Розділи економіки

Склад, структура й показники використання основних виробничих фондів підприємства

. Будинки, спорудження, передатні пристрої.

. Автомобільний транспорт, меблі, побутові електронні, оптичні, електромеханічні пристрої.

. Основні фонди, що не ввійшли в 1 і 2 групи (машини й устаткування).

. ЕОМ і інші машини для автоматичної обробки даних, програмне забезпечення для них, зв'язані з ними засобу зчитування або печатки інформації, телефони, мікрофони, рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних товарів.

Основні фонди також поділяють на:

а) активні, котрі безпосередньо беруть участь у виробничому процесі і завдяки цьому забезпечують необхідний обсяг і якість продукції;

б) пасивні, котрі створюють умови для здійснення процесу виробництва.

До активного відносять: машини й устаткування, інструмент, вимірювальні і регулюючі пристрої, деякі технічні спорудження (гірські вироблення шахт, газові і нафтові шпари).

На виробничу структуру ОФ впливають наступні фактори:

· виробничі і матеріально-технічні особливості галузі;

· форми громадської організації виробництва;

· форми відтворення ОФ;

· технічний рівень виробництва;

· рівень організації будівельних робіт;

· розміщення виробництва.

Співвідношення окремих видів (груп) основних фондів, виражене у відсотках до їхньої загальної вартості, визначає видову (технологічну) структуру використовуваних засобів праці. Чим більше питома вага активних основних фондів, тим прогресивніше й ефективніше їхня технологічна структура.

Основні фонди протягом свого функціонування зношуються. Знос - це втрата ОФ своєї вартості. Розрізняють фізичний і моральний (техніко-економічний) знос. Під фізичним (матеріальним) зносом ОФ розуміють поступову втрату ними своїх первісних техніко-експлуатаційних якостей, тобто споживчої вартості, що приводить до зменшення їхньої реальної вартості - економічному зносу.

Фізичний знос можна умовно розділити на 2 частині: ту, що періодично усувають проведенням ремонтів і ту, котру, у такий спосіб усунути не можна. Згодом знос поступово підсилюється і, зрештою, стає таким, котрий унеможливлює подальше використання основних фондів, тобто настає момент повного зносу.

На фізичний знос впливають дві групи факторів:

1) якість самих ОФ (визначається досконалістю конструкції виробу, виконанням технологічної дисципліни в процесі його виготовлення, якістю комплектуючих і матеріалів);

2) умови експлуатації ОФ (ступінь завантаженості, якість і своєчасність технічного огляду і ремонтів, режими роботи, захищеність від впливу вологості, тиску й ін.).

Вимірником ступеня фізичного зносу є коефіцієнт фізичного зносу ОФ (КФИ), який можна розрахувати:

) шляхом зіставлення фактичного і нормативного термінів експлуатації ОФ:

Кфи=

) за даними дослідження технічного стану:

КФи=

,

де Знос - сума зносу ОФ за весь період їхньої експлуатації;

СКР - вартість капремонтів ОФ за весь період експлуатації.

Моральний знос - це передчасне (до закінчення терміну фізичної служби) знецінювання ОФ, викликане або здешевленням відтворення ОФ (моральний знос першого роду), або використання більш продуктивних засобів праці (моральний знос другого роду).

Моральний знос першого роду викликано підвищенням продуктивності праці в тих галузях, що роблять засобу праці; виробництво в них здійснюється з меншими витратами і вони дешевшають. Ступінь морального зносу першого роду можна визначити за допомогою відповідного коефіцієнта:

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7

Подібні статті по економіці

Обгрунтування основних показників виробничо-економічної діяльності підприємств
Одним з основних елементів ринкового господарства є підприємство. Під підприємством розуміється економічний суб'єкт, що займається виробничою діяльністю і має господарську самостійність. Підприємство об'єднує ресурси для виробництва економічних благ ...

Організація, планування і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва кукурудзи на зерно на площі 320 га в умовах східного регіонального управління ПРАТ Райз-максимко
Сільське господарство є однією з основних галузей народного господарства, оскільки виробництво продуктів харчування - перша умова життя безпосередніх виробників. Водночас воно є сировинною базою легкої та харчової промисловості. Попи ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.