Розділи економіки

Регіональний розвиток внутрішньої торгівлі України

З переходом України до ринкової економіки в усіх сферах діяльності, в тому числі й торговельній, відбуваються суттєві перетворення. Роздержавлення й приватизація торговельних підприємств сприяли створенню конкурентного середовища в торгівлі, в наслідок чого на споживчому ринку України з`явилися незалежні суб’єкти господарювання різних форм власності, які самостійно визначають стратегію своєї діяльності, формують товарну, цінову, збутову та комунікаційну політику, ведуть пошук нових форм і методів роботи на ринку.

Стан розвитку торгівлі є одним із наочних індикаторів економічного розвитку держави, а зростання платоспроможного попиту населення, позитивні або негативні зміни у розвитку вітчизняного виробництва ( зокрема, легкої та харчової промисловості), поява українських мегавиробників та українських товарних брендів, підвищення інвестиційної привабливості внутрішнього ринку України для іноземних інвесторів ( і в тому числі торговельного і ремонтного обслуговування, де зосереджується 2532,6 млн. дол.. або 12% загального обсягу прямих іноземних інвестицій в Україну в 2010 р.) - все це робить актуальним проведення аналізу сучасної ситуації в роздрібній торгівлі, потребує усвідомлення нових реалій та вузьких проблем її розвитку.

Останніми роками з`явилося чимало наукових робіт, присвячених даній тематиці. Серед них слід відмітити наступні роботи:

. Голошубова Н.О. Організація торгівлі: Підручник. - К.: Книга, 2007.

. Внутрішня торгівля в Україні: економічні умови ефективного розвитку: Монографія// За заг. наук. ред. А.А.Мазаракі. - КНТЕУ, 2009.

Але аналіз роздрібної та оптової торгівлі в них проводиться без врахування конкретних факторів регіонального зосередження закладів торговельного обслуговування, визначення змін у закономірностях і принципах розміщення об’єктів торгівлі на сучасному етапі, аналізу динаміки трансформаційних зрушень товарообороту та його товарної структури за регіонами країни.

В умовах розвитку і становлення ринкових відносин усе більше уваги з боку державних і суспільних інститутів та окремих громадян приділяється раціональній територіальній організації і комплексно-пропорційному розвитку внутрішньої торгівлі окремих регіонів України. У попередні роки ці питання майже не вивчались у вітчизняній науці, а поодинокі епізодичні дослідження не мали системного характеру і до того ж не враховували ринково-орієнтованих та регіональних аспектів.

Мета даного дослідження полягає у поглибленні теоретико-методологічних підходів до обґрунтування шляхів удосконалення регіонального розвитку і розміщення внутрішньої торгівлі України.

Предметом дослідження є територіальні регіональні мережі внутрішньої торгівлі, сукупність функціонуючих закладів і об’єктів різного рангу і спеціалізації.

Об’єктом дослідження виступають соціально-економічні процеси формування територіальної організації внутрішньої торгівлі в умовах ринкових трансформацій, її сучасні закономірності та сукупність принципів ї факторів, що обумовлюють її регіональний розвиток..

Отже, завданнями науково-дослідної держбюджетної теми „Регіональний розвиток внутрішньої торгівлі України: сучасний стан, проблеми, перспективи" були визначені:

§ Розкриття місця і значення внутрішньої торгівлі як галузі господарського комплексу;

§ Аналіз існуючих методологічних підходів у дослідженнях внутрішньої торгівлі;

§ Визначення методичних підходів до аналізу регіонального розвитку внутрішньої торгівлі;

§ Визначення дії та впливу факторів територіального розвитку закладів торгівлі;

§ Проведення аналізу і визначення сучасних трансформаційних змін розміщення торговельної мережі та її структури;

§ Дослідження регіональних диспропорцій у розвитку товарообороту закладів торгівлі та змін у його структурі;

§ Розрахунок та аналіз територіальних відмінностей розвитку торговельного обслуговування за коефіцієнтом локалізації товарообороту;

§ Сформулювати можливі напрями вдосконалення регіонального розвитку внутрішньої торгівлі.

Методи дослідження. Методологічною основою роботи є системний та комплексний підходи. Використовувались також методи аналізу та синтезу, формалізованого, табличного та графічного відображення, порівняльного аналізу, узагальнення, індексний та розрахункові методи.

Теоретичну та методологічну основу дослідження складають законодавчі та нормативні акти України, монографії та колективні наукові праці, наукові статті з досліджуваної проблеми видатних вітчизняних та зарубіжних вчених.

Інформаційною базою досліджень виступає статистична інформація щодо кількісних показників і обсягів діяльності та особливостей функціонування закладів внутрішньої торгівлі як сегментів економіки держави та її регіонів.

Комплексні дослідження, дозволили встановити основні функціональні диспропорції територіальної організації внутрішньої торгівлі України. Окреслені аспекти розвитку внутрішньої торгівлі України вимагають розробки загальних ринково-орієнтованих стратегій формування збалансованої та оптимальної територіальної структури торговельної діяльності. Її впровадження і підтримка допоможуть уникнути соціальних та економічних диспропорцій і сформують стійкі тенденції росту економіки та добробуту громадян.

Робота виконувалася на кафедрі міжнародної економіки.

  Подібні статті по економіці

  Інвестиційна підтримка інноваційної діяльності підприємств
  В теперішній час, на етапі економічного зростання України, регулювання інвестиційного і інноваційного процесів з боку держави набувають особливого значення. Дослідження проблем інвестування економіки завжди знаходилося в центрі уваг ...

  Світові фінансові кризи та їх вплив на фінансову безпеку держави
  Розростання глобалізаційних процесів зумовлює все більшу взаємозалежність національних економік країн, що не лише сприяє інтернаціоналізації, а й становить загрозу їхній економічній безпеці. Таку тенденцію можна легко простежити розгля ...

  Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.