Розділи економіки

Дослідження наявної структури капіталу на підприємстві

Для оцінки майнового стану підприємства проаналізуємо зміни у наявності основних фондів за період, що досліджується. Для цього за даними бухгалтерського обліку за 2008-2010 рр. розрахуємо показники, наведені в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5

Показники майнового стану ТОВ "Фуд Центр" за 2008-2010 рр.

Показники

Роки

2008

2009

2010

Коефіцієнт зносу основних засобів

0,23

0,27

0,44

Коефіцієнт оновлення основних засобів

0,41

0, 20

0,23

Коефіцієнт вибуття

0,32

0,16

0, 20

Із даних таблиці 2.5 видно, що в досліджуваному періоді відбулось різке зростання рівня зношеності основних фондів: за 2010 рік коефіцієнт зносу основних засобів зріс майже в два рази в порівнянні з попередніми роками. Одночасно можна констатувати високий рівень оновлення основних засобів, незважаючи на майже дворазове зниження коефіцієнта оновлення основних засобів. Коефіцієнт вибуття в динаміці показував позитивну тенденцію до зниження.

Для більш докладного аналізу джерел формування майна потрібно оцінити структуру власного й позикового капіталу (див. табл.2.6).

Дані, наведені в таблиці 2.6, відображують зміни в розмірі та структурі власного капіталу, а саме відбулося зменшення власного капіталу на 298,0 тис. грн., або на 77,0 % порівняно з 2008 роком. Така ситуація склалася внаслідок зменшення нерозподіленого прибутку в абсолютній сумі.

Таблиця 2.6

Динаміка структури власного та позикового капіталу ТОВ "Фуд Центр" за 2008-2010 рр.

Джерело капіталу

Наявність коштів, тис. грн

Структура коштів, %

2008

2010

± Δ

2008

2010

± Δ

Власний капітал

Статутний капітал

89,0

89,0

-

23,0

100,0

+77,0

Додатковий капітал

-

-

-

-

-

-

Резервний капітал

-

-

-

-

-

-

Нерозподілений прибуток

298,0

-

-298,0

77,0

-

-77,0

Разом

387,0

89,0

-298,0

100,0

100,0

´

Позиковий капітал

Короткострокові кредити

166,6

89,0

-77,6

15,2

5,5

-9,7

Кредиторська заборгованість

659,0

666,0

+7,0

60,2

40,9

-19,3

Поточні зобов’язання:

з бюджетом

52,7

90,0

+37,3

4,8

5,5

+0,7

зі страхування

12,6

17,0

+4,4

1,2

1,0

-0,2

з оплати праці

21,6

26,0

+4,4

2,0

1,6

-0,4

з учасниками

78,2

532,0

+453,8

7,1

32,7

+25,6

Інші поточні зобов’язання

104,2

208,0

+103,8

9,5

12,8

+3,3

Разом

1094,9

1628,0

+533,1

100

100

´

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Макроэкономические модели в системе макроэкономического анализа
Макроекономіка — це одна з наук, що вивчає еконо­міку. Остання е складною системою. Крім макроекономіки, її вивчають багато інших економічних наук: політична еко­номія, мікроекономіка, маркетинг, галузеві та функціональ­ні економіки тощо. ...

Інвестиційна модель Дж. М. Кейнса
З часів зародження економіки, одна з напруженіших дискусій ведеться навколо питання: чи існує в економіці тенденція про довгострокову рівновагу з повною зайнятістю. Застосовуючи сучасну економічну мову, визначимо "як класичні теорії і ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.