Розділи економіки

Розробка та апробація методики аналізу необоротних активів

Основну частину активів підприємства становлять необоротні активи (2007р. - 59,36%, 2008р. - 60,99% і в 2009р. - 56,14 %), більшу частину яких становлять основні засоби (2004 р. - 53,93%, 2005 р. - 57,34%, 2006 р. - 52,21%). Тобто підприємство має «тяжку» структуру активів, що свідчить про значні накладні витрати та високу чутливість до змін виручки. Частка необоротних активів у структурі балансу в 2009 р. у порівнянні з 2007 р. зменшилася на 3,22%.

Структура активів підприємства відображена на рис. 2.2.

Рисунок 2.2 - Структура активів підприємства у 2007-2009 рр., %

Як видно з аналізу необоротні активи за останній рік скоротилися на у порівнянні з 2008 р. як у відсотковому (4,86%), так і у вартісному вираженні, що сприяє прискоренню оборотності (рис. 2.3).

Рисунок 2.3 - Структура активів підприємства, тис. грн.

Для оцінки наявності та зміни обсягу основних засобів використаємо дані таблиці 2.2

Таблиця 2.2 Структура основних засобів підприємства

Найменування показника

2007

2008

2009

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

будинки, споруди та передавальні пристрої;

43619

45,24

45050

43,28

44649

42,12

машини та обладнання;

36129

37,47

40239

38,66

40908

38,59

транспортні засоби;

2124

2,20

2295

2,21

2242

2,12

інструменти, прилади, інвентар (меблі);

6118

6,35

6574

6,32

6754

6,37

інші основні засоби

241

0,25

241

0,23

237

0,22

бібліотечні фонди

18

0,02

19

0,02

21

0,02

малоцінні необоротні матеріальні активи

8160

8,46

9661

9,28

11189

10,56

Всього

96409

100,00

104079

100,00

106000

100,00

Результати аналізу динаміки складу основних засобів підприємства за три роки не виявили істотних змін в зміні обсягу та складу основних засобів підприємства, а саме: обсяг зріс лише на 9591 тис. грн., пасивна частина основних засобів складає більше половини вартості загального обсягу. Така структура основних засобів негативно позначається на виробничій потужності, оскільки машини та обладнання складають лише третину від загальної їх суми (рис. 2.3).

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7

Подібні статті по економіці

Національні форми залучення економіки до глобальних економічних процесів
В даній роботі розглянуте поняття глобалізації та глобальних економічних процесів, їх сутність та формування протягом 20 сторіччя. Важливо приділити увагу категоріально-понятійним значенням: що таке глобалізація. Глобалізація економічних процесів ро ...

Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій
Спеціальні економічні зони у країнах з перехідною економікою мають сприяти швидшому становленню ринкових механізмів в окремих регіонах. І в даній роботі ставиться за мету не лише довести наскільки вільні економічні зони (ВЕЗ) є ефек ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.