Розділи економіки

Розробка та апробація методики аналізу необоротних активів

Основну частину активів підприємства становлять необоротні активи (2007р. - 59,36%, 2008р. - 60,99% і в 2009р. - 56,14 %), більшу частину яких становлять основні засоби (2004 р. - 53,93%, 2005 р. - 57,34%, 2006 р. - 52,21%). Тобто підприємство має «тяжку» структуру активів, що свідчить про значні накладні витрати та високу чутливість до змін виручки. Частка необоротних активів у структурі балансу в 2009 р. у порівнянні з 2007 р. зменшилася на 3,22%.

Структура активів підприємства відображена на рис. 2.2.

Рисунок 2.2 - Структура активів підприємства у 2007-2009 рр., %

Як видно з аналізу необоротні активи за останній рік скоротилися на у порівнянні з 2008 р. як у відсотковому (4,86%), так і у вартісному вираженні, що сприяє прискоренню оборотності (рис. 2.3).

Рисунок 2.3 - Структура активів підприємства, тис. грн.

Для оцінки наявності та зміни обсягу основних засобів використаємо дані таблиці 2.2

Таблиця 2.2 Структура основних засобів підприємства

Найменування показника

2007

2008

2009

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

будинки, споруди та передавальні пристрої;

43619

45,24

45050

43,28

44649

42,12

машини та обладнання;

36129

37,47

40239

38,66

40908

38,59

транспортні засоби;

2124

2,20

2295

2,21

2242

2,12

інструменти, прилади, інвентар (меблі);

6118

6,35

6574

6,32

6754

6,37

інші основні засоби

241

0,25

241

0,23

237

0,22

бібліотечні фонди

18

0,02

19

0,02

21

0,02

малоцінні необоротні матеріальні активи

8160

8,46

9661

9,28

11189

10,56

Всього

96409

100,00

104079

100,00

106000

100,00

Результати аналізу динаміки складу основних засобів підприємства за три роки не виявили істотних змін в зміні обсягу та складу основних засобів підприємства, а саме: обсяг зріс лише на 9591 тис. грн., пасивна частина основних засобів складає більше половини вартості загального обсягу. Така структура основних засобів негативно позначається на виробничій потужності, оскільки машини та обладнання складають лише третину від загальної їх суми (рис. 2.3).

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7

Подібні статті по економіці

Організація оплати праці на підприємстві (на матеріалах ТОВ Олімп)
Організація праці - це спосіб поєднання безпосередніх виробників із засобами виробництва з метою створення сприятливих умов для одержання високих кінцевих соціально-економічних результатів. Організація праці є об’єктивною необхідністю ...

Система обліку, контролю і аналізу ефективності використання необоротних активів підприємства
Ринкові умови господарювання вимагають від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентоздатності виробленої продукції та наданих послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм госп ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.