Розділи економіки

Чинники, що впливають на управління обіговими коштами підприємства в ринкових умовах господарювання

Ключовим фактором економічної системи, що справляє першорядний вплив на рівень та якість фінансової діяльності підприємств, виступає створення адаптованого до ринкових умов механізму управління оборотним капіталом. У більшості літературних джерел відсутнє чітке визначення поняття „управління оборотним капіталом”, тому автор вважає, що управління оборотним капіталом полягає у впливі на обсяг і структуру оборотного капіталу, а також джерела його формування з метою підвищення ефективності використання.

Основною метою управління оборотним капіталом є пошук компромісу між прагненням максимізувати прибуток на вкладений капітал та забезпечити стійку і достатню платоспроможність підприємства. Двоїстий характер оборотного капіталу передбачає, що оборотні активи нерозривно пов’язані із конкретними джерелами капіталу, що забезпечують їх формування, а, відповідно політика управління оборотним капіталом підприємства має охоплювати процеси не лише визначення обсягу і рівня кожного виду активів, але і формування структури джерел їх фінансування. При розробці політики управління оборотним капіталом необхідно враховувати його характерні ознаки такі, як двоїстий характер функціонування, забезпечення безперервності діяльності, планомірність утворення і використання, авансування, строго цільове призначення, соціальна роль. Проблема прискорення обігу оборотних коштів і залучення їх джерел на підприємствах може вирішуватись шляхом формування організаційно-економічного механізму оптимального управління обігових коштів, представленого схематично на рис.1.3.

Рис.1.3 Організаційно-економічний механізм оптимального управління обіговими коштами підприємства

На думку дослідників, організаційні механізми оптимального управління обіговими коштами мають включати:

- раціональну структуру управління оборотним капіталом (наявність підрозділів і служб підприємства);

- гнучку організаційну взаємодію даних підрозділів і служб підприємства (розподіл функцій управління);

- чіткий розподіл оперативного управління елементами оборотним капіталом між підрозділами і службами для підвищення ефективності їх використання і контролю.

На рішення в області управління поточними активами накладаються такі обмеження:

- вони не повинні суперечити стратегічним цілям фірми;

- їх наслідки повинні бути вигідними з погляду підприємства в цілому, а не тільки з погляду управління оборотним капіталом;

- зниження норм оборотних коштів не повинно спричиняти зупинки виробництва через їх нестачу;

- їх наслідки не повинні призводити до погіршення психологічного клімату в колективі.

Раціональне і ефективне використання оборотного капіталу вимагає врахування суперечності всіх факторів та можливої їх дії, які впливають на функціонування оборотного капіталу, що є, по суті, стрижневим елементом управління ним будь-якого торговельного підприємства. На забезпеченість та ефективність функціонування оборотного капіталу здійснюють вплив безліч факторів, при цьому найбільш негативний вплив здійснюють ті фактори, які з’явилися у зв’язку із загострення кризи на Україні (інфляція, криза неплатежів, неефективна система податкових платежів, недосконалість механізмів поповнення оборотного капіталу). Проведена їх класифікація дозволить підійти до управління оборотним капіталом з позицій системного підходу та обґрунтовувати управлінські засоби впливу.

Склад основних підсистем управління оборотним капіталом відображено на рис.1.4 В основу системи управління оборотним капіталом підприємства покладено принципи комплексності, оперативності, ефективності і контролю.

Поряд з цим ефективна система управління оборотним капіталом повинна базуватися на принципах адекватності (забезпечення виробництва оборотним капіталом у необхідних обсягах і структурі), результативності (досягнення прибутковості), гнучкості (можливості врахування впливу зовнішніх і внутрішніх факторів), керованості (можливості внесення тимчасових змін залежно від потреб виробництва).

Рис.1.4 Система управління оборотним капіталом підприємства

Доведено, що всі ці принципи повинні діяти одночасно, оскільки вони визначають умови рівноваги та ефективного функціонування системи управління оборотним капіталом, а рівень реалізації принципів може слугувати критерієм якості самої системи управління оборотним капіталом.

Отже, система організації оборотних коштів побудована на певних принципах.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Підприємство та підприємництво
  Будь-яка нація пишається плодами діяльності своїх підприємців. Але будь-яка нація і кожен її окремий представник пишаються і своєю причетністю до втілення якої-небудь конкретної підприємницької ідеї. Підприємництво як одна з конкретних фор ...

Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили
Сучасний етап розвитку зв'язаний з новим поглядом на робочу силу як на один із ключових ресурсів економіки. Тому свідчення - ріст ролі людського фактора в умовах технологічного етапу НТР, коли в наявності пряма залежність результ ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.