Розділи економіки

Аналіз показників фінансового стану підприємства

I. Показники ліквідності і платоспроможності

Платоспроможність показує здатність підприємства погасити свої короткострокові борги (зобов'язання) за рахунок власних поточних активів (оборотних коштів).

. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) - визначається як відношення поточних активів і витрат майбутніх періодів (II і III розділи Активу балансу) до загальної суми поточних зобов'язань і доходів майбутніх періодів (IV і V розділи Пасиву).

Коефіцієнт характеризує ступінь покриття поточних зобов'язань і ДМП за рахунок поточних активів і ЗМП. Оптимальним є співвідношення 2:1, а критичним 1. Воно показує, в скільки разів поточні активи і ДМП перевищують поточні зобов'язання (борги).

Чим більше коефіцієнт загальної ліквідності, тим привабливіше підприємство для потенційних кредиторів.

. Коефіцієнт термінової ліквідності - визначається як відношення швидко ліквідних активів (III частина Активу за мінусом виробничих запасів, молодняку тварин і худоби на відгодівлі) до суми короткострокових зобов'язань (III частина Пасиву балансу).

Оптимальною величиною коефіцієнта є 1, критичною - 0,5. Чим вище цей коефіцієнт, тим нижче фінансовий ризик і більше потенційних можливостей для залучення додаткових фінансових коштів.

. Коефіцієнт моментальної ліквідності (абсолютною) - відношення грошових коштів та їх еквівалентів до суми поточних зобов’язань та доходів майбутніх періодів.

Оптимальне значення коефіцієнта - 0,5. Критичне значення коефіцієнта - 0,2.

. Коефіцієнт ліквідності запасів

Кліквідн. зап. = (100+110+120+130+140) / (620+430+630)

Показує, якою мірою матеріальні цінності покривають поточні зобов'язання.

. Коефіцієнт ліквідності засобів в розрахунках

Кліквідн. ср. расч. = (150+160+170+180+190+200+210+250+270) / (620+430+630)

Показує, якою мірою очікувані надходження від дебіторів будуть використані для погашення поточних зобов'язань.

. Коефіцієнт співвідношення кредиторської і дебіторської заборгованості - показує, який розмір кредиторської заборгованості доводиться на 1 грн. дебіторської.

Ккред./деб. = (530+540+550+560+570+580+590+600) / (160+170+180+190+200+210)

Показує, якою мірою очікувані надходження від дебіторів будуть використані для погашення поточних зобов'язань.

. Коефіцієнт мобільності активів

Кмоб. акт. = (260+270) / 280

Показує, яку частину у валюті балансу займають оборотні активи.

. Коефіцієнт співвідношення активів

Котн. акт. = (260+270) / (080+270)

Показує рівень співвідношення між оборотними і необоротними активами.

ІІ. Оцінка фінансової стійкості підприємства за показниками фінансової стабільності і структури капіталу

Найважливішою характеристикою фінансового стану підприємства є його автономність (інвестиційна незалежність від зовнішніх джерел).

Характеризується фінансова стійкість показниками:

. Коефіцієнт незалежності (автономії) - показує, скільки одиниць власного капіталу доводиться на одиницю авансованого капіталу.

Критичне значення цього показника 0,5. Якщо він менше 0,5, то підприємство схильне до ризику банкрутства.

. Коефіцієнт заборгованості

Кзадолж. = (Позиковий капітал) / (Аванс. капітал) = (II+III+IV+V Пасив) / (Валюта Балансу)

Коефіцієнт автономії і коефіцієнт заборгованості в сумі рівні 1.

У складі позикового капіталу в розділі II “Забезпечення майбутніх витрат і платежів” відбиваються засоби, призначення для оплати майбутніх відпусток, пенсійного забезпечення, соціального страхування на випадок безробіття.

. Коефіцієнт фінансового лівіриджу - характеризує величину позикового капіталу, що доводиться на одиницю власного капіталу:

Клів. = (Позиковий капітал) / (Власний капітал) = (II+III+IV+V Пасив) / (I Пасив)

Добре - Кл < 1; задовільно - Кл = 1; дуже погано - Кл > 1.

. Коефіцієнт маневреності - показує здатність підприємства своєчасно здійснювати поточні платежі, задовольняти потреби в ресурсах. Маневрувати можна тільки високоліквідними оборотними коштами, причому власними.

Кманевр = (Тік. активи - Тік. зобов'язання) / (Собств. капітал)

Коефіцієнт маневреності показує, скільки власних поточних активів доводиться на одиницю власного капіталу.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Система обліку, контролю і аналізу ефективності використання необоротних активів підприємства
Ринкові умови господарювання вимагають від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентоздатності виробленої продукції та наданих послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм госп ...

Контроль розрахунків по оплаті праці та аналізу трудових ресурсів (на матеріалах Управління пенсійного фонду в Рокитнівському районі)
Ефективність функціонування та соціальний розвиток тих чи інших суб’єктів господарювання забезпечується передусім формуванням належних індивідуальних і колективних матеріальних стимулів, провідною формою реалізації яких є оплата праці ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2022 рік.