Розділи економіки

Податок на прибуток

Державний податковий контроль є суттєвим елементом державного регулювання економіки й обов’язковою умовою ефективного функціонування фінансової системи та економіки країни в цілому. Тому дотримання платниками податків податкової дисципліни потребує здійснення з боку держави комплексу організаційних заходів, зокрема створення надійної системи податкового контролю.

Формування податкової політики на засадах економічної ефективності, стабільності, прозорості й наближення її до міжнародних та європейських стандартів не можливе без ефективного податкового контролю.

Податковий контроль - це система заходів, що вживаються контролюючими органами з метою контролю за правильністю нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань проведення розрахункових операцій, патентування, ліцензування тощо.

Перед податковим контролем, як складовою податкової системи, стоять завдання подолання нерівномірного розподілу податкового навантаження в економіці, вдосконалення неефективної на сьогодні системи податкових пільг, зменшення заборгованості зі сплати податків і зборів до бюджету, сприяння розробці та запровадженню стабільного, прозорого законодавства, з метою детінізації української економіки та легалізації доходів юридичних і фізичних осіб. Значимість податкового контролю в умовах трансформаційної економіки особливо зростає через суттєву залежність від податкової складової бюджетів усіх рівнів, все ще низьку податкову культуру населення в цілому.

В умовах ринкової економіки отримання прибутку є безпосередньою метою виробництва. Прибуток створює певні гарантії для подальшого існування і розвитку підприємства. На ринку підприємства виступають як відносно відособлені товаровиробники. Встановивши ціну на продукцію, вони реалізують її споживачу, при цьому одержуючи грошову виручку, що не означає отримання прибутку. Для виявлення фінансового результату необхідно зіставити виручку з витратами на виробництво і реалізацію, які приймають форму собівартості продукції.

Для підприємства прибуток є показником, що створює стимул для інвестування в ті сфери, де можна добитися найбільшого приросту вартості.

Актуальність обраної теми для курсового дослідження теми зумовлена тим, що в Україні проводиться робота щодо створення стабільного податкового законодавства, оскільки податок на прибуток підприємств - одна з болючих і ключових тем сьогоднішнього напрямку оподаткування. Від правильного і продуманого оподаткування залежить не тільки успішний економічний розвиток окремого підприємства, але й держави в цілому. Проте, неоднозначне тлумачення положень деяких нормативних документів та прийняття Податкового кодексу України, призводить до зловживань з боку платників податків та здійснення ними помилок, результатом того є недоплата податку на прибуток.

Метою курсової роботи є закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок щодо проведення податкової перевірки розрахунків з бюджетом з податку на прибуток на прикладі ПАТ «Червона Зірка» для визначення правильності формування бази оподаткування. Відповідно до мети у курсовій роботі поставлені та підлягають розв’язанню наступні завдання :

з’ясувати сутність податку на прибуток з метою визначення його місця у податковій системі України та необхідності здійснення постійного контролю за порядком нарахування та сплати даного виду податку;

визначити мету, завдання податкової перевірки розрахунків з бюджетом з податку на прибуток та представлено порядок її проведення, що дає змогу встановити контрольні процедури, які сприятимуть ефективному проведенню перевірки;

дослідити організаційно - економічну характеристику ПАТ «Червона Зірка» з метою встановлення видів діяльності, яким займається підприємство і визначення того, чи є воно об’єктом оподаткування податку на прибуток;

провести податкову перевірку правильності формування податкового зобов’язання з метою правильності визначення підприємством бази оподаткування та ставок податку на прибуток;

провести податкову перевірку правильності обчислення доходів та витрат підприємства для цілей оподаткування.

провести податкову перевірку повноти і своєчасність сплати до бюджету податку на прибуток для визначення того, чи у повному обсязі та у встановлені законодавством строки сплачуються суми податку на прибуток до бюджету;

провести перевірку правильності складання податкової звітності з податку на прибуток з метою встановлення відсутності фактів подання звітності з порушенням методологічних принципів її заповнення;

зробити узагальнення результатів податкової перевірки та скласти Акт про результати документальної планової виїзної перевірки і розрахунок штрафних (фінансових) санкцій;

розробити рекомендації щодо удосконалення системи обліку та податкового розрахунків з бюджетом з податку на прибуток за результатами перевірки.

Предметом дослідження є діюча система податкового обліку розрахунків з бюджетом з податку на прибуток та існуюча практика здійснення податкового контролю за порядком нарахування та сплати даного виду податку.

Об’єктом дослідження обрано підприємство ПАТ «Червона Зірка», яке займається виробництвом сільськогосподарських машин.

Курсове дослідження базується на положеннях діалектичного методу пізнання економічного явища і категорій та на системному підході щодо розкриття економічної сутності готівкових розрахунків, процесів їх обліку і контролю. Під час дослідження використовувались загальні методи : синтез, аналіз, індуктивний і дедуктивний методи. Для одержання і реалізації окремих результатів було використано спеціальні методи дослідження : економіко - математичне моделювання, прогнозування, групування і порівняння, розрахунково - аналітичні методи.

Методологічною базою для дослідження стали праці науковців з теорії та методології здійснення податкових розрахунків, їх облікового забезпечення і контролю, окремих аспектів здійснення податкових розрахунків та шляхів їх удосконалення. При підготовці роботи використовувались офіційні джерела, які забезпечили правове поле дослідження : Конституція, Закони, Укази Президента, постанови Кабінету, назаки Державної податкової адміністрації тощо. Емпіричною базою роботи є статистичні дані щодо податкових надходжень до Державного бюджету за 2008 - 2010 рр. , аналітичні матеріали фахової преси, дані первинного, аналітичного і синтетичного обліку та звітність ПАТ «Червона зірки».

Дана курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, який налічує 71 найменувань та доповнень додатками на 21 сторінках. Робота викладена на 94 сторінках, містить графічний матеріал у кількості 4 рисунків та 14 таблиць.

 

  Подібні статті по економіці

  Реструктуризація підприємств
  Основна ідея реструктуризації підприємств - створення конкурентноздатних виробництв і зміна поведінки підприємства через запровадження жорстких бюджетних обмежень, властивих ринковій економіці. Поведінку підприємства в ринковій економіці, свободу йог ...

  Роль зайнятості у забезпеченні економічного зростання
  Забезпечення життєдіяльності суспільства і розвитку особистості як функції зайнятості здійснюється на ринку праці через фази відтворення трудових ресурсів: формування, розподіл, перерозподіл та використання. У свою чергу, тільки через ...

  Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.