Розділи економіки

Світова фінансово-економічна криза 2008-2010 рр. та її наслідки для України

Світова фінансово-економічна криза 2008-2010 рр. в науковому світі вважається чи не найбільшим потрясінням із часів економічної депресії 1930-х років. Криза висвітлила реальні проблеми економік багатьох країн світу, в тому числі і України.

Світова криза змусила уряди і центральні банки вживати швидких і масштабних рішень щодо підтримання стійкості фінансової системи країни, забезпечення ліквідності банківської системи, підтримання виробництва і економічного зростання, а також мінімізації соціальних втрат працівників і населення. У посткризовий період перед національними економіками держав, що постраждали від кризи, стоїть завдання забезпечити економічне зростання. Для цього урядами країн приймаються і переглядаються стабілізаційні заходи в залежності від економічної ситуації. Отже, дослідження причин кризових явищ має дати змогу виявити оптимальні напрями та дієві інструменти антикризової політики, спрямованої як на послаблення негативного впливу кризи, збереження макроекономічної стабільності, так і на уникнення післякризової депресії, якнайшвидше відновлення ділової та інвестиційної активності на підґрунті якісних структурних зрушень в економіці.

Актуальність дослідження. Світова фінансово-економічна криза охопила майже всі сфери та галузі економіки, її масштаби та руйнівні наслідки є значними як для економічного, так і для політичного, соціального життя країн. Криза порушила всі міжнародні економічні звя’зки, призводячи до масового скорочення промислового виробництва, інших галузей економіки майже всіх держав. Економічний спад, що спостерігається на даний момент у більшості країнах світу, як наслідок світової економічної кризи, у сукупності зі структурною диспропорціональністю світової економіки, виявленою в дисбалансі розвитку як окремих країн, так і сфер економіки, свідчить про необхідність більш активної участі держав та міжнародних організацій в оздоровленні економіки та попередженні надалі подібних кризових явищ на основі розробки й реалізації заходів антикризового регулювання економіки.

Мета дослідження - запропонувати заходи антикризової політики в Україні.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

охарактеризувати природу фінансово-економічних криз;

простежити існуючі моделі фінансово-економічних криз для подальшої характеристики сучасної кризи;

безпосередньо проаналізувати світової фінансово-економічну кризу 2008-2010 рр.;

зробити висновки щодо сучасної ситуації у світі та Україні.

Об’єктом дослідження є вивчення економічного процесу накопичення кризових явищ у світі.

Предметом дослідження є вивчення механізму виникнення та розвитку кризових явищ в економіці України.

Методи дослідження: методологічною основою є теорії та моделі походження фінансово-економічних криз та сучасної світової кризи, виявлення індикаторів кризи для подальшого запобігання їй або ж подолання її наслідків. Для досягнення мети й розв’язання поставлених завдань були використані такі методи:

метод спостереження - для дослідження перебігу фінансово-економічної кризи;

аналітичний метод - для виявлення причин походження кризи з метою знаходження шляхів подолання її наслідків;

історичний метод - для розуміння понять економічних криз шляхом вивчення їх походження та закономірності виникання.

Велика кількість вітчизняних та західних економістів (С. Шредер [1], Х. Мінскі [2], П. Кругман [3], М. Обстфельд [4], А. Демиргуч-Кунт [5], В. Круглов [6], С. Горбунов [7], Я. Аспечс [8], Дж. Стиглиц [9], Ф. Аллен [10], І. Розмаинский [11], К. Боріо [12], Я. Крегель [13], Б. Бернарке [14], Я. Жаліло [15] та інші) тривалий час досліджують природу фінансової нестабільності, тож сучасні вітчизняні розвідки у цій галузі економічної науки перегукуються із західними або їх інтерпретують.

  Подібні статті по економіці

  Стратегія економічної безпеки України
  Вважаючи об´єктом стратегії соціально-економічну систему в цілому, а суб´єктом - державу як виразника інтересів суспільства, фундаментальним критерієм ефективності державної стратегії можна визнати національну безпеку, яка с ...

  Статистичні таблиці в аналізі сільськогосподарського виробництва
  Вибраною темою для написання цієї роботи є „Використання статистичних таблиць в аналізі сільськогосподарського виробництва”, це зумовлено великим значенням цього статистичного елементу в системі зведення і групування матеріалів статист ...

  Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.