Розділи економіки

Аналіз стану охорони праці та техніки безпеки в ПСП ім.Шевченка

. Важлива роль у налагодженні ефективного підвищення продуктивності праці праці у підприємстві належить системності, яка передбачає взаємозв’язок організаційних і функціональних заходів управління; реагування на зміну внітрішніх і зовнішніх чинників, спрямування на досягнення мети і цілей підприємства.

. Вдосконалення процесу підвищення продуктивності праці у ПСП ім. Шевченка передбачає досягнення відповідності фактичного кількісно-якісного складу працівників нормативному за допомогою ефективного використання робочого часу; удосконалення матеріального стимулювання через запровадження прогресивних форм організації заробітної плати - запровадження так званого гнучкого тарифу і здійснювати оплату праці працівників по відрядній системі до одержання кінцевих результатів, а по закінченню господарського року від валового доходу.

. Для ефективності підвищення продуктивності праці у ПСП ім. Шевченка слід застосувати виявлені резерви втрат робочого часу, вивільнення зайвих працівників, підвищення рівня їх кваліфікації, що дасть можливість отримання реального і потенційного ефекту діяльності підприємства.

9. Для поліпшення стану охорони праці в ПСП ім. Шевченка слід провести такі заходи: збільшити фінансування на охорону праці; створити запланований та зарегламентований в колективному договорі фонд охорони праці в розмірі 1% від обсягів виробництва; забезпечити працівників засобами захисту органів дихання при шкідливих умовах праці; провести атестацію робочих місць та оформити картки умов праці працівників; постійно проводити інструктажі з охорони.

Додаток А

Якісний склад трудових ресурсів ПСП ім. Шевченка у 2012 році

Групи працівників

За віком, років

Чисель-ність праців ників, осіб

Питома вага, %

За статтю

Чисель-ність праців ників, осіб

Питома вага, %

За рівнем освіти

Чисель-ність праців ників, осіб

Питома вага, %

За трудовим стажеи

Чисель-ність праців ників, осіб

Питома вага, %

до 18

-

-

чоловіки

15

41,7

середня спеціальна

6

16,7

До 3

-

-

від 18 до 30

9

25,0

від 3 до 6

8

22,2

від 30 до 40

11

30,5

середня

25

69,4

від 6 до 8

8

22,2

Від 40 до 50

8

22,3

жінки

21

58,3

від 8 до 15

11

30,5

Від 50 до 60

4

11,1

вища

5

13,9

Більше 15

9

25,0

Старші 60

4

11,1

Разом

36

100

Разом

36

100

Разом

6

16,7

Разом

36

100

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Роль зайнятості у забезпеченні економічного зростання
Забезпечення життєдіяльності суспільства і розвитку особистості як функції зайнятості здійснюється на ринку праці через фази відтворення трудових ресурсів: формування, розподіл, перерозподіл та використання. У свою чергу, тільки через ...

Поняття зносу в теорії оцінки вартості
Серед елементів ринкової економіки окреме місце посідає нерухомість, що виступає як кошти виробництва (земля, адміністративні, виробничі, складські, торгові й інші будівлі і приміщення, і навіть інші будівлі) і предмета чи об'єкта спож ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.