Розділи економіки

Обліково-інформаційна система як основа для прийняття управлінських рішень

Такий підхід до визначення потреби в обліковому забезпеченні з метою проведення управлінського аналізу та прийняття управлінських рішень мотивує нас до виділення у межах підприємства обліково-аналітичної управлінської системи.

Структура обліково-аналітичної управлінської системи складається з таких елементів управлінське планування, управлінський облік, управлінський аналіз, управлінський контроль та управлінське бюджетування. Такий поділ дає змогу визначити основні завдання обліково-аналітичної управлінської системи підприємства:

¾ планування діяльності підприємства у розрізі господарських операцій; видів діяльності;

¾ операційної, інвестиційної, фінансової, податкової; центрів відповідальності; підприємства загалом;

¾ облік зазначених операцій за цільовими напрямками на базі бухгалтерського обліку з додаванням нефінансових показників;

¾ аналіз діяльності підприємства за вказаними напрямками;

¾ контроль за використанням матеріальних та нематеріальних ресурсів; контроль за правильним відображенням усіх господарських операцій на етапах планування, обліку та за достовірністю аналітичних даних;

¾ формування аналітичних бюджетів як джерел акумулювання планової, облікової та аналітичної інформації - вихідні продукти обліково-аналітичної управлінської системи.

Зазначений підхід охоплює систему організації управління бізнесом загалом, включаючи механізм оцінки діяльності підрозділів і функціональних блоків, стратегічне управління і управління людськими ресурсами, тобто більшою мірою управлінські технології.

З огляду на вищесказане, ми пропонуємо розглядати управлінський облік крізь призму бухгалтерського з додаванням деталізації та натуральних величин. Тобто, відділити його від планування та аналізу, відобразити як систему, яка є самостійною, але тісно взаємопов’язаною з іншими елементами обліково-управлінської системи.

У результаті ведення управлінського обліку інформація акумулюється в деталізованішому вигляді, ніж при веденні бухгалтерського обліку. При цьому виникають нові звітні форми, які надаються внутрішнім та зовнішнім користувачам за потребою.

Ми не заперечуємо, що бухгалтерський облік - це основне джерело інформації, необхідної для проведення управлінського аналізу з метою прийняття управлінських рішень. Проте у своєму первинному вигляді він є доступним лише фахівцям. На жаль, керівники та управлінці не завжди правильно трактують складові фінансової звітності та у результаті приймають неефективні рішення, які негативно впливають на фінансовий результат підприємства.

На основі бухгалтерського обліку та за допомогою відповідних інструментів здійснюється управлінський облік. Унікальність останнього полягає у його гармонійному поєднанні з управлінським плануванням та контролем. Відображення інформації у режимі реального часу у бухгалтерському обліку дає змогу, за аналогічних часових обставин, відобразити її в управлінському обліку та виявити відхилення від запланованих результатів.

Правильність структурної схеми управлінської політики залежить від вдало побудованого облікового процесу на підприємстві. Оптимальна структура управління передбачає наявність добре налагодженої системи забезпечення інформацією керівництва про результати роботи кожного структурного підрозділу та підприємства загалом.

На нашу думку, чимало досліджень у галузі управлінського обліку є суто теоретичними, тобто не завжди придатні для використання на практиці. Особливо важливим є питання запровадження управлінського обліку на великих підприємствах, де здійснюється виробничий процес. Такий факт ускладнює процес здійснення економічного діагностування та отримання необхідних аналітичних продуктів для прийняття управлінських рішень.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8

Подібні статті по економіці

Побудова моделі дослідження витрат підприємства
Існує досить велика кількість способів, за допомогою яких підприємство може заробляти прибуток. І для кожного способу найбільш важливим фактором є фактор затрат, тобто тих реальних витрат, які повинне понести підприємство в процесі сво ...

Інтегральна ефективність діяльності
Суспільство ніколи не було байдужим до витрат на досягнення того або іншого успіху. В основі прогреса лежить підвищення ефективності виробництва. Тут розуміється економічна і соціальна результативність господарської діяльності. При зн ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.