Розділи економіки

Податковий контроль визначення доходів і витрат підприємства для цілей оподаткування

Доходи, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, включаються до доходів звітного періоду за датою переходу покупцеві права власності на такий товар на підставі первинних документів, що підтверджують отримання платником податку доходів, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II Податкового кодексу України, та складаються з доходу від операційної діяльності та інших доходів. Суми, відображені у складі доходів платника податку, не підлягають повторному включенню до складу його доходів.

Доходи від операційної діяльності містять доходи від реалізації товарів, виконаних робіт і наданих послуг та визначаються в розмірі договірної (контрактної) вартості, але не менше від суми компенсації, отриманої у будь-якій формі, в тому числі при зменшенні зобов’язань (п. 135.4 ст.135 Податкового кодексу України).

Інші доходи включають доходи від операцій оренди/лізингу, отримані суми фінансової допомоги, штрафів (пені, неустойки), вартість безоплатно отриманих товарів, робіт, послуг, отримані суми дотацій, субсидій, капітальних інвестицій із фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування або бюджетів тощо.

Не включаються до доходів отримані суми попередньої оплати та авансів, суми податку на додану вартість, суми повернених надміру сплачених податків та зборів, суми отриманого емісійного доходу, дивідендів тощо (ст. 136 Податкового кодексу України) .

Усі доходи і витрати мають бути підтверджені документально. Будь-які доходи чи витрати включаються до складу доходів або витрат тільки один раз незалежно від того, в якій статті Податкового кодексу України вони розглянуті та в який спосіб розраховані.

Відповідно до плану-графіка проведення планових виїзних перевірок суб’єктів господарювання на ΙV квартал 2011 року проведена планова виїзна перевірка Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційний центр Олеум» з питань дотримання вимог податкового законодавства, валютного та іншого законодавства відповідно до затвердженого плану перевірки. Податковим ревізором-інспектором встановлено, що об’єктом оподаткування товариства є прибуток, який розраховується згідно ПКУ як різниця між доходами і собівартістю реалізації (п.138.8. ст.138 ПКУ) та інших витрат (ст.138-143 ПКУ). Підприємство щокварталу самостійно обчислює суму податку на прибуток та сплачує його до бюджету, а тому для правильного визначення об’єкта оподаткування необхідно правильно сформувати доходи та витрати досліджуваного підприємства за звітний період.

На даному етапі проводиться перевірка правильності формування доходів, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, а саме доходів від операційної діяльності та інших доходів. Робочі документи представлені у наведених нижче таблицях 2.4. і 2.5.

Таблиця 2.4.

Робочий документ податкового ревізора-інспектора з перевірки правильності формування доходів, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування за рік 2009 року на підприємстві ПАТ "Червона Зірка"

Показники

Код рядка

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Заданими підприємства,грн.

Заданими податкового інспектора, грн.

Відхилення, грн.

Дохід від операційної діяльності

02

702

12591293

12591293

0

Інші доходи

03

703, 712, 719

159323874

159323874

0

Доходи, шо враховуються при визначенні об'єкта

01

-

171915167

171915167

0

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Системи та методи мотивації трудової діяльності на підприємствах
Необхідною умовою існування й розвитку суспільства є праця, як доцільна діяльність людей, що спрямована на задоволення їхніх життєвих потреб. Однією з складових праці є її мотивування на рівні агентів (учасників) трудових відносин. Сис ...

Нормування праці в сільському господарстві
Нормування - найважливіший елемент наукової організації праці, що дозволяє правильно вирішувати питання розподілу і кооперації праці, розстановки робочої сили, організації та обслуговування робочих місць. Науково обгрунтовані норми спр ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.