Розділи економіки

Продуктивність праці на підприємстві

Будь-яке суспільство для забезпечення нормального (достатньо комфортного) рівня своєї життєдіяльності здійснює безліч видів конкретної праці. З цією метою люди створюють певні організації (трудові колективи), які спільно виконують ту чи ту місію (реалізують програму або мету) і діють на засаді певних правил і процедур. Проте мета й характер діяльності таких численних організацій різні. За цією ознакою їх можна поділити на дві групи: підприємницькі (комерційні), що функціонують і розвиваються за рахунок власних коштів, і непідприємницькі (некомерційні), існування яких забезпечується бюджетним фінансуванням держави. Організації з підприємницьким характером діяльності називають підприємствами.

Підприємство ¾ це організаційно виокремлена та економічно самостійна основа (первинна) ланка виробничої сфери народного господарства, що виготовляє продукцію (виконує роботу або надає платні послуги).

Найбільш важливим елементом продуктивних сил і головним розвитком економіки є люди, тобто їхня майстерність, освіта, підготовка, мотивація діяльності. Існує безпосередня залежність конкурентоспроможності економіки, рівня добробуту населення від якості трудового потенціалу персоналу підприємств та організацій даної країни. Інтегральним показником якості робочої сили є продуктивність праці. Під продуктивністю праці слід розуміти витрати праці на виробництво одиниці продукції.

Вимірювання продуктивності праці здійснюється шляхом порівняння результатів праці у вигляді обсягів виробленої продукції (робіт, послуг) із витратами праці (середньооблікова чисельність робітників).

Резерви росту продуктивності та ефективності праці на підприємствах можуть розрізнятися за двома ознаками - за характером факторів, які використовуються: екстенсивні та інтенсивні; за напрямками сприяння: за групами ресурсів, які використовують.

Основними узагальнюючими показниками які характеризують рівень продуктивності праці на підприємстві це є показники прибутку або витрат. Саме аналіз цих показників може дати повну картину продуктивності праці і ефективності діяльності підприємства.

Актуальність даного питання полягає в тому, що ефективність отримання прибутку і рентабельність реалізації продукції визначає генеральний напрямок перспективного росту всіх підрозділів фірм і організацій, основний профіль планової, організаційної і управлінської діяльності підприємства, а також головної цілі та завдання поточного планування, організації і управління підприємством. Саме тому тема даної курсової роботи є актуальною й вимагає вивчення.

Об’єктом дослідження в даній роботі є закрите акціонерне товариство "Техмашсервіс", що здійснює послуги по ремонту автомашин, промислової та сільськогосподарської техніки на території Донецької області, у місті Єнакієве.

Предметом дослідження є сама методика аналізу діяльності підприємства та практика застосування її в управлінській діяльності. Період, що аналізується, два роки роботи підприємства: 2008 та 2009 роки.

Основна мета даної курсової роботи полягає в тому, щоб дослідити питання аналізу продуктивності праці на підприємстві. Дослідження цих питань проводиться на конкретному підприємстві, наводяться приклади і розглядаються методи які є універсальними для більшості вітчизняних підприємств.

Для досягнення цієї мети поставлено наступні задачі:

- провести оцінку і аналіз техніко-економічних показників діяльності підприємства;

- провести аналіз фінансового стану підприємства;

- оцінити та проаналізувати оточуюче середовище, визначити його сильні і слабкі сторони;

- розглянути існуючі методики аналізу та оцінити використання трудових ресурсів;

- проаналізувати та оцінити ефективність використання трудових ресурсів ЗАТ "Техмашсервіс";

- вибір та обґрунтування заходів щодо ефективного використання трудових ресурсів.

У ході виконання курсової роботи були використані методи досліджень: економіко-статистичний, економіко-математичний, порівняльний аналіз, системний аналіз, якісний аналіз, опит та спостереження, факторний аналіз.

Сьогодні використання трудових ресурсів формується під впливом багатьох факторів і процесів, з якими воно пов’язано прямими і опосередкованими зв’язками. Це вимагає нового підходу до вивчення проблем у використанні трудових ресурсів, аналізу їх функціонування під впливом виробничих та соціально-економічних факторів в умовах реформування економіки, тому теоретичне та практичне значення отриманих результатів мають велике значення.

  Подібні статті по економіці

  Соціально-економічні наслідки інфляції
  Фінансова система є одним з найвпливовіших важелів макроекономічного регулювання, інструментом, за допомогою якого уряди мають змогу регулювати економічний розвиток. Саме тому діяльність виконавчої влади кожної країни спрямована на заб ...

  Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення
  Поняття прибутку в економічній системі існує у зв'язку з наявністю то­варно-грошових відносин, появою і розвитком інституту власності, особливо приватної. Перші визначення прибутку збігалися зі значенням валового дохо­ду, який за індивідуаліс ...

  Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.