Розділи економіки

Роль зайнятості у забезпеченні економічного зростання

Забезпечення життєдіяльності суспільства і розвитку особистості як функції зайнятості здійснюється на ринку праці через фази відтворення трудових ресурсів: формування, розподіл, перерозподіл та використання. У свою чергу, тільки через зайнятість населення суспільно-корисною працею ринок праці виконує свою головну функцію - відтворювальну.

Зайнятість на ринку праці визначає таку фазу відтворення робочої сили, як розподіл і перерозподіл трудових ресурсів відповідно до попиту й пропозиції праці. Вона розподіляє працюючих за видами робіт, галузями виробництва, професіями і спеціальностями, соціальним статусом, за регіонами та поділяє зайнятих на найманих працівників, роботодавців і самозайнятих.

Підвищення ефективності формування державної та регіональних програм зайнятості населення значною мірою залежить від визначення ключових методологічних підходів щодо взаємодії доходів, заробітної плати та зайнятості населення через гармонізацію соціально-трудових відносин. Саме такі категорії, як доходи, заробітна плата, зайнятість населення у їх взаємозв'язку та взаємозалежності відображають формування певного рівня якості трудового життя працівників підприємств, вагомих важелів забезпечення гідної праці персоналу, сталих темпів економічного зростання на основі інноваційно-інвестиційної моделі розвитку.

Встановлення належного взаємозв'язку між цими показниками сприятиме, перш за все, забезпеченню ринково-договірними засобами регулювання відповідності рівня заробітної плати працівників ринковій вартості послуг робочої сили як основи товарообмінних процесів на ринку праці. Однак поза увагою не мають залишатися й державні механізми регулювання цих процесів, що й обумовлює актуальність цієї проблеми в контексті забезпечення повної, продуктивної та вільно обраної зайнятості населення.

Серед зарубіжних вчених, які займалися висвітленням теоретичних основ категорії зайнятості населення та дослідженням її економічної природи, слід виділити таких науковців, як М. Вебер. Д. Кейнс, Ф. Кене, А. Маршалл, Д Мак-Грегор, К. Маркс, А. Маслоу. М. Мескон, Е. Мейо, Л. Портер, Д Рікардо, П. Самуельсон. А. Сміт, Ф. Тейлор, Й. Шумпетвр.

Суттєвий доробок у дослідження даної проблематики внесли такі вітчизняні вчені, як К Бердяев, Д. Богиня, І. Бондар. А. Богуцький. В, Вернадський, О. Гришнова, М. Долішній. Т. Заяць. Е. Капустін, Т. Кир'ян, А. Колот, С. Мочерний, В. Онікієнко, О. Рудченко, М. Туган-Барзновський. М. Чумаченко, А. Чухно. М. Шмельов та інші.

Зважаючи на актуальність даної проблеми, ми обрали наступну тему курсового дослідження: «Роль зайнятості у забезпеченні економічного зростання».

Об’єкт дослідження - економіка України.

Предмет дослідження - роль зайнятості у забезпечеені економічного зростання.

Метою курсової роботи є обгрунтування методологічних підходів щодо визначення впливу доходів населення, заробітної плати на зайнятість населення в умовах сталого економічного зростання.

Згідно з метою і предметом дослідження було визначено такі завдання:

) розглянути теоретичні аспекти зайнятості населення;

) дослідити взаємозв’язок зайнятості та економічного зростання;

) показати важливе значення перспектив зростання зайнятості для економічного зростання.

Методи дослідження. Для розв’язування поставлених завдань використано такі методи наукового дослідження: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння, конкретизація.

Структура дослідження. Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури.

  Подібні статті по економіці

  Теоретичні засади методики аналізу фінансових інвестицій
  Відомо, що основна мета діяльності кожного підприємства полягає у отриманні найбільшого прибутку. В процесі інвестиційної діяльності підприємство повинно так спланувати свою діяльність, щоб при найменшій сумі вкладень отримати найбільш ...

  Оновлення техніко-технологічної бази виробництва
  Потенційні можливості розвитку та ефективності виробництва визначаються насамперед науково-технічним прогресом, його темпами і соціально-економічними результатами. Що цілеспрямованіше та ефективніше використовуються новітні досягнення ...

  Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.