Розділи економіки

Внутрішня торгівля як складова господарського комплексу регіону

В умовах реформування економіки України і становлення ринкових відносин одним з найважливіших пріоритетів є забезпечення в кожному регіоні ефективного розвитку соціальної інфраструктури, чільне місце в структурі якої належить торгівлі.

Торгівля (від лат. Comercium) - це галузь господарської діяльності, що реалізує товари шляхом купівлі-продажу.

Загальновизнаним є віднесення внутрішньої торгівлі до соціальної інфраструктури регіонів, яка, в свою чергу, поділяється на:

а) соціально-духовну, що обслуговує процес формування та розвитку особистості (освіта, культура, охорона здоров'я тощо);

б) соціально-побутову, що забезпечує процес життєдіяльності (разом із роздрібною торгівлею сюди відносять житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення).

Роль соціальної інфраструктури в розвитку районів дуже значна. Високорозвинена соціальна інфраструктура району сприяє підвищенню ефективності суспільного виробництва, створює передумови для підвищення життєвого рівня населення. З огляду на це, розвиток регіональної соціальної інфраструктури, у тому числі й торгівлі, слід розглядати як невід'ємну складову частину створення ринкової економіки в Україні.

Роль торгівлі в системі соціальної інфраструктури регіонів проявляється в тих функціях, які вона виконує в економіці держави:

1. Доведення вироблених товарів до безпосередніх споживачів. Ця функція торгівлі є синтезованою, тому що вона складається з кількох більш вузьких операцій:

1 закупівлі товарів у виробників оптовою ланкою торгівлі та надання їм послуг щодо реалізації виробленої продукції;

2 надання виробленій товарній масі відповідної споживчої форми (підсортування асортименту, фасування, пакування товарів тощо);

3 завезення товарів до роздрібної торгівлі шляхом посередницьких або прямих торгових операцій, включаючи їх транспортування.

2. Зміна форм вартості з товарної на грошову, реалізація вартості.

У процесі товарного обміну, що виконують торговельні підприємства, здійснюється зміна форм вартості, яка опосередковує перехід товару з рук продавця до рук споживача. Реалізація вартості є важливою умовою відтворення суспільного продукту, обігу капіталу. Зміна форм вартості характеризує останній акт реалізації товарів кінцевим споживачем.

3. Надання торговельних послуг споживачем у процесі реалізації товару. Торговельні послуги - це особливий вид корисної діяльності торговельних працівників, спрямованої на задоволення специфічних потреб покупців. В основному ці послуги супроводять процес продажу товарів, але можуть передувати йому (наприклад, послуги інформативного характеру) або входити до складу післяпродажного сервісу: наприклад, надання допомоги покупцеві в доставці товару, встановлення вдома технічно-складних виробів, їх обслуговування тощо.

Наведені функції торгівлі в системі соціальної інфраструктури по-різному проявляють себе за різних типів соціально-економічних відносин- насамперед, за умов директивно-адміністративної та ринкової економіки, що представлено в табл. 1.

Таблиця 1. Функції торгівлі за різних типів соціально-економічних відносин*

Функції

Типи соціально-економічних відносин

директивно-адміністративні

ринкові

доведення вироблених товарів до безпосередніх споживачів

адміністративний розподіл товарів за суб'єктивною інтуїцією, жорстке прикріплення виробників до постачальників роздрібної торгівлі - оптових баз

здійснюється на основі широкомасштабних торговельних і торгово-посередницьких операцій при вільному виборі партнерів під дією попиту і пропозиції

реалізація вартості

здійснюється в основному у специфічних формах та методах роздрібного продажу товарів в умовах товарного дефіциту

здійснюється у формі вільного придбання необхідних товарів за посередництвом грошей (у готівковій та безготівковій формах)

надання торговельних послуг населенню

директивно визначаються вид послуг, асортимент їх обмежений, здійснюються під контролем державних органів управління, відсутність конкуренції та підприємств недержавної форми власності

здійснюються відповідно до наявних потреб покупців, широкий спектр надання послуг з боку підприємств різних форм власності

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Оновлення техніко-технологічної бази виробництва
Потенційні можливості розвитку та ефективності виробництва визначаються насамперед науково-технічним прогресом, його темпами і соціально-економічними результатами. Що цілеспрямованіше та ефективніше використовуються новітні досягнення ...

Роздержавлення та приватизація
Державне управління процесами приватизації Одним з елементів економічної політики і однією з найваж­ливіших функцій держави у період переходу до ринку є зміна еко­номічної структури - створення структури змішаної економіки. Структура змішан ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.