Розділи економіки

Аналіз та оцінка забезпеченості й структури кадрів на підприємстві

Результати господарської діяльності залежать передусім від ефективності використання живої праці - найбільш ефективного і власне вирішального фактора виробництва. Забезпеченість підприємства необхідними трудовими ресурсами, їх раціональне використання, високий рівень продуктивності парці сприяють збільшенню обсягів виробництва продукції, ефективному використанню обладнання, машин, механізмів, зниженню собівартості та зростанню прибутку.

До трудових ресурсів відносяться та частина населення, яка має необхідні фізичні дані, знання і навички праці.*[7; c.63]

Аналіз забезпеченості підприємства робочою силою здійснюється способом порівняння фактичної чисельності працівників за категоріями із плановими показниками і з показниками, досягнутими у минулому періоді. Основними показниками використання трудових ресурсів є дані про чисельність персоналу різних категорій і професій, його кваліфікацію та освітній рівень про витрати робочого часу в людино-годинах, кількість виробленої продукції або виконаних робіт, а також відомості про рух особового складу підприємства.

За характером участі у виробничому процесі працівники підприємства розподіляються на працівників основної діяльності, які зайняті безпосередньо виготовленням продукції, і невиробничий персонал, що зайнятий в обслуговуючих та інших господарствах.

До працівників основної діяльності відносять такі категорії працівників: робітники, учні, інженерно-технічний персонал і персонал охорони.

Для аналізу трудових ресурсів використовується інформація звітних форм 2-ПВ "Звіт з праці", 1-П "Звіт підприємства з продукції", 6-ПВ "Чисельність окремих категорій працівників підприємства і підготовка кадрів", а а також дані планово-нормативної, облікової та оперативної інформації зі звітів підрозділів підприємства, інші оперативні дані.*[7; c.65] Із таблиці 2.2 видно, що у звітному періоді збільшилась чисельність персоналу в порівнянні з минулим періодом на 54 особи в тому числі збільшилось працівників основної діяльності на 53 осіб, робітників збільшилось на 51 особу, службовців збільшилось на 2 особи. Обсяг продукції відповідно також збільшився в порівнянні з минулим періодом на 87,2%, що в сумі склало 31047 тис. грн.

Таблиця 2.2. Оцінка забезпечення підприємства "Техмашсервіс" трудовими ресурсами*[9; c.8]

Показники

Факт за минулий період

За завітній період

Відхилення абсолютне (+, -)

Фактично, %

план

факт

від плану

від минулий період

до плану

до минулий період

Усього персоналу, осіб

548

550

602

+52

+54

109,5

109,9

1. Працівники основної діяльності із них

520

540

573

+33

+53

106,1

110,2

- робітники

479

520

530

+10

+51

101,9

110,6

- службовці

41

41

43

+2

+2

104,9

104,9

- керівники

10

11

12

+1

+2

109,1

120,0

- спеціалісти

31

31

31

-

-

-

-

2. Непромисловий персонал (неосновної діяльності)

28

28

29

+1

+1

103,67

103,6

- Обсяг продукції

35597

45597

66644

+21047

+31047

146,2

187,2

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Організація потокового та непотокового виробництва
Актуальність теми дослідження. Джерелом існування, розвитку та підвищення життєвого рівня людини є виробнича діяльність. Виробнича діяльність спрямована на задоволення потреб. Засоби для задоволення потреб, тобто споживчі блага, створю ...

Макроекономічна політика у відкритій економіці
Метою роботи є вивчення дії макроекономічної політики у відкритій економіці. Предметом дослідження курсової роботи є підстава взаємодії основних макроекономічних механізмів за умов відкритої економіки. Актуальність обраної теми ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.