Розділи економіки

Аналіз стану охорони праці та техніки безпеки в ПСП ім.Шевченка

Згідно Закону України “Про охорону праці”, на кожному підприємстві, незалежно від форм власності та видів їх діяльності, керівником підприємства повинна створюватись служба охорони праці, або призначається відповідальний працівник з охорони праці. В організації охорони праці у ПСП ім. Шевченка беруть участь директор підприємства та головні спеціалісти.

Основним завданням організації охорони праці в даному підприємстві є створення здорових і безпечних умов праці. Цього можна досягти виконуючи такі види робіт:

· навчання усіх працюючих, перевірка їх знань та проведення широкої пропаганди охорони праці;

· обладнання кабінету з охорони праці та організація його ефективної роботи;

· розробка і виконання планів заходів з охорони праці;

· організація та проведення дня охорони праці на підприємстві;

· аналіз показників та причин виробничих травм і захворювань;

· оперативний контроль стану охорони праці і негайне усунення впливу шкідливих умов та небезпек, виявлених на робочих місцях;

· проведення паспортизації санітарно-технічного стану виробничих приміщень, транспортних засобів, технологічного обладнання та окремих робочих місць;

· впровадження заходів морального і матеріального заохочення за зразковий стан охорони праці на робочому місці, дільниці або підприємстві;

· забезпечення всіх працюючих необхідними захисними засобами згідно з існуючими нормами;

· розробка та проведення заходів по оздоровленню працівників різних професій.

В ПСП ім. Шевченка обов’язки з охорони праці покладені на керівника підприємства.

До обов’язків керівника з охорони праці входить:

1) розробляти інструкції, положення, інші нормативні акти про охорону праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків та протипожежну безпеку, що діють в межах підприємства;

2) проводити ввідні та поточні (не рідше одного разу на рік) інструктажі по техніці безпеки з працівниками господарства;

) приймати участь у формуванні фонду охорони праці підприємства і розподілі його коштів;

) проводити розслідування нещасних випадків та аварій;

) розглядає заяви та скарги працівників з питань охорони праці;

) приймати участь у роботі комісії по введенню в дію закінчених будівництвом об’єктів, відремонтованого та модернізованого обладнання і технічному переозброєнні об’єктів.

Таблиця 4.1

Стан охорони праці в ПСП ім. Шевченка

Показники

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2012 р. +,- до 2010 р.

Чисельність працюючих, чол.

61

44

36

-25

Кількість випадків виробничого травматизму

1

-

-

1

Допомога по тимчасовій непрацездатності, тис. грн.

2

-

-

-

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Оцінка та механізм забезпечення економічної безпеки підприємства
Сучасне підприємство знаходиться в умовах безперервної зміни середовища його існування. Ця нестабільність вимагає від господарюючих суб‘єктів постійної адаптації, зокрема пошуку нових і вдосконалення вже відомих засобів забезпечення си ...

Розвиток інноваційного підприємництва в умовах ринкової економіки
Актуальність теми. Початок XXI століття характеризується суттєвими якісними змінами в характері і рушійних силах суспільного розвитку. Економічні системи держав безперервно модернізуються у відповідь на динамічні технологічні зрушення. ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.