Розділи економіки

Оцінка змін складу, структури та динаміки обігових коштів підприємства ТОВ "Фуд Центр"

На основі даних фінансової звітності можна оцінити джерела формування, структуру та розміщення оборотного капіталу підприємства. Актив балансу свідчить про розміщення оборотного капіталу, що є в розпорядженні підприємства. Кожному виду розміщеного оборотного капіталу відповідає окрема стаття балансу.

Дані, що містить пасив балансу, дають змогу визначити, які зміни відбулися в структурі власних та позикових коштів. Крім того, за пасивом балансу можна встановити, звідки взялися ці кошти і перед ким підприємство має борг.

Найповнішим буде аналіз оборотних активів у разі першочергової оцінки змін у структурі активів і пасивів підприємства.

Проведемо аналіз змін у структурі активу і пасиву підприємства (див. додаток Г). За результатами аналізу даних, наведених у таблиці додатку Г простежується збільшення загальної вартості майна підприємства в 2010 р. більш як на 17 % порівняно з 2008 р., при цьому необоротні активи збільшувалися швидше, ніж оборотні (відповідно на 24,3 і 16,4 %).

Збільшилися також джерела формування майна. За період, що аналізується, суттєво зменшився власний капітал, переважно за рахунок скорочення суми неоподатковуваного прибутку в 2010 р. на 100 % порівняно з 2008-2009 рр. При збільшенні в абсолютній сумі позикового капіталу на 551 тис. грн. його частка в структурі пасиву зросла на 24,9 пункти з 74,0 % до 94,9 %.

Протягом 2008-2010 рр. найбільшу частку в структурі майна підприємства займали саме оборотні активи (у 2008 р. - 86,7 %, у 2009 р. - 80,3 %, у 2010 р. - 86,1 %).

Проведений аналіз свідчить, що протягом 2008-2009 років основні засоби на підприємстві формувалися за рахунок власних коштів, частка яких у складі джерел фінансування коливалась з 26,0 % до 31,9 %. В 2010 році відбулось суттєве вибуття основних засобів на 128,0 тис. грн. в порівнянні з 2009 роком, що обумовлено скороченням власного капіталу до 5,1 % від пасивів. Для періоду 2008-2009 років така фінансова стратегія підприємства була виправданою, оскільки основні засоби характеризуються повільними темпами обороту і, отже, повільною віддачею коштів, авансованих у них. В 2010 році керівництво підприємства ТОВ "Фуд Центр" прийняло рішення та продало частку основних засобів з метою оптимізації витрат на їх утримання, що теж було виправдано на тлі посилення фінансової кризи в країні.

Що стосується оборотного капіталу, то його частка в складі майна підприємства була в основному стабільною на рівні 80-87 %, хоча в абсолютних сумах відбувалось зростання в основному в 2009 році на 210,8 тис. грн. Таке збільшення відбулося за рахунок зростання обсягів виробництва та реалізації продукції на 18,1 %. Протягом періоду, що досліджується, оборотні активи підприємства були сформовані в 2008 році на 26,0 % за рахунок власного капіталу і на 74,0 % за рахунок позикового капіталу, в 2009 році на 32,0 % за рахунок власного капіталу і на 68,0 % за рахунок позикового капіталу, в 2010 році на 5,0 % за рахунок власного капіталу і на 95,0 % за рахунок позикового капіталу. Тобто стале співвідношення джерел фінансування оборотних коштів в 2010 році було порушено на користь критичного збільшення обсягів позикових коштів, що досить небезпечно в умовах погіршення кон`юнктури ринку та фінансових негараздів в банківській сфері України, коли комерційні банки в одноосібному порядку воліють збільшити відсоткові платежі по наданим кредитним ресурсам, а значить і збільшити платіжне навантаження на підприємство.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Сутність та походження грошей
Гроші пронизують усі сфери соціального життя і є невід’ємною складовою існування сучасної цивілізації. Оцінка усіх сфер не лише економічної діяльності, а й самого буття людини в сучасній цивілізації здійснюється через використання гроше ...

Розвиток інноваційного підприємництва в умовах ринкової економіки
Актуальність теми. Початок XXI століття характеризується суттєвими якісними змінами в характері і рушійних силах суспільного розвитку. Економічні системи держав безперервно модернізуються у відповідь на динамічні технологічні зрушення. ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.