Розділи економіки

Оцінка змін складу, структури та динаміки обігових коштів підприємства ТОВ "Фуд Центр"

На основі даних фінансової звітності можна оцінити джерела формування, структуру та розміщення оборотного капіталу підприємства. Актив балансу свідчить про розміщення оборотного капіталу, що є в розпорядженні підприємства. Кожному виду розміщеного оборотного капіталу відповідає окрема стаття балансу.

Дані, що містить пасив балансу, дають змогу визначити, які зміни відбулися в структурі власних та позикових коштів. Крім того, за пасивом балансу можна встановити, звідки взялися ці кошти і перед ким підприємство має борг.

Найповнішим буде аналіз оборотних активів у разі першочергової оцінки змін у структурі активів і пасивів підприємства.

Проведемо аналіз змін у структурі активу і пасиву підприємства (див. додаток Г). За результатами аналізу даних, наведених у таблиці додатку Г простежується збільшення загальної вартості майна підприємства в 2010 р. більш як на 17 % порівняно з 2008 р., при цьому необоротні активи збільшувалися швидше, ніж оборотні (відповідно на 24,3 і 16,4 %).

Збільшилися також джерела формування майна. За період, що аналізується, суттєво зменшився власний капітал, переважно за рахунок скорочення суми неоподатковуваного прибутку в 2010 р. на 100 % порівняно з 2008-2009 рр. При збільшенні в абсолютній сумі позикового капіталу на 551 тис. грн. його частка в структурі пасиву зросла на 24,9 пункти з 74,0 % до 94,9 %.

Протягом 2008-2010 рр. найбільшу частку в структурі майна підприємства займали саме оборотні активи (у 2008 р. - 86,7 %, у 2009 р. - 80,3 %, у 2010 р. - 86,1 %).

Проведений аналіз свідчить, що протягом 2008-2009 років основні засоби на підприємстві формувалися за рахунок власних коштів, частка яких у складі джерел фінансування коливалась з 26,0 % до 31,9 %. В 2010 році відбулось суттєве вибуття основних засобів на 128,0 тис. грн. в порівнянні з 2009 роком, що обумовлено скороченням власного капіталу до 5,1 % від пасивів. Для періоду 2008-2009 років така фінансова стратегія підприємства була виправданою, оскільки основні засоби характеризуються повільними темпами обороту і, отже, повільною віддачею коштів, авансованих у них. В 2010 році керівництво підприємства ТОВ "Фуд Центр" прийняло рішення та продало частку основних засобів з метою оптимізації витрат на їх утримання, що теж було виправдано на тлі посилення фінансової кризи в країні.

Що стосується оборотного капіталу, то його частка в складі майна підприємства була в основному стабільною на рівні 80-87 %, хоча в абсолютних сумах відбувалось зростання в основному в 2009 році на 210,8 тис. грн. Таке збільшення відбулося за рахунок зростання обсягів виробництва та реалізації продукції на 18,1 %. Протягом періоду, що досліджується, оборотні активи підприємства були сформовані в 2008 році на 26,0 % за рахунок власного капіталу і на 74,0 % за рахунок позикового капіталу, в 2009 році на 32,0 % за рахунок власного капіталу і на 68,0 % за рахунок позикового капіталу, в 2010 році на 5,0 % за рахунок власного капіталу і на 95,0 % за рахунок позикового капіталу. Тобто стале співвідношення джерел фінансування оборотних коштів в 2010 році було порушено на користь критичного збільшення обсягів позикових коштів, що досить небезпечно в умовах погіршення кон`юнктури ринку та фінансових негараздів в банківській сфері України, коли комерційні банки в одноосібному порядку воліють збільшити відсоткові платежі по наданим кредитним ресурсам, а значить і збільшити платіжне навантаження на підприємство.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Система національних розрахунків
Своєчасне й повне погашення боргових зобов'язань є однією з головних ознак ефективного функціонування економіки в цілому і кожного її суб'єкта зокрема. Тому кожна держава багато уваги при­діляє організації грошового обігу, створює різні платіжні ...

Інфляція та антиінфляційні заходи
Економічну теорію традиційно ділять на дві частини: макроекономіку та мікроекономіку. Ці терміни походять з грецької мови: “макро” означає велике, а “мікро” – мале. Макроекономіка виявляє властивості економіки як єдиного цілого, ек ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.