Розділи економіки

Система формування тарифів на житлово- комунальні послуги у регіоні

Виробництво товарів (робіт, послуг) за усіх суспільно-економічних формацій характеризується такими економічними категоріями, як витрати виробництва і вартість цих товарів (це уречевлена в товарі праця людини); грошовим вираженням вартості є ціна товару, а витрат виробництва - собівартість. Різновидом ціни є тарифи на окремі види продукції та послуг.

Тариф - це розмір плати в розрахунку на одиницю послуги визначеної якості, що забезпечує відшкодування споживачем обґрунтованих затрат економічної діяльності підприємства та прибутку. Під економічно обґрунтованими тарифами, як правило, розуміють мінімально можливі тарифи, що є фінансовою основою поточного виробництва житлово-комунальних послуг і відповідають затвердженим параметрам якості з урахуванням затрат на розвиток підприємства. Але визначення тарифу повинне враховувати соціальний аспект і особливості функціонування житлово-комунальної галузі у цілому, а тарифна політика спиратися на платоспроможний попит населення й інших споживачів послуг. Тарифи зазвичай встановлюються на послуги транспорту, зв'язку, житлово-комунальні послуги тощо і зазнають менших коливань, ніж ціни в ринковій економіці.

Трансформаційні зміни в економіці України торкнулися усіх галузей господарювання. Не є винятком і сфера житлово-комунальних послуг, яка знаходиться у край важкому економічному стані, що зумовлено декількома причинами. По-перше, житлово-комунальне господарство має суттєві особливості господарювання. Це багатогалузева комплексна сфера діяльності, до якої належать підприємства й організації, що утримують житловий фонд у належному стані (виробники житлових послуг), і підприємства, котрі спеціалізуються на наданні послуг тепло -, енерго -, газо -, водопостачання, водовідведення (виробники комунальних послуг), які діють в умовах різного зовнішнього середовища. Виробники та виконавці житлових послуг працюють на потенційно високих конкурентних ринках, а виробники комунальних послуг є локальними природними монополіями. По-друге, галузь відчуває недостатність фінансових ресурсів для модернізації обладнання та заміни зношених основних засобів і подальшого розвитку. По-третє, на більшості підприємств галузі - відсутній внутрішньогосподарський облік, дані якого забезпечують контроль затрат за місцями їх виникнення та сферами відповідальності окремих ланок управління. Реформа житлово-комунальної галузі, про яку вже давно йде мова, має на меті ліквідацію збитковості та створення умов для рівної конкуренції виробників житлово-комунальних послуг. Регулятором економічних перетворень у галузі мають стати економічно обґрунтовані тарифи, основою розрахунку яких є облікова інформація про затрати.

Встановлення тарифів у галузі житлово-комунального господарства (ЖКГ) має певні особливості й суттєво впливає на ефективність діяльності підприємств галузі та на побудову бухгалтерського обліку. На сьогодні тарифи на житлово-комунальні послуги (ЖКП) є регульованими і не відшкодовують витрат на їхнє виробництво.

Об'єктами калькулювання собівартості на підприємствах виробниках комунальних послуг є продукція, роботи, послуги за кожним видом діяльності, а калькуляційною одиницею - вимірники, характерні для кожного виду послуг.

у житловому господарстві - 1 кв. м загальної площі

у каналізаційному господарстві - 1 куб. м відведеної стічної рідини;

у водопровідному господарстві - 1 куб. м води;

у теплоенергетичному господарстві - 1 гігакалорія тепла;

в електроенергетичних підприємствах - 1 кіловат, год. електроенергії;

у газопостачанні - 1 куб. м газу.

Собівартість послуг у виробників встановлюється в грошовому виразу на, основі розрахунку відповідно до Методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства, затверджених, наказом Державного комітету з будівництва, архітектури та житлової політики України від 6.03.2002 № 47. Метою планування й обліку собівартості є економічно обґрунтоване визначення планової та фактичної-величини затрат на виробництво і реалізацію робіт і послуг необхідної якості, забезпечення об'єктивного контролю за використанням трудових, матеріальних, паливно-енергетичних і інших ресурсів, аналізу статей затрат, розрахунку економічно обґрунтованих тарифів на ремонтно-експлуатаційні роботи і послуги ЖКГ.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Роздержавлення та приватизація
Державне управління процесами приватизації Одним з елементів економічної політики і однією з найваж­ливіших функцій держави у період переходу до ринку є зміна еко­номічної структури - створення структури змішаної економіки. Структура змішан ...

Проект покращення роботи підприємства
У проектному аналізі під проектом розуміється одноразовий комплекс взаємопов'язаних заходів, спрямований на досягнення чітко визначеної мети при встановленому матеріальному (ресурсному) забезпеченні протягом заданого періоду часу. ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.