Розділи економіки

Наукові категорії та показники функціонування внутрішньої торгівлі

Заклади торгівлі традиційно відіграють важливу роль серед об’єктів соціальної інфраструктури регіону, яка визначається великим історичним шляхом та впливом на розвиток ринкових відносин, адже саме через об’єкти торгівлі встановлюються безпосередні зв’язки між виробником і споживачем. Саме тому розвиток і вдосконалення торговельної мережі на всіх рівнях господарювання є однією з найважливіших економічних та соціальних вимог, що потребують негайного вирішення.

Ефективність торговельного обслуговування й підвищення рівня життя населення багато в чому залежить від раціонального розміщення й територіальної організації закладів торгівлі. При цьому поряд із стратегічними цілями - переходом підприємств на роботу в умовах конкурентного середовища та забезпечення їх ефективної діяльності в задоволенні потреб населення - мають бути повною мірою враховані територіальні відмінності окремих регіонів у формуванні пропозиції і попиту на товарних ринках.

Мережа підприємств торгівлі в економічному районі - це складна поліструктурна система, яка має велику чисельність внутрішніх зв¢язків між своїми елементами та відповідну функціонально-просторову організацію. Ця система розвивається під впливом певних факторів (чинників). Під факторами формування роздрібного товарообороту розуміють об¢єктивні причинні явища і процеси в сфері товарного обігу, що призводять до зміни його показників.

Велика кількість і різноманітність факторів розвитку роздрібного товарообороту, різнонаправленість і відмінності у ступені їх впливу на товарооборот, внутрішні взаємозв¢язки обумовлюють необхідність їх класифікації. Можливі класифікації факторів роздрібного товарообороту за різними функціональними ознаками. Так, наприклад, фактори поділяють на:

· основні і другорядні (з точки зору місця їх виникнення);

· зовнішні і внутрішні (з точки зору їх використання);

· інтенсивні і екстенсивні ( з точки зору їх використання);

· об¢єктивні і суб¢єктивні (з точки зору характеру їх участі в процесі товарного обігу).

Узагальнена схема факторів раціональної територіальної організації і комплексно-пропорційному розвитку внутрішньої торгівлі регіонів України представлена на рис.3.

У територіальному розподілі крім основних факторів певну роль відіграють сезонні (туризм, відпочинок), цільві (відрядження, навчання, ділові поїздки) і торговельні міграції (спеціальні поїздки за товарами за межі місця проживання). Дія факторів виявляється на трьох рівнях (рис. 2).

Рис. 2. Рівні прояву дії факторів формування роздрібного товарообороту

При розміщенні закладів внутрішньої торгівлі регіону повинен діяти принцип комплексності. Це обумовлено швидким ростом масштабів галузі, зростаючою складністю як внутрішніх торгово-технологічних зв¢язків між підсистемами і елементами цього комплексу, так і економічних зв¢язків торгівлі з іншими галузями. Так, на території різних областей в один і той же період часу фактори, що формують регіональний ринок, з різною силою діють на попит і пропозицію, що відображається на своєрідності динаміки їх товарообороту.

Торгівлі традиційно відводилась значна роль у формуванні господарства регіону. Це пояснюється важливими економічними, согціальними, виховними функціями, які виконує торгівля в сучасній економіці.

Економічна роль торгівлі полягає у тому, що вона є сполучною ланкою між виробництвом, обміном і споживанням, перетворює вироблені товани на предмети споживання. У торгівлі акумулюються товарні потоки та спрямовуються у сферу споживання, забезпечується відповідність між суспільними потребами, виробничими і фінансовими ресурсами. Торгівля здійснює економічні зв"язки між усіма галузями господарства, забезпечує неперервність процесу розширеного відтворення, товарний обмін між окремими країнами і регіонами, сприяє поглибленню спеціалізації виробництва господарства регіонів, раціоналізації регіональних і міжгалузевих звязків, поглибленню регіонального поділу праці.

Специфіка галузі полягає в тому, що торгівля, реально надаючи послуги населенню, при цьому виконує суто економічні (виробничі) функції.

Деякі функції торгівлі присутні в будь-якому типі економіки, яка характеризується суспільним поділом праці. Насамперед торгівля надає послуги виробникам: вони звільняються від необхідності вступати у стосунки з великою масою споживачів; шляхом створення запасів товарів торгівля забезпечує синхронізацію ритму виробництва і ритму споживання, для яких характерні різночасові сезонні коливання; завдяки цьому грошові доходи виробників стають регулярнішими і незалежними від затримок у збуті виробленої продукції.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці
Проблеми монополізації господарського життя , конкуренція на товарних ринках привертають сьогодні пильну увагу не тільки спеціалістів, але і широких прошарків населення. З початку 90-х років ці проблеми гостро стали перед Україною ...

Особливості та стан розвитку санаторно-курортного комплексу АР Крим
АРК - з її минулим і сьогоденням - має широкі можливості і далеко не реалізований повністю потенціал розвитку санаторно-курортної індустрії як високорентабельної галузі міського господарства, що сприяє росту загального добробуту. Саме ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.