Розділи економіки

Статистичне дослідження

Статистика - це наука, яка вивчає кількісну сторону масових суспільних, соціально-економічних та інших явищ в нерозривному зв'язку з їх якісною стороною в певних умовах місця і часу.

Отже, предмет статистики - кількісна сторона масових суспільних, соціально-економічних та інших явищ в нерозривному зв'язку з їх якісною стороною в певних умовах місця і часу.

Об'єктом статистики є людське суспільство, явища і процеси суспільного життя.

Особливості статистики:

) статистика говорить мовою цифр, але ці цифри якісно визначені;

) масовість явищ (статистика не вивчає поодинокі явища, оскільки в них не проявляються закономірності, які досліджуються статистикою); використовується математичний закон великих чисел, основним принципом якого є те, що закономірність масових явищ може проявлятися при достатньо великому числі випадків;

) статистика вивчає структуру явища і його динаміку;

) статистика вивчає явища в їх взаємозв'язку.

Закономірності проявляються в таких своїх різновидах:

) закономірності розвитку (динаміка явищ);

) закономірності структурних зрушень;

) закономірності розподілу елементів сукупності (розподіл населення за віком, за статтю);

) закономірності співзалежності (зв'язку між явищами).

Статистична сукупність - це маса однорідних в певному відношенні елементів, мають єдину якісну основу, але різняться між собою певними ознаками і підлягають певному закону розподілу.

Статистична сукупність - це певна множина елементів, поєднана умовами існування і розвитку.

Сукупність може бути однорідною і різнорідною.

Однорідна сукупність - якщо одна чи декілька ознак, що вивчаються, є загальними для всіх одиниць. Різнорідна сукупність об'єднує явища різного типу.

Сукупність складають окремі елементи, які називаються одиницями сукупності.

Одиниця сукупності - це первинний елемент статистичної сукупності, який є носієм ознак, що підлягають реєстрації і є основою обліку. Ознака - властивість окремої одиниці сукупності. Ознаки можуть бути (за характером виявлення) якісними і кількісними.

Якісні ознаки (атрибутивні ознаки) виражаються в вигляді понять, визначень, які характеризують їх суть, стан або якість. Наприклад, сорт продукції, професія, сімейний статус.

Кількісні ознаки виражають окремі значення якісних ознак у числовому виразі, окремі значення яких називаються варіантами.

Кількісні варіанти за характером виразу можуть бути первинними і вторинними.

Первинні варіанти - характеризують одиницю сукупності в цілому: абсолютні значення, вимірені, розраховані.

Вторинні варіанти (похідні, розрахункові) - дані, що не можливо перевірити тому що вони взяті з певних джерел.

По відношенню до об'єкту кількісні ознаки можуть бути прямими і непрямими. Прямі - характеризують об'єкт дослідження безпосередньо (вік осіб, кількість присутніх в аудиторії). Непрямі - ознаки, що не належать безпосередньо досліджуваному об'єкту (чи сукупності), а які належать іншій сукупності, що входить в дану.

За характером варіації кількісні ознаки можуть бути дискретними (перервні), безперервними; а якісні - багатоваріантними, альтернативними. Дискретні - ознаки, виражені окремими цілими числами, без проміжних значень. Безперервні - ознаки, що можуть набувати будь-яких значень у певних чисел. Багатоваріантні - перш за все характеризуються рангами (шкалою рангів) від більшого до меншого (напр. дуже низький, низький, середній, високий, дуже високий). Альтернативні - взаємовиключаючі значення: так-ні, позитивне-негативне.

По відношенню до часу ознаки можуть бути інтервальні і моментні. Інтервальні - це ознаки, які характеризують результат процесів. Моментні - характеризують об'єкт в певний момент часу.

В залежності між зв'язку між ознаками вони бувають факторними і результативними. Та ознака, яка впливає на іншу, називається факторною. Та ознака, яка підлягає впливу, називається результативною. Наприклад: від рівня кваліфікації робітника залежить його продуктивність. Тут кваліфікація робітника є факторною ознакою, а продуктивність - результативна. В свою чергу від продуктивності залежить заробітна плата. Тут продуктивність вже стала факторною ознакою, а заробітна плата - результативна.

Методологічною основою статистики є:

) теорія пізнання, яка визначає наукові підходи до вивчення явищ природи і суспільства;

) діалектична логіка, загальнонаукові прийоми синтезу і аналізу;

) системний підхід;

) основи економічної теорії;

) специфічні, властиві лише статистиці, методи (статистичне групування, зведення і групування, середні, узагальнюючі і аналітичні показники, індекси, вибірковий метод, балансовий метод, регресійно-кореляційний метод і т.д.).

Будь-яке статистичне дослідження має 4 етапи (всі вони об'єднуються єдиним - метою дослідження):

) статистичне спостереження - збір даних шляхом первинного (вимірення, опитування, підрахування) або вторинного збору;

) зведення і групування даних та результатів спостережень;

) узагальнюючі показники (можуть бути абсолютні, середні і відносні);

4) аналіз.

Функції статистики:

) пізнавальна функція - статистика вивчає кількісне співвідношення і взаємозв'язки, встановлює закономірності розвитку;

) контрольно-організаційна функція;

) керуюча функція - на основі наявних даних проводиться планування і керування.

Завданнями статистики відповідно до Закону України "Про державну статистику" є (мається на увазі державна статистика):

реалізація державної політики в галузі статистики;

збирання, розробка, узагальнення та всебічний аналіз статистичної інформації про процеси, що відбуваються в економічному і соціальному житті України та її регіонів;

розробка і впровадження статистичної методології, яка базується на результатах наукових досліджень, міжнародних стандартах та рекомендаціях;

забезпечення достовірності, об'єктивності, оперативності, стабільності та цілісності статистичної інформації;

забезпечення доступності, гласності і відкритості зведених статистичних даних в межах чинного законодавства.

статистичний варіація кореляційний ряд

  Подібні статті по економіці

  Оцінка демографічного потенціалу регіону
  Основа кожної держави - це населення, люди, які є її громадянами, носіями державного суверенітету. Нормальний розвиток держави неможливий без достатньої кількості населення, його працересурсного та інтелектуального потенціалу, виробни ...

  Система економічної безпеки за матеріалами організації ТОВ Будхаус
  Економічна безпека являє собою універсальну категорія, що відображає захищеність суб'єктів соціально-економічних відносин на всіх рівнях, починаючи з держави і закінчуючи кожним його громадянином. Економічна безпека підприємства - ...

  Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.