Розділи економіки

Фінансовий аналіз діяльності підприємства

Фінансовий аналіз підприємства - це процес дослідження фінансового стану підприємства й основних результатів фінансової діяльності з метою виявлення резервів подальшого підвищення його ринкової вартості й забезпечення ефективного розвитку [16, с. 74-75].

Інформаційною базою для оцінювання фінансового стану підприємства є дані [94]:

1. балансу (форма № 1);

2. звіту про фінансові результати (форма № 2);

. звіту про рух грошових коштів (форма № 3);

. звіту про власний капітал (форма № 4);

. дані статистичної звітності та оперативні дані.

Дані фінансової звітності підприємства представлені у додатках Д - Н.

Для проведення фінансового аналізу господарюючих суб’єктів України запропоновано такі групи показників з урахуванням набутого практичного досвіду та досвіду зарубіжних країн [27, c. 283-287]: оцінка майнового становища; ліквідності й платоспроможності; фінансової стійкості; ділової активності; рентабельності.

Розрахунки показників аналізу фінансового стану підприємства представлено у додатку П.

Оцінка майнового становища дозволяє з’ясувати джерела формування майна й оцінити, як воно використовується. Основні показники, що характеризують майнове становище підприємства, представлені у табл. 2.5.

Таким чином, сума господарських коштів, що знаходяться у розпорядженні підприємства на 2009 р. складає 125219,9 тис. грн., на 2010 р. - 152974,5 тис. грн., на 2011 р. - 181793,6 тис. грн., тобто приріст складає 22,64% у 2010 р. порівняно з 2009 р. та 18,84 % у 2011 р. порівняно з 2010 р.

Спостерігається тенденція збільшення темпів росту оборотних активів у 2009 р. на - 23,97%, у 2010 р. - на 33,26 %, у 2011 р. - на 0,43 %, що позитивно впливає на діяльність підприємства.

Таблиця 2.5 Характеристика майнового становища підприємства

Показники

Алгоритм розрахунку

Роки

2009

2010

2011

1

Сума господарських коштів, що знаходяться у розпорядженні підприємства, тис. грн.

Результат балансу (Б)

125219,9

152974,5

181793,6

2

Темпи зростання оборотних активів, %

Оборотні активи на кін. пер./Оборотні активи на поч. пер.

123,97

133,26

100,43

3

Коефіцієнт придатності необоротних активів

Необоротні активи/Баланс

30,05

23,84

36,03

4

Коефіцієнт придатності основних засобів

1 - (Знос основних засобів / Первісна вартість осн. засобів)

0,65

0,64

0,5

5

Коефіцієнт зносу основних засобів

Знос основних засобів / Первісна вартість осн. засобів

0,35

0,36

0,5

Коефіцієнт придатності необоротних активів відображає ту їх частину, що придатна до застосування в процесі господарської діяльності і складає у 2009 р. 30,05 %, у 2010 р. - 23,84 %, у 2011 р. - 36,03 %. Зростання цього показника в динаміці позитивно характеризує роботу підприємства.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Зниження витрат промислових підприємств
Актуальність теми дослідження. Фінансовий результат діяльності будь-якого промислового підприємства, а також можливості його подальшого розвитку в основному залежать від розміру його витрат. Саме витрати є тим основним показником діяль ...

Переваги та недоліки показників ВНП та ВВП
Метою даної роботи є характеристика і аналіз комплексу понять, а саме основних макроекономічних показників, які використовуються в системі національних рахунків(СНР). Вони були створені з метою виміру сукупного виробництва в ринковій екон ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.