Розділи економіки

Обігові кошти підприємства

Сьогодні, коли економіка України перейшла на ринкові методи функціонування, кожне підприємство саме відповідає за себе. Знов створені і вже діючі підприємства самі вирішують яку продукцію випускати, за якими цінами реалізовувати.

Кожне підприємство, починаючи свою виробничо-господарську діяльність, повинно мати певну грошову суму. На ці грошові ресурси підприємство закуповує на ринку або у інших підприємств сировину, матеріали, паливо, оплачує рахунки за електроенергію, сплачує своїм працівникам заробітну плату, несе витрати по освоєнню нової продукції, усе це являє собою один з найважливіших параметрів господарювання, що одержав назву "обігові кошти підприємства".

В умовах ринкових відносин обігові кошти здобувають особливо важливе значення. Адже вони являють собою частину продуктивного капіталу, що переносить свою вартість на знов створений продукт повністю і повертається до підприємця в грошовій формі наприкінці кожного кругообігу капіталу. Таким чином, обігові кошти є важливим критерієм у визначенні прибутку підприємства.

З цього приводу важливість і актуальність проблеми організації обігових коштів беззаперечно. Саме обігові кошти поряд з основними забезпечують діяльність підприємства. Немає обігових коштів, немає виробництва. Ось чому тема дослідження представляється досить актуальною.

Проблемам управління обіговими коштами підприємства, дослідженню джерел формування та ефективного їх використання присвячені праці вітчизняних вчених-економістів М.Я. Коробова, М.Л. Лапішко, А.М. Поддєрьогіна, російських дослідників - Г.С. Панової, В.Е. Черкасова, Е.Б. Ширінської, а також західних вчених - Н.А. Кизима, Лі Лю, Е. Хелферта, Ш. Де Ковни, К. Таккі, П.С. Роуза, Д.П. Уайтинга.

Мета роботи полягає в розкритті сутності обігових коштів, поглибленому аналізі їх методів управління і на цій основі - проведення аналізу обігових коштів на обраному підприємстві.

Досягнення поставленої мети потребувало вирішення таких задач:

- визначити сутність, класифікацію, склад і структуру обігових коштів;

- дослідити чинники, що впливають на управління обіговими коштами підприємства в ринкових умовах господарювання;

- надати загальну фінансово-економічну характеристику діяльності підприємства ТОВ "Фуд Центр";

- дослідити наявну структуру капіталу на підприємстві;

- зробити оцінку змін складу, структури та динаміки обігових коштів підприємства ТОВ "Фуд Центр";

- окреслити напрямки удосконалення управління обіговим капіталом підприємства.

Об’єктом дослідження є обігові кошти підприємства.

Предметом дослідження є економічні відносини, пов’язані з використанням обігових коштів та методи управління ними.

При написанні курсової роботи були враховані вимоги чинного законодавства, законів України, постанов та інших документів Кабінету Міністрів. Це дало змогу поєднати теоретичний матеріал роботи з можливостями практичного дослідження.

Теоретичною і методологічною основою роботи є положення сучасної економічної теорії. В роботі використано системний підхід до об’єкта дослідження, загальнонаукові прийоми аналізу, синтезу і конкретизації.

Інформаційну базу дослідження склали відповідні законодавчі та нормативні документи, офіційні статистичні матеріали, літературні джерела та фінансова звітність ТОВ "Фуд Центр" за 2008-2010 рр.

 

  Подібні статті по економіці

  Співвідношення ринкових і державних методів регулювання економіки
  державний регулювання німецький економіка Актуальність теми курсової роботи полягає в тому, що самостійна Україна з 1991 року поступово змінює суспільно-економічну формацію з „розвитого соціалізму” з загальнонародною власністю на засоби ...

  Роль власності у соціально-економічних процесах
  Україна як суверенна держава почала самостійно формувати власну економічну політику з часу проголошення своєї незалежності. Визначення основних напрямів цієї політики базується на принципах демократії, свободи підприємництва і відкритості ...

  Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.