Розділи економіки

Загальна фінансово-економічна характеристика діяльності підприємства ТОВ "Фуд Центр"

Підприємство створено для здійснення підприємницької діяльності учасників з метою отримання прибутку від посередницької діяльності, направленої на задоволення потреб споживачів в товарах продуктів харчування.

Основним видом діяльності ТОВ "Фуд Центр" є оптова і роздрібна торгівля продуктами харчування.

Підприємство ТОВ "Фуд Центр" являє собою товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

Вищім органом управління ТОВ "Фуд Центр" є збір учасників. В його компетенції знаходяться питання визначення головних напрямів підприємницької діяльності, розгляд і затвердження кошторисів, звітів і балансів, обрання і відгук виконавчого органу і ревізійної комісії, визначення умов оплати праці посадовців, розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків та ін.

Виконавчим органом ТОВ "Фуд Центр" є директор. В його компетенції знаходяться питання розробки і реалізації цілей, політики і стратегії їх досягнення, а також організація і керівництво поточною діяльністю фірми, розпорядження майном, найом і звільнення персоналу.

Підприємство з моменту державної реєстрації є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банківських установах, печатку, штампи, товарний знак та інші реквізити. Воно може створювати на території України і за її межами дочірні підприємства, філії та представництва, відповідно до чинного законодавства країни.

Підприємство дрібнооптової торгівлі продуктами харчування ТОВ "Фуд Центр" постачає магазини роздрібної торгівлі, забезпечуючи їм необхідний асортимент товарів на прилавках. Завдяки цьому магазинам не потрібно вкладати оборотні кошти у великі партії товарів і закуповувати товари у великої кількості постачальників. Підприємство враховує в своїй діяльності зацікавленість споживача в його потребах до якості продукції.

Оперативний звіт виконується в установленому порядку, згідно законодавству України. Розрахунки з бюджетом та бюджетними організаціями проводяться робітниками бухгалтерії, у відповідності з законодавчими документами. Основними джерелами інформації для проведення аналізу фінансових результатів діяльності даного підприємства є документи фінансової звітності: Бухгалтерський баланс” (додаток А) і Звіт про фінансові результати (додаток Б).

Тут слід зазначити, що збір інформації про діяльність підприємства ТОВ "Фуд Центр" представляє певні труднощі, оскільки фахівці, боячись просочування конфіденційної інформації, неохоче йдуть на контакт. На підприємстві, що розглядається нами, регулярно проводиться внутрішній аналіз фінансово-господарської діяльності, проте як результати, так і деякі початкові дані цього аналізу не розголошуються, оскільки керівництво ТОВ "Фуд Центр" відносить цю інформацію до комерційної таємниці.

Аналіз ліквідності підприємства здійснюється за даними балансу та дозволяє визначити спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобов’язання. Аналіз ліквідності підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких показників: коефіцієнта покриття, коефіцієнта швидкої ліквідності, коефіцієнта абсолютної ліквідності та чистого оборотного капіталу. Розрахунки наведені в таблиці 2.1.

Із даних таблиці 2.1 видно, що динаміка коефіцієнта покриття в 2010 році погіршилась - по-перше, його величина стала меншою за критичне значення 1,0, по-друге, у підприємства відчувається брак ресурсів, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань.

Така ж негативна тенденція спостерігалась по коефіцієнту швидкої ліквідності: станом на 31.12.08 та 31.12.09 його величина відповідала оптимальному значенню, а станом на 31.12.10 - знизилась до 0,5, що нижче оптимального значення, тобто платіжні можливості підприємства щодо сплати поточних зобов’язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами значно погіршились.

Таблиця 2.1

Показники ліквідності ТОВ "Фуд Центр" за період з 31.12.2008. по 31.12.2010 рр.

Показники

На 31.12.08

На 31.12.09

На 31.12.10

Коефіцієнт покриття

1,18

1,18

0,92

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,81

0,68

0,50

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,07

0,00

0,00

Чистий оборотний капітал, тис. грн.

193,40

226,60

-128,00

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Сучасна оцінка впливу людського потенціалу на структурні зрушення в економіці регіону на прикладі Житомирської області
На рубежі XX і XXI століть світова наукова думка сформувала принципово новий погляд на цивілізаційний прогрес. Нова парадигма розвитку на перший план висуває не нагромадження матеріальних благ, а розвиток людського потенціалу при збере ...

Переоснащення процесу пакування продукції з використанням інноваційних технологій
Актуальність обраної теми в умовах динамічного розвитку науки і техніки полягає в тому, що все більше підприємств постають перед проблемою морального старіння власних основних фондів та необхідністю їх заміни новітнім обладнанням. Тако ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.