Розділи економіки

Фінансовий аналіз діяльності підприємства

Коефіцієнт фінансової залежності - доля позикового капіталу в загальній валюті балансу. Показує скільки гривень вартісної оцінки всього майна підприємства приходиться на одну гривню власного капіталу. Чим більше значення показника, тим вище залежність підприємства від притягнутих фінансових засобів. Таким чином, на 3,35 грн. вартісної оцінки всього майна підприємства приходиться 1 грн. власного капіталу у 2009 р., у 2010 р. - 3,35грн./грн. та у 2011 р. - 1,99 грн./грн. Обсяг запозичених коштів знаходиться в границях норми.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні засоби, а яка - капіталізована. Коефіцієнт маневреності власного капіталу у 2011 р. значно виріс в порівнянні з 2009 - 2010 рр. та складає 0,28.

Коефіцієнт покриття довгострокових вкладів показує, яка частина основних засобів та інших необоротних активів профінансована зовнішніми інвесторами. Таким чином, у 2009 р. ця частина складає 0,45, у 2010 р. цей показник значно зростає до 1,36, а у 2011 р. знову зменшується до рівня 0,42.

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів характеризує структуру капіталу. Зростання цього показника - негативна тенденція, яка означає, що підприємство починає все сильніше залежати від зовнішніх інвесторів. Таким чином, у 2011 р. цей показник складає 0,232, що менше в порівнянні з 2009 - 2010 рр., що є позитивною тенденцією.

Таким чином підприємство має стабільність у своїй господарській діяльності з позиції довгострокової перспективи.

Оцінка ділової активності проявляється у динаміці розвитку підприємства, досягненні намічених цілей, у розширенні ринків збуту, тощо. Аналіз ділової активності дозволяє проаналізувати ефективність основної діяльності підприємства, що характеризується швидкістю обертання фінансових ресурсів підприємства. Аналіз здійснюється за допомогою коефіцієнтів оборотності [45].

Коефіцієнти оборотності - система показників фінансової активності підприємства, яка характеризує наскільки швидко сформований капітал обертається в процесі його господарської діяльності [45].

Основні показники ділової активності підприємства подані у табл. 2.8.

Таким чином, обсяг виручки від реалізації має приріст на 28,91 % у 2010 р. в порівнянні з 2009 р. та на 10,22 % у 2011 р.; балансовий прибуток у 2010 р. в порівнянні з 2009 р. зменшився на 7,4 %, а у 2011 р. виріс на 39,56 % в порівнянні з 2010 р. Тобто підприємство успішно розвивається.

Фондовіддача складає у 2009 р. 7,79 грн./грн., у 2010 зростає на 0,5 грн. на складає 8,29 грн./грн., а у 2011 р. зменшується на 2,25 грн. в порівнянні з 2010 р., це свідчить про зниження інтенсивності використання фондів у 2011 р. в порівняно з 2010 р.

Таблиця 2.8 Характеристика ділової активності підприємства

Показники

Формула

Роки

2009

2010

2011

1

Обсяг виручки від реалізації, грн.

Чистий дохід від реалізації продукції

184858,8

238305,4

262658,9

2

Балансовий прибуток

Чистий прибуток або збиток

10642,3

9857,4

13757,1

3

Фондовіддача, грн./грн.

Чистий дохід / Середньорічна вартість основних засобів

7,79

8,29

6,04

4

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

Чистий дохід / Середньорічна вартість чистої дебіторської заборгованості

5,92

5,72

4,79

5

Період оборотності дебіторської заборгованості, дн.

Кількість днів у періоді (360, 90) / Коефіцієнт оборотності деб. заборгованості

61 16

63 16

76 19

6

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

Середньорічна собівартість ГП/ Середньорічну кред. заборгованість

1,31

1,82

1,72

7

Період оборотності кредиторської заборгованості, дн.

Коефіцієнт оборотності деб. заборгованості / Коефіцієнт оборотності кред. заборгованості

275 69

198 50

210 53

8

Коефіцієнт оборотності запасів

Середньорічна собівартість ГП / Середньорічну вартість запасів

6,14

7,93

7,77

9

Період оборотності запасів, дн.

Кількість днів у періоді (360, 90) / Коефіцієнт оборотності запасів

59 15

46 12

46 12

10

Коефіцієнт оборотності активів

Чистий дохід від реалізації продукції / Баланс

1,48

1,56

1,44

11

Оборотність власного капіталу

Чистий дохід від реалізації продукції / Середньорічний розмір власного капіталу

5,77

5,87

4,13

12

Оборотність основного капіталу

Чистий дохід від реалізації продукції / Середньорічний результат балансу

1,618

1,714

1,572

13

Коефіцієнт стійкості економічного зростання

(Чистий прибуток - Виплачені дивіденди) / Власний капітал

0,28

0,22

0,15

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Організація економічної служби на підприємстві ПОСП Рояківка
Важливу роль у виробництві сільськогосподарської продукції відіграють АПК, що єдиною цілісною виробничо-економічною системою, яка охопила цілий ряд галузей народного господарства спеціалізованих на виробництві продовольства. Головне ...

Промисловість, рівень розвитку в Україні
Промисловість - найважливіша структурна ланка господарського комплексу України. На неї припадає 1/3 основних фондів, понад 35% населення, зайнятого в народному господарстві. Досить багато науковців та економістів досліджують сучасн ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.