Розділи економіки

Продуктивність праці на підприємстві

Будь-яке суспільство для забезпечення нормального (достатньо комфортного) рівня своєї життєдіяльності здійснює безліч видів конкретної праці. З цією метою люди створюють певні організації (трудові колективи), які спільно виконують ту чи ту місію (реалізують програму або мету) і діють на засаді певних правил і процедур. Проте мета й характер діяльності таких численних організацій різні. За цією ознакою їх можна поділити на дві групи: підприємницькі (комерційні), що функціонують і розвиваються за рахунок власних коштів, і непідприємницькі (некомерційні), існування яких забезпечується бюджетним фінансуванням держави. Організації з підприємницьким характером діяльності називають підприємствами.

Підприємство ¾ це організаційно виокремлена та економічно самостійна основа (первинна) ланка виробничої сфери народного господарства, що виготовляє продукцію (виконує роботу або надає платні послуги).

Найбільш важливим елементом продуктивних сил і головним розвитком економіки є люди, тобто їхня майстерність, освіта, підготовка, мотивація діяльності. Існує безпосередня залежність конкурентоспроможності економіки, рівня добробуту населення від якості трудового потенціалу персоналу підприємств та організацій даної країни. Інтегральним показником якості робочої сили є продуктивність праці. Під продуктивністю праці слід розуміти витрати праці на виробництво одиниці продукції.

Вимірювання продуктивності праці здійснюється шляхом порівняння результатів праці у вигляді обсягів виробленої продукції (робіт, послуг) із витратами праці (середньооблікова чисельність робітників).

Резерви росту продуктивності та ефективності праці на підприємствах можуть розрізнятися за двома ознаками - за характером факторів, які використовуються: екстенсивні та інтенсивні; за напрямками сприяння: за групами ресурсів, які використовують.

Основними узагальнюючими показниками які характеризують рівень продуктивності праці на підприємстві це є показники прибутку або витрат. Саме аналіз цих показників може дати повну картину продуктивності праці і ефективності діяльності підприємства.

Актуальність даного питання полягає в тому, що ефективність отримання прибутку і рентабельність реалізації продукції визначає генеральний напрямок перспективного росту всіх підрозділів фірм і організацій, основний профіль планової, організаційної і управлінської діяльності підприємства, а також головної цілі та завдання поточного планування, організації і управління підприємством. Саме тому тема даної курсової роботи є актуальною й вимагає вивчення.

Об’єктом дослідження в даній роботі є закрите акціонерне товариство "Техмашсервіс", що здійснює послуги по ремонту автомашин, промислової та сільськогосподарської техніки на території Донецької області, у місті Єнакієве.

Предметом дослідження є сама методика аналізу діяльності підприємства та практика застосування її в управлінській діяльності. Період, що аналізується, два роки роботи підприємства: 2008 та 2009 роки.

Основна мета даної курсової роботи полягає в тому, щоб дослідити питання аналізу продуктивності праці на підприємстві. Дослідження цих питань проводиться на конкретному підприємстві, наводяться приклади і розглядаються методи які є універсальними для більшості вітчизняних підприємств.

Для досягнення цієї мети поставлено наступні задачі:

- провести оцінку і аналіз техніко-економічних показників діяльності підприємства;

- провести аналіз фінансового стану підприємства;

- оцінити та проаналізувати оточуюче середовище, визначити його сильні і слабкі сторони;

- розглянути існуючі методики аналізу та оцінити використання трудових ресурсів;

- проаналізувати та оцінити ефективність використання трудових ресурсів ЗАТ "Техмашсервіс";

- вибір та обґрунтування заходів щодо ефективного використання трудових ресурсів.

У ході виконання курсової роботи були використані методи досліджень: економіко-статистичний, економіко-математичний, порівняльний аналіз, системний аналіз, якісний аналіз, опит та спостереження, факторний аналіз.

Сьогодні використання трудових ресурсів формується під впливом багатьох факторів і процесів, з якими воно пов’язано прямими і опосередкованими зв’язками. Це вимагає нового підходу до вивчення проблем у використанні трудових ресурсів, аналізу їх функціонування під впливом виробничих та соціально-економічних факторів в умовах реформування економіки, тому теоретичне та практичне значення отриманих результатів мають велике значення.

  Подібні статті по економіці

  Оцінка роботи промислового підприємства ВАТ Червоний металіст
  Підприємство в широкому розумінні це важлива, складна, відкрита, унікальна і необхідна феноменологічна система, яка базується на його виробничо-технічній, організаційній та економічній побудові і яка спрямована, з одного боку, на задоволення потреб г ...

  Конкурентоспроможність торгівельного підприємства
  Одна з найважливіших задач розвитку підприємства і країни в цілому, нерозривно пов`язана з ефективністю виробництва, забезпечення випуску необхідної кількості сучасних виробів та покращення якості, досягнення конкурентоспроможності пр ...

  Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.