Розділи економіки

Аналіз рівня та динаміка продуктивності праці на підприємстві

Трудомісткість продукції - показник, що характеризує затрати робочого часу на виробництві одиниці або всього обсягу виготовленої продукції.

Трудомісткість буває питома і технологічна. Питома трудомісткість - це загальні витрати людино - годин на продукцію.

Технологічна трудомісткість - це витрати нормованого часу основних робітників - відрядників на виробництво продукції.

Між показниками трудомісткості та продуктивності праці існує обернено пропорційний зв’язок - за зниження трудомісткості продуктивності праці зростає, і навпаки.

Скорочення затрат робочого часу на виробництво одиниці продукції безпосередньо впливає на величину середнього динного виробітку робітників.

Рівень і динаміка годинної продуктивності праці зазнають постійного впливу інтенсивних факторів.*[3; c.44]

Інтенсивні фактори забезпечують зниження трудомісткості виготовлення продукції і відповідний рівень виконання норм виробітку. До них відносять: кваліфікаційний, професійний рівень робітників; технічну і енергетичну озброєність праці; механізацію та автоматизацію технологічних процесів за впровадження прогресивної техніки, технології, матеріалів; організацію нормування праці; застосування у виробництві комплектуючих виробів; поліпшення якості структури, асортименту продукції, удосконалення організації виробництва та управління.

У процесі аналізу трудомісткості вивчається її динаміка, причини зміни її величини і вплив на продуктивність праці.

Динаміку та вплив зміни величини трудомісткості на продуктивність праці робітників можна простежити, використовуючи показник питомої трудомісткості в розрахунку на 1000 грн. продукції таблиця 2.6.

Таблиця 2.6. Аналіз трудомісткості продукції*[9; c.16]

Показник

Минулий період

Звітний період

Зміна показника, %

за планом

фактично

план до минулого року

факт до минулого періоду

факт до плану

1.Обсяг продукції, тис. грн.

35597

45597

60644

128,1

187,2

146,2

2.Відпрацьовано всіма робітниками, люд.-год.

980008

1096005

1096204

111,8

111,9

100,01

3.Питома трудомісткість на 1000 грн. люд.-год. (ряд.2: ряд 1) ·1000

27530,6

24036,8

16448,7

87,3

59,7

68,4

4. Середньогодинн. виробіток кожного робітника, грн.(ряд1:ряд2)

0,036

0,042

0,061

116,7

169,4

145,2

Наведені в таблиці 2.6 дані показують, що питома трудомісткість знизилась проти минулого періоду на 40,3% (100 - 59,7) за плану 12,7% (100 - 87,3). За рахунок цього фактора було в основному забезпечене зростання годинної продуктивності праці, яка залежить від рівня трудових затрат і виконання норм.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Роль грошей в економіці України
За роки незалежності в сфері економіці України відбулося багато реформ. Багатьом з них навіть сьогодні ще важко дати об’єктивну оцінку. Але все ж існують позитивні результати завдяки вміло впровадженим грошово-кредитній, бюджетно-пода ...

Структура та організація господарської діяльності приватного підприємства
Мета даної дипломної роботи полягає в ознайомленні із специфікою діяльності ПП "Богдан", змістом і характером роботи його працівників, закріпленні теоретичних знань, одержаних під час навчання в інституті і набуття певних пра ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.