Розділи економіки

Склад, структура й показники використання основних виробничих фондів підприємства

Для характеристики ефективності використання основних виробничих фондів розраховуються показники фондовіддачі, фондомісткості, фондоозброєності праці робітників у базовому та звітному роках за формулами:

)Фондовіддача:

де ОБМР - річний обсяг виконаних будівельно-монтажних робіт,

- середньорічна вартість основних виробничих фондів підприємства.

Фв =873980/360244=2.43

2) Фондовіддача активної частини фондів:

де - середньорічна вартість активної частини основних виробничих фондів підприємства.

Фвак=873980/240100=3.64

3) Фондомісткість:

Фм =360244/873980=0.41

5) Фондоозброєність праці робітників:

де - середньооблікова чисельність робітників підприємства за рік.

Фозбр =360244/86=4189

6) Фондоозброєність праці всього персоналу:

де - середньооблікова чисельність робітників підприємства за рік.

Фозбр =360244/99=3639

Розрахунок річної суми амортизаційних відрахувань за весь період очікуваного використання об’єкта основних засобів проводиться за методами бухгалтерського обліку П(С)БО 7 «Основні засоби»:

прямолінійним;

зменшення залишкової вартості;

прискореного зменшення залишкової вартості;

· кумулятивним.

У практиці можуть використовуватися наступні методи амортизації:

1. Рівномірної (лінійної) амортизації - передбачає перенос балансової вартості основних фондів на собівартість продукції, що виготовляється, протягом терміну служби (нормативного) основних фондів по однакових нормах амортизаційних відрахувань. Відповідно до законодавства України щоквартальні норми амортизаційних відрахувань складають по групах: I - 2%, II - 10%, III - 6%; IV - 15 %.

2. Прискореної амортизації:

2.1. Зменшення залишкової вартості передбачає визначення річної суми амортизації як добуток залишкової вартості устаткування основних фондів на початок звітного року (первісної вартості на дату початку нарахування амортизації) і річної норми амортизації, що визначається по формулі:

,

де n - термін корисного використання основних фондів, років.

.2. Подвійно-залишкової - Щорічні амортизаційні відрахування визначаються добутком залишкової вартості об'єкта на початок звітного року (первісної вартості на дату початку нарахування амортизації) і річної норми амортизації. Для визначення норми амортизації для будь-якого t - го року (НАt) служби устаткування можна в такий спосіб:

,

де НАудв. - подвоєна норма амортизації, %;- рік служби устаткування, за який нарахування амортизація.

.3. Кумулятивний, характеризується більш високими нормами амортизації в першій половині амортизаційного періоду і поступовим їхнім зниженням у другій половині. Визначення річних сум амортизації по цьому методі здійснюється в три етапи:

1) складаються числові значення років служби об'єкта основних фондів (наприклад, при шестирічному терміну служби: 1+2+3+4+5+6 = 21 - кумулятивне число);

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7

Подібні статті по економіці

Рентабельність підприємства
В дипломній роботі висвітлюється рентабельність підприємства – котра невід'ємно залежить від прибутку. Абсолютна сума прибутку, отримана підприємством від основної діяльності є дуже важливим показником. Однак він не може характеризувати рівен ...

Оцінка економічної безпеки підприємства ВАТ Південьзахідшляхбуд
Прогрес у розвитку інформаційних технологій стимулював розвиток всіх сфер бізнес-відносин, де підприємницька діяльність все більше почала розвиватися в бік конкурентоспроможних взаємин. Це, у свою чергу, призвело до необхідності перег ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.