Розділи економіки

Проблеми розвитку сучасного сільськогосподарського виробництва

Для України нарощування виробництва сільськогосподарської продукції має стратегічне значення для підйому національної економіки, тому що при успішному його розвитку створюються умови для подолання кризового стану ряду суміжних галузей. Але за останні роки її обсяги постійно скорочувалися. Отже, підвищення рівня ефективності виробництва сільськогосподарської продукції є найважливішим завданням, від рішення якого залежить продовольча безпека країни. Розв'язання його повинно здійснюватися не тільки на державному, але й на регіональному рівнях, де вирішуються питання забезпечення населення продуктами харчування .

Питаннями підвищення економічної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції займається велика група науковців. Ними розроблені стратегічні аспекти зміцнення сільськогосподарського виробництва в країні, структурної перебудови галузі, підвищення економічної ефективності використання земельних, матеріально-технічних і трудових ресурсів, ціноутворення, формування і функціонування ринків зерна.

Дослідженням проблеми підвищення ефективності виробництва сільськогосподарської продукції науковими установами завжди приділялась належна увага. Значний вклад у вивчення стану та розроблення теоретичних підвалин і практичних рекомендацій щодо ефективного використання у сільському господарстві виробничого потенціалу як в цілому розвитку галузі, так і в умовах регіональних особливостей країни, належить відомим ученим економістам-аграрникам В.Г.Андрійчуку , М.І.Кісілю, І.І.Лукінову, М.Й.Маліку, О.М.Онищенку, Б.Й.Пасхаверу, П.Т.Саблуку, І.І.Червену, О.М.Шпичаку та іншим.

Їх наукові публікації здебільшого присвячені важливим проблемам обґрунтування теоретичних засад підвищення ефективності аграрного виробництва на макроекономічному рівні. Нині ж не менш важливого значення дослідження ефективності сільського господарства має регіональний і мікроекономічний рівень виробничої діяльності. До того ж, проблема підвищення ефективності виробництва є багатопланова і різновекторна за змістом і сутністю і разом з тим характеризується можливостями розширення використання у виробничо-технологічному процесі нових досягнень науково-техніко-технологічного прогресу.

Потребують поглиблення і розширення дослідження ефективності аграрного сектора економіки в умовах становлення і розвитку продовольчого ринку, створення і функціонування організаційно-правових структур на приватній основі на землю і засоби виробництва, формування нових виробничих відносин на селі.

В цих умовах особливого значення набувають дослідження ефективності регіонального розвитку сільськогосподарського виробництва. Слід підкреслити, що в залежності від найбільш відчутного впливу на результат виробничої діяльності тих або інших чинників, формується і відповідна ефективність - технологічна, організаційна, економічна тощо.

Однак питання підвищення економічної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції на рівні регіонів вимагають подальшого наукового обґрунтування і практичного вирішення.

Основна мета роботи полягала у виявленні основних проблем розвитку сучасного сільськогосподарського виробництва та обґрунтуванні організаційно-економічних заходів з підвищення її ефективності.

Мета дослідження обумовила постановку і шляхи вирішення наступних завдань:

- уточнити сутність економічної ефективності сільськогосподарського виробництва;

визначити тенденції змін, які відбулись у сільськогосподарському виробництві;

визначити найважливіші фактори і механізм їх впливу на рівень економічної ефективності сільськогосподарського виробництва;

обґрунтувати перспективи розвитку та шляхи підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва.

Предметом дослідження є методичні й прикладні аспекти проблеми підвищення економічної ефективності та тенденції розвитку сільськогосподарського виробництва.

Основними джерелами інформації, які послужили для написання курсової роботи були річні звіти підприємства. Крім цього методичною і методологічною основою досліджень послужили Постанови Уряду з питань розвитку сільського господарства, наукові праці вітчизняних та зарубіжних економістів-аграрників.

В ході написання курсової роботи використані статистичні, економіко-математичні, розрахунково-конструктивний та монографічний методи дослідження та інші.

  Подібні статті по економіці

  Розрахунок техніко-економічних показників роботи сумішоприготувального відділення
  Ливарне виробництво, одна з галузей промисловості, продукцією якої є відливки, що отримуються в ливарних формах при заповненні їх рідким сплавом. Річний обсяг виробництва відливок в світі перевищує 80 млн. т. Методами литва виготовляєт ...

  Міжнародна економічна система та її головні елементи
  На початку третього тисячоліття різко загострилися проблеми соціально-економічного розвитку. Головна суперечність світової економіки дедалі більше проявляється у скороченні й поступовому вичерпуванні традиційних ресурсів господарського зро ...

  Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.