Розділи економіки

Аналіз стану охорони праці та техніки безпеки в ПСП ім.Шевченка

Система пожежної безпеки в ПСП ім. Шевченка орієнтована на профілактику пожеж. Система пожежної охорони забезпечується застосуванням непалених та важко пальних речовин і матеріалів замість пожежонебезпечних, скороченням кількості пальних речовин при їх розміщенні, ізоляцією пального середовища і т.п.

Розповсюдження пожеж попереджається: будовою протипожежних перегород, регламентацією площ, будовою аварійного відключення апаратів і комунікацій і т.д. Засоби гасіння пожеж повинні максимально скорочувати розміри пожеж і забезпечити ефективне їх гасіння.

Система організаційних заходів включає в себе: організацію пожежної охорони, дотримання порядку обслуговування об’єктів, організацію навчання правилам пожежної безпеки на підприємстві, розробку та реалізацію норм і правил пожежної безпеки і т.д.

ПСП ім. Шевченка протипожежне водопостачання, що є за своєю природою штучним. Кожний цех даного підприємства має куток з протипожежним комплектом, необхідним для швидкого гасіння пожеж.

Умови праці, що створені працівникам даного підприємства є сприятливими. Негативними факторами, що знижують продуктивність праці працівників, є наступні фізичні фактори: температура повітря, шум, вологість і т.п.

Діяльність керівництва ПСП ім. Шевченка спрямована на створення високого рівня організації виробництва та праці, свідомої трудової, виробничої і технологічної дисципліни, почуття колективної відповідальності (особливо в рослинництві) за виконання всіма працюючими особистих обов’язків в галузі охорони праці; заміну застарілого обладнання та машин сучасною технікою; застосування комп’ютерів і максимальне вивільнення людей від важкої та монотонної праці; підвищення рівня безпеки виробничого обладнання, що знаходиться в експлуатації; оснащення діючого основного та допоміжного обладнання сучасними технічними засобами з метою переходу від техніки безпеки до безпечної техніки; здійснення комплексу соціальних та санітарно-оздоровчих заходів; постійну роботу щодо підбору та розстановки кадрів, навчання і підвищення ними кваліфікації, оволодівання і підвищення знань в галузі охорони праці та техніки безпеки; виконання організаційних, технічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, санітарно-психологічних та інших заходів.

Для поліпшення стану охорони праці в ПСП ім. Шевченка слід провести такі заходи:

1) збільшити фінансування на охорону праці;

2) створити запланований та зарегламентований в колективному договорі фонд охорони праці в розмірі 1% від обсягів виробництва;

) забезпечити працівників засобами захисту органів дихання при шкідливих умовах праці;

) забезпечити працівників пільговим харчуванням та амбулаторним лікуванням;

) провести атестацію робочих місць та оформити картки умов праці працівників;

постійно проводити інструктажі з охорони.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

У дослідженні розкрито теоретичні аспекти підвищення продуктивності праці у ПСП ім. Шевченка, здійснено аналіз даного процесу та внесено пропозиції щодо його вдосконалення у сучасних умовах. Це дало підстави для таких висновків:

. Рушійною силою економічного розвитку підприємства, яке задіює всі виробничі ресурси, є люди, тобто персонал підприємства. Характерною ознакою персоналу підприємства є здатність до праці, в процесі якої використовуються ресурси і за одиницю часу може бути виготовлена та чи інша продукція, або надані послуги. З огляду на це, продуктивність можна розглядати як загальний показник, який виявляється передусім у збільшенні маси продукції, що виробляється за одиницю часу за незмінної її якості, або в підвищенні якості і конкурентоспроможності за незмінної її маси, що виробляється за одиницю часу; зменшенні затрат праці на одиницю продукції. Зростання продуктивності праці сприяє скороченню часу виробництва й обігу товару, збільшенню маси продукції і зростанню норми прибутку підприємства.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Організація потокового та непотокового виробництва
Актуальність теми дослідження. Джерелом існування, розвитку та підвищення життєвого рівня людини є виробнича діяльність. Виробнича діяльність спрямована на задоволення потреб. Засоби для задоволення потреб, тобто споживчі блага, створю ...

Організація виконання складських операцій на переробному підприємстві та шляхи удосконалення їх організації
На складах виконується цілий комплекс різноманітних послідовно виконуваних операцій з надходження, зберігання і відпуску товарів. Ці операції в сукупності складають складський технологічний процес. Однією з умов раціонального складськ ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.