Розділи економіки

Розробка та апробація методики аналізу необоротних активів

Дані аналізу показують, що за період з 2007 по 2009 не відбулося суттєвих змін у наявності та структурі основних засобів. Існує тенденція до збільшення вартості основних засобів як за основним, так і за неосновним видами діяльності.

Аналіз показників руху основних засобів підприємства представимо таблицею 2.4.

Таблиця 2.4 Аналіз показників руху основних засобів

Показники

Значення

2007

2008

2009

Коефіцієнт оновлення

0,0403

0,0803

0,0124

Коефіцієнт вибуття

0,0117

0,0020

0,0087

Коефіцієнт приросту

0,0286

0,0783

0,0037

Коефіцієнт зносу

0,0474

0,0427

0,0328

Коефіцієнт придатності

0,2974

0,3065

0,2862

За даними таблиці відобразимо динаміку зміни показників руху основних засобів підприємства (рис. 2.4).

Рисунок 2.4 - Динаміка зміни показників руху основних засобів

Оцінка співвідношення розрахованих показників та динаміка їх зміни виявила наступне:

- інтенсивне оновлення основних засобів у 2007 та 2008 роках (4% та 8% відповідно) та неінтенсивне у 2009 році (1%);

- коефіцієнт вибуття менший за коефіцієнт оновлення, але має трохи інакшу, ніж коефіцієнт зносу тенденцію;

динаміка зміни коефіцієнта приросту співпадає з динамікою зміни коефіцієнта оновлення;

зменшення коефіцієнта зносу позитивно характеризує діяльність підприємства;

високий рівень зносу зумовив низький рівень придатності основних засобів (28,62% на кінець 2009 року).

Оцінимо рівень зносу основних засобів підприємства за даними балансу підприємства згідно з даними таблиці 2.5.

Таблиця 2.5 Знос основних засобів підприємства по роках

Показники

Роки

Відхилення

2007

2008

2009

Залишкова вартість

28674

31896

30341

1667

Первісна вартість

96409

104079

106000

9591

Знос, тис грн.

67735

72183

75659

7924

Знос, %

70,26

69,35

71,38

1,12

За даними таблиці можна констатувати, що загалом рівень зносу дуже високий та основні засоби потребують більш інтенсивного оновлення.

Етап аналізу забезпеченості підприємства основними засобами передбачає проведення порівняння показників фондоозброєності праці, які визначають за співвідношенням середньорічної вартості промислово-виробничих засобів і середньооблікової чисельності робітників.

Коефіцієнт технічної озброєності праці розраховують як співвідношення середньорічної вартості виробничого обладнання і середньооблікової чисельності робітників.

В процесі аналізу рівень фондоозброєності і технічної озброєності зіставляють за кілька суміжних періодів, а при наявності інформації - з рівнем цих показників на аналогічних за типом виробництва підприємствах та в галузі або регіоні.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7

Подібні статті по економіці

Особливості інвестування високотехнологічних виробництв в Україні
Високотехнологічні галузі промисловості є ключовим елементом економічної системи України, який визначає місце національної економіки в міжнародному поділі праці, динаміку її конкурентоспроможності. Тому одним із основних завдань сучасної д ...

Роль грошей в економіці України
За роки незалежності в сфері економіці України відбулося багато реформ. Багатьом з них навіть сьогодні ще важко дати об’єктивну оцінку. Але все ж існують позитивні результати завдяки вміло впровадженим грошово-кредитній, бюджетно-пода ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.