Розділи економіки

Обліково-інформаційна система як основа для прийняття управлінських рішень

Відомо:

. План продажу продукції, тис.грн. - 1910,40.

. Планова ціна продажу 1 м.п., грн. - 4,80.

. Фактично реалізація зросла на, % - 25,0.

. Фактична ціна продажу зменшилась на, грн. - 0,40.

Таблиця 4.6 Розрахунок відхилень витрат виробництва і сукупного доходу за нормативним методом

Показники

Згідно з нормативами

Фактично

Відхилення

1. Сукупний дохід, тис.грн.

2. Матеріальні витрати, тис.грн.

3. Витрати на оплату праці, тис.грн.

4. Накладні витрати, тис.грн.

5. Разом витрат:

ВСЬОГО: (р.1 - р.5)

a. Розв’язання:

Qнорм=150 000 кг;факт=130 000 кг;

Цнорм=6,5 грн;

Цфакт=6,2 грн;

ОВнорм=300 000 м.п.

ОВфакт=400 000 м.п.

.) Відхилення по використанню матеріалів:

.1.) Відхилення по обсягу використання матеріалів:

∆Q = (Qфакт-Qнорм)÷Qнорм)×100

∆Q = (130 000 - 150 000) ÷ 150 000)×100 = - 13,33 %

∆Qмат = (Qфакт-Qнорм)× Цнорм

∆Qмат = (130 000 - 150 000) × 6,5 = - 130 000 грн.

.2. Відхилення через ефективне чи неефективне використання матеріалів:

¾ скоригований обсяг використання матеріалів:

скор = (ОВфакт÷ОВплан)×Qнорм

скор = (400 000 / 300 000) × 150 000 = 200 000 кг.

¾ відхилення по ефективності:

ΔQеф=(Qфакт- Qскор)×Цнорм

ΔQеф= (130 000 - 200 000) × 6,5 = - 455 000 грн.

¾ відхилення по активності:

ΔQакт=(Qскор -Qфакт)×Цнорм

ΔQакт = (200 000 - 130 000) × 6,5 = 455 000 грн.

.) Відхилення за ціною матеріалів:

¾ відхилення по ціні:

∆Цфакт = Qфакт×(Цфакт - Цнорм)

∆Цфакт = 130 000 × (6,2 - 6,5) = - 39 000 грн.

∆Цнорм = Qнорм×(Цфакт - Цнорм)

∆Цнорм = 150 000 × (6,2 - 6,5) = - 45 000 грн.

¾ спільне відхилення:

∆Цспіл = (Qфакт-Qнорм)×(Цфакт-Цнорм)

∆Цспіл = (130 000 - 150 000) × (6,2 - 6,5) = - 20 000 × (- 0,3) = 6 000 грн.

.) Сумарне відхилення по матеріалах:

ΔQзаг = Qфакт×Цфакт-Qнорм×Цнор

ΔQзаг = 130 000 × 6,2 - 150 000 × 6,5 = 806 000 - 975 000 = - 169 000 грн.

Висновок:при збільшені випуску обсягу продукції на 50%, підприємством було використано сировини на 13,33%, або 130 тис. грн. менше від нормативної, це виникло за рахунок відхилення, за рахунок зміни норм витрачання матеріалів на м/п продукції. При цьому фактична вартість кілограма сировини на 0,5 грн., більша від планової, що при фактичному обсязі використання матеріалів дозволило зекономити 6 тис. грн. Загалом витрати по використанню матеріалів склали 106 тис. грн.

Перейти на страницу: 3 4 5 6 7 8 9 10

Подібні статті по економіці

Поняття та структура світового ринку
На сучасному етапі суспільного розвитку значну роль для економіки кожної окремої країни і світу вцілому відіграє світове господарство, яке поєднує національні господарства, що пов’язані і взаємодіють за законами міжнародного поділ ...

Проект покращення роботи підприємства
У проектному аналізі під проектом розуміється одноразовий комплекс взаємопов'язаних заходів, спрямований на досягнення чітко визначеної мети при встановленому матеріальному (ресурсному) забезпеченні протягом заданого періоду часу. ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.