Розділи економіки

Аналіз стану охорони праці та техніки безпеки в ПСП ім.Шевченка

. Обгрунтовано, що нележне виконання персоналом економічної, виробничої, соціальної функцій можливе за умови виважених управлінських дій. Підвищення продуктивності праці на підприємстві це частина загального процесу управління підприємством, що включає в себе планування, організацію, мотивацію, керівництво, контроль і регулювання. Основними функціями підвищення продуктивності праці є визначення цілей та організація програми підвищення продуктивності праці. При цьому цілями програми повинні бути: ефективне використання людських ресурсів; мінімізація втрат виробництва та створення ефективної системи вимірювання продуктивності праці. А кожен підхід досягнення даних цілей охоплювати: організаційні форми підвищення продуктивності праці; сфери підвищення продуктивності праці; засоби і методи підвищення продуктивності праці.

. Доведено, що підвищення продуктивності праці у підприємстві перебуває під впливом зовнішніх та внутрішніх чинників, врахування яких забезпечить підвищення результативності. Визначено показники, які характеризують соціально-економічну ефективність даного процесу. Це, зокрема, система показників які можуть характезувати рівень продуктивності праці у часі і просторі. Продуктивність праці вимірюється відношенням обсягу виробленої продукції до затрат праці (середньооблікової чисельності персоналу). Залежно від прямого або зворотного відношення маємо два показники: виробіток і трудомісткість. Застосовуючи систему показників продуктивності праці, можна, не очікуючи кінцевих результатів, враховувати проміжні результати, що характеризують затрати живої праці на окремих операціях, за окремі проміжки часу, завантаженість працівників тощо.

4. Вивчення умов підвищення продуктивності праці у ПСП ім. Шевченка засвідчило їх позитивний та негативний вплив на даний процес. Результативному здійсненню заходів підвищення продуктивності праці у підприємстві сприяє наявність природної основи формування персоналу сільськогосподарського підприємства і його якісний склад. Негативно позначаються на заходах підвищення продуктивності праці у ПСП ім. Шевченка низький рівень організації виробництва й управління ним.

. Дослідження підвищення продуктивності праці у підприємстві вказує на низький рівень його здійснення, недооцінювання даного процесу як необхідної умови ефективного функціонування суб’єкта господарювання у ринкових умовах. Це підтверджується, скороченням працвників, вибуття яких відбувається в основному з причин плинності. Персонал не задоволений матеріальною складовою мотивації праці, адже заробітна плата працівників підприємства вдвічі менша, ніж у промисловості. Відсутність суттєвої різниці оплати персоналу з різним рівнем освіти, кваліфікації не стимулює його покращувати освітіні характеристики. Не реалізуються заходи з розвитку персоналу, що частково зумовлено складним фінансовим становищем ПСП ім. Шевченка. Спостерігається підвищення показників продуктивності праці - збільшення виробництва валової продукції на одного працівника та зниження її трудомісткості. Проте, таке зростання в більшій мірі зумовлено в скороченням чисельності працівників, так як у підприємстві ще зберігається втрата робочого часу (прогули, простої, не враховуються 20 хвилинні перекури тощо).

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Теоретичні основи формування і використання капіталовкладень на підприємствах
Мета роботи: систематизація, узагальнення, закріплення та розширення теоретичних знань для поглибленого вивчення практичних питань щодо підвищення економічної ефективності діяльності підприємств за перехідного до ринкових відносин періоду. ...

Роль власності у соціально-економічних процесах
Україна як суверенна держава почала самостійно формувати власну економічну політику з часу проголошення своєї незалежності. Визначення основних напрямів цієї політики базується на принципах демократії, свободи підприємництва і відкритості ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.