Розділи економіки

Аналіз стану охорони праці та техніки безпеки в ПСП ім.Шевченка

В господарстві за останні три роки (2010, 2011, 2012) зареєстровано 1 випадок виробничого травматизму. Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності становив 2,0 тис. грн у 2010р.

Роботи, пов’язані із застосуванням пестицидів, обов’язково реєструють у спеціальному журналі, який є офіційним документом для санітарного нагляду при виборі проб сільськогосподарської продукції, для визначення в них залишків пестицидів і розслідування можливих випадків отруєння людей, тварин, забруднення навколишнього середовища. У господарстві на всі процеси, пов’язані з застосуванням пестицидів, розробляють і вивішують на видних місцях інструкції. Усі роботи, пов’язані з застосуванням пестицидів механізовані. Для виконання робіт, пов’язаних із шкідливим впливом на здоров’я працівників, їх забезпечують засобами індивідуального захисту (спецодяг, спецвзуття, захист рук).

Проаналізувавши таблицю 4.2 можна зробити висновок, що з кожним роком затрати на охорону праці зменшуються.

Таблиця 4.2

Аналіз фінансування заходів з охорони праці в ПСП ім. Шевченка

Показники

2010 р.

2011 р.

2012.

2012р. у % до 2010р.

1. Всього витрат на охорону праці, грн.

1525

1135,2

802,8

74,1

2. Витрати на 1 працівника, грн.

25,0

25,8

22,3

89,2

Відповідальність за безпечну організацію виробництва і технологічних процесів, охорону водного і повітряного басейнів, утримання будівель, споруд, приміщень, обладнання у повній відповідності з вимогами держстандартів, правил безпеки, норм виробничої санітарії покладено на керівника підприємства.

На підприємстві організація та проведення всієї практичної роботи з охороною праці покладається на керівника підприємства. Керівник підприємства своїм наказом призначає відповідальних за стан безпеки праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки. Вони несуть особисту відповідальність за своєчасне, повне і чітке виконання обов’язків по організації профілактичної роботи, відповідають за загальний стан техніки безпеки.

Велике значення мають інструкції, що надаються новоприйнятим працівникам, під час ввідного інструктажу під розписку. Відповідальність за спеціальні інструкції покладена на керівників цехів, відділів, та інших підрозділів.

Безпека праці в підприємстві характеризується невідповідністю технічних засобів, інструментів, пристроїв, технологічних процесів вимогам і стандартам з безпеки праці, а їх часткова нестача пов’язана із браком коштів на підприємстві. Слід зазначити, що працівники забезпечені засобами захисту приблизно на 52%, внаслідок браку коштів та проблеми платежів, що має місце не лише в ПСП ім. Шевченка - а й у більшості сільських господарствах України.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Особливості функціонування корпоратизованих підприємств харчової промисловості України (на прикладі ПАТ Рівненська кондитерська фабрика)
Актуальність теми. За останні кілька років фінансовий та виробничий стан більшості підприємств України значно погіршився. Вагомим резервом в напрямку його покращення є підвищення ефективності використання оборотних коштів, які займають ...

Національні форми залучення економіки до глобальних економічних процесів
В даній роботі розглянуте поняття глобалізації та глобальних економічних процесів, їх сутність та формування протягом 20 сторіччя. Важливо приділити увагу категоріально-понятійним значенням: що таке глобалізація. Глобалізація економічних процесів ро ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.