Розділи економіки

Сутність, цілі та завдання дослідження та регулювання розвитку споживчого ринку

Поняття "розвиток" є одним з фундаментальних та надзвичайно широко використовується в різних галузях природничих, філософських, суспільних та економічних наук.

З точки зору філософії [] розвиток означає незворотну, направлену, закономірну зміну матеріальних та ідеальних об'єктів. Тільки одночасне існування всіх трьох вказаних властивостей виділяє процеси розвитку серед інших змін: зворотність змін характеризує процеси функціонування; відсутність закономірності характерна для випадкових процесів катастрофічного типу; при відсутності направленості зміни не можуть накопичуватися, і тому процес втрачає характерного для розвитку єдиної, внутрішньо взаємозв'язаної лінії.

Протягом усієї історії філософи неодноразово поверталися до осмислення суті розвитку та визначення його особливих ознак [; ; ]. Відповідно до німецької класичної філософії Гегеля принцип розвитку має універсальний характер, його всезагальним механізмом та джерелом є виникнення, боротьба та подолання протилежностей. В теорії марксизму [, с. 55] розвиток розуміється як універсальна властивість матерії, як дійсно всезагальний принцип, який слугує основою пояснення історії суспільства і пізнання. Загальною теорією розвитку виступає матеріалістична діалектика, головні особливості процесів розвитку висловлює зміст її основних законів - єдності і боротьби протилежностей, перехід кількісних змін в якісні, заперечення. Історія суспільства і розвиток науки протягом 20 століття неодноразово підтвердила складний, неоднозначний характер процесів розвитку та їх механізмів, неоднорідність процесу розвитку, діалектичну взаємодію різноспрямованих процесів (серед яких є як прогресивні, так і регресивні), вирішальне значення цілеспрямованої діяльності.

Узагальнюючи сучасне розуміння необхідно зазначити, що з точки зору економіки, розвиток - це сукупність прогресивних та регресивних, керованих та некерованих процесів, які відбуваються в економіці на мікро - та макрорівнях і результатом яких є закономірні, якісні, незворотні зміни, що відбуваються в економічних системах та серед учасників таких систем.

В 80-х роках минулого століття з'явилося поняття "стійкого розвитку", який визначається як тривалий безперервний розвиток, що забезпечує потреби людей, які проживають нині, без шкоди забезпечення потреб майбутніх поколінь []. У роботах, які присвячені стійкому розвитку, наголошується на принципових відмінностях змістовного наповнення поняття „розвиток", а саме: мова йде про розгляд переходу економічного розвитку від домінування трансформаційних змін до самостійно підтримуючого господарського поступу, при якому значно посилюється роль внутрішніх чинників, національних ринків (через зміцнення цілісності, органічної єдності економічної системи держав, врахування тенденцій розвитку світової економіки).

В останнє десятиліття проблематика, пов'язана з процесами розвитку, активно розглядається на мікрорівні, по відношенню до підприємства. Найбільш повним та комплексним дослідженням проблематики розвитку на рівні підприємства як складної керованої детермінованої системи, в умовах ринкової економіки стала монографія Герасимчука В.Г. "Розвиток підприємства: діагностика, стратегія, ефективність" [], в якій розмежовуються поняття функціонування, вдосконалення та розвиток, та подаються їх відмітні характеристики. Розвиток розглядається як - „цілеспрямована діяльність підприємства, пов’язана з вдосконаленням процесів результативного розв’язання проблем соціального, організаційного, економічного, техніко-технологічного, інших напрямків, що виникають під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів, через постійний перегляд стратегій, функцій, структур, за ініціативи каталізатора змін із застосуванням теорії мотивації, досліджень дією, раціональних та інших методів [16, с. 28].

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Теорія граничної корисності
Найбільш вагомий внесок у розвиток теорії граничної корисності зробила австрійська школа політекономії, яка сформувалась у 70-ті роки XIX століття. Австрійська школа - це суб'єктивно-психологічний напрямок в політекономії, що розроб ...

Розвиток кольорової металургії України
На сьогодняшній день тема кольорової металургії України є досить актуальною. Саме тому темою своєї курсової роботи я обрав дослідження рівня розвитку і розміщення кольорової металургії України. Об’єктом моєї праці є кольорова метал ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.