Розділи економіки

Переоснащення процесу пакування продукції з використанням інноваційних технологій

Актуальність обраної теми в умовах динамічного розвитку науки і техніки полягає в тому, що все більше підприємств постають перед проблемою морального старіння власних основних фондів та необхідністю їх заміни новітнім обладнанням. Також, враховуючи світові тенденції розвитку економіки, все більше уваги приділяється введенню інноваційних технологій як способу підвищити власну конкурентоспроможність. І в той час, коли фонди, задіяні в основному виробництві продукції постійно оновлюють (внаслідок того, що лише за таких умов можливо дійсно ефективно конкурувати в умовах ринкової економіки), решта фондів дуже часто залишається дещо збоку. Проте не слід забувати, що виробництво продукції є системним процесом. Всі операції, що беруть участь у створенні матеріальних та нематеріальних благ залишають свій відбиток на їх собівартості. Пакування продукції не є винятком, адже сьогодні важко уявити собі товар, який би не був поміщений в певну тару для більш зручної реалізації, зберігання, перевезення, тощо. До того ж, пакування є дуже вагомою ланкою операційного ланцюга підприємства, напряму впливаючи на продуктивність випуску продукції. Досить часто вітчизняні підприємства стикаються з тим, що вони не здатні використовувати власні виробничі потужності через недостатню пропускну спроможність власних пакувальних цехів.

Не варто забувати, що в підприємницькій діяльності для досягнення мети, поставленої перед організацією, необхідно спочатку провести детальний аналіз ситуації, що склалася, та чітко спланувати власні дії. Бізнес-планування на підприємстві дає змогу розробити ефективний шлях до досягнення поставлених цілей, в максимально прийнятні строки та мінімізуючи потенційні ризики. Для нашої країни на даному етапі є характерним явище деякого нехтування бізнес-плануванням. Керівництво багатьох підприємств вважає це скоріш формальністю, ніж життєвою необхідністю. Як наслідок, ділові плани найчастіше складаються у тому разі, коли організація бажає залучити інвестиції. Проте недостатня кваліфікація та деякі прогалини в практичних навичках часто створюють прірву непорозуміння між підприємцем та інвестором.

Професійний та творчий підхід до бізнес-планування дасть змогу підприємству максимізувати економічний ефект від своєї діяльності, отримати цілу низку конкурентних переваг, тощо.

Питання бізнес-планування та проблеми, пов’язані з ним, досить широко висвітлені в працях багатьох вітчизняних вчених, серед них: Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швидаденко Г.О., Кучеренко В.Р., Череп А.В., Агафонова Л.Г., Рога О.В., Должанський І.З., Загорна Т.О. Круш П.В., Подвігіна В.І., Гулевич В.О. та інші.

Попри це, більшість дослідників надають майже всю увагу бізнес-плануванню загалом, ставлячи наголос на методиці його розробки та оформлення, вимогам до структури, тощо. В той же час питання технічного переоснащення підприємства з точки зору менеджменту розглянуто недостатньо, що залишає простір для досліджень та детального аналізу.

Метою роботи є розробка економічно ефективного способу технічного переоснащення процесу пакування продукції з використанням інноваційних технологій.

Для досягнення даної мети необхідно:

Дослідити поняття бізнес-планування діючих підприємств;

Детально розглянути особливості бізнес-планування технічного переоснащення підприємств;

Виявити особливості оновлення технологій на підприємстві, введення інноваційної техніки та технологій;

Здійснити характеристику діяльності підприємства, проаналізувати його фінансовий стан;

Дослідити процес виготовлення продукції на підприємстві;

Аргументувати важливість переобладнання процесів, що не пов’язані безпосередньо із виготовленням продукції;

Дослідити стан пакування продукції на підприємстві;

Проаналізувати можливі технології переоснащення процесу пакування, матеріали та устаткування, необхідне для цього;

Обрати найбільш доцільну технологію пакування;

Розробити план заходів по технічному переоснащенню процесу пакування продукції на підприємстві, провести аналіз його ефективності.

Об’єктом дослідження є процес планування оновлення діяльності підприємства.

Предметом дослідження є процес планування технічного переоснащення окремих ланок випуску продукції на діючих підприємствах.

Базою дослідження є Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод «Ореол-1».

В процесі виконання дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» застосовувалась сукупність загальних та специфічних наукових методів: метод системного аналізу при оцінці діяльності підприємства, конкретизовано фінансові показники господарської діяльності, метод індукції при розгляді особливостей бізнес-планування технічного переоснащення підприємства, метод дедукції, метод порівняльного аналізу.

  Подібні статті по економіці

  Регіональний розвиток і розміщення залізничного транспорту України
  За своїми природними географічними умовами Україна належить до держав, які мають всі необхідні дані для торгових контактів із зарубіжними країнами через залізничний транспорт. Сама доля подарувала нашій країні вигідне географічне полож ...

  Неокейнсіанство та його особливості
  Теорія ефективного попиту Дж. М. Кейнса, викладена в його книзі "Загальна теорія зайнятості, відсотка й грошей" (1936), стала найбільш важливою, революційною подією в історії економічної думки Заходу міжвоєнних років. Концеп ...

  Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.