Розділи економіки

Фінансовий аналіз діяльності підприємства

Коефіцієнт придатності основних засобів показує, яка частина основних фондів придатна для експлуатації в процесі господарської діяльності. Таким чином, у 2009 р. - 0,65, у 2010 - 0,64, у 2011- 0,5. А коефіцієнт зносу основних засобів дорівнює: у 2009 - 0,35, у 2010 р. - 0,36, у 2011 р. - 0,5. Тобто спостерігається тенденція зниження придатності основних фондів для експлуатації в процесі господарської діяльності (їх зносу).

Оцінки ліквідності й платоспроможності характеризують можливість підприємства своєчасно та в повній мірі провести розрахунки за своїми зобов’язаннями. Ліквідність активів - здатність активів до швидкого перетворення в грошову форму без втрати своєї балансової вартості з метою забезпечення необхідного рівня платоспроможності підприємства.

Платоспроможність підприємства - це можливість у практичній ситуації, що склалася, погасити всі свої зобов’язання перед контрагентами, банками, акціонерами та іншими суб’єктами підприємницької діяльності [43]. Цей показник залежить від ліквідності балансу підприємства.

Основні показники ліквідності та платоспроможності представлені у табл. 2.6.

Таблиця 2.6 Характеристика ліквідності та платоспроможності підприємства

Показники

Алгоритм розрахунку

Роки

2009

2010

2011

1.

Розмір власних оборотних коштів, грн.

Власний капітал - Необоротні активи

-242,2

9057,7

25720,3

2.

Маневреність власних оборотних коштів

Грошові кошти та їх еквіваленти / Власні оборотні кошти

0,27

0,41

0,0024

3.

Коефіцієнт покриття, грн./грн.

(Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів)/(Поточні зобов’язання + Доходи майбутніх періодів)

1,26

2,06

1,92

4.

Коефіцієнт швидкої ліквідності

(Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Запаси товарів)/ (Поточні зобов’язання + Доходи майбутніх періодів)

0,606

1,303

1,109

5.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Грошові кошти та їх еквіваленти / (Поточні зобов’язання + Доходи майбутніх періодів)

0,0016

0,088

0,00547

Таким чином, спостерігається тенденція росту розміру власних оборотних коштів підприємства, що свідчить про його успішну діяльність: розмір власних оборотних коштів у 2009 р. складає - 242,2 грн., у 2010 р. - 9057,7 грн., у 2011 р. - 25720,3 грн.

Коефіцієнти маневреності характеризує ступінь мобільності власних засобів підприємства, тобто характеризує, наскільки інтенсивно підприємство залучає в обіг власні кошти. Коефіцієнти маневреності у 2009 р. дорівнює 0,27, у 2010 р. - 0,41, у 2011 р. - 0,0024.

Коефіцієнт покриття показує, скільки грошових одиниць оборотних засобів припадає на кожну грошову одиницю короткострокових зобов’язань. Він характеризує достатність оборотних коштів підприємства для погашення своїх боргів протягом року та платоспроможність підприємства. Таким чином, на кожну гривню короткострокових зобов’язань припадало у 2009 р. 1,26 грн. поточних активів, у 2010 р. - 2,06 грн., у 2011 р. - 1,92 грн. Тобто, підприємство своєчасно ліквідує борги.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Ринкова інфраструктура
Проголошення України незалежною державою відкрило реальні можливості переходу її до ринку. Подолання деструктивного тоталітарно-адміністративного режиму,корінна перебудова економічних процесів шляхом здійснення радикальних реформ, спрямов ...

Обґрунтування доцільності створення салону краси Beauty-N
Становлення і розвиток ринкової системи господарювання в Україні потребують принципово нових підходів до організації управління підприємницькою діяльністю на всіх рівнях. Практична реалізація будь-якого комерційного проекту значно ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.