в т.ч. рілля

1030

1030

1030

100,0

Середньорічна чисельність працюючих., осіб

61

44

36

59,0

Середньорічна вартість ОВФ, тис. грн.

5525,0

4689,5

4720

85,4

Середньорічне поголів’я худоби, ум. голів

270

414

277

102,6

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Обґрунтування виробництва і оцінка ефективності діяльності ТОВ Севмолокозавод за основними критеріями
В умовaх ринкових відносин головною лaнкою всієї економіки виступaє підприємство, оскільки сaме нa цьому рівні створюються необхідні для суспільствa життєві блaгa. Стійке фінaнсове положення промислового підприємствa, діючого в умов ...

Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту ПАТ Дніпропетровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського
У широкому аспекті інвестиції - один із вагомих факторів економічного розвитку кожної країни. Перехід до ринкової моделі економічного зростання безпосередньо пов'язаний з формуванням нових інвестиційних проектів. Інвестування є формою фінансово-еконо ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.