Розділи економіки

Управління фінансовим результатом діяльності торговельного підприємства

З табл. 2.27 та рис. 2.9 видно, що рентабельність продукції у 2009 р. складає (19,5), тобто підприємство отримало - 19,5 коп. прибутку на гривню реалізованої продукції. Це свідчить про ефективну діяльність в процесі ціноутворення.

Що стосується рентабельності основної діяльності, то вона теж досить висока у 2009 р. (45,8), що вказує на високу спроможність підприємства у процесі відтворення та розширення своїх виробничих можливостей і ефективне використання авансованих у діяльності коштів.

Рис. 2.9 Показники рентабельності підприємства за 2007-2009 рр.

У показника рентабельності основного капіталу тенденція до збільшення, а точніше у 2009 р. його значення становило (5,1), що більше від 2007р. на 17,4 пунктів, але відносно 2008р. даний показник зменшився на 4,3 пунктів. Показник рентабельності власного капіталу у 2009 р. мав значення (11%), тобто власники підприємства отримали прибутки з вкладеного у діяльність власного капіталу. Загалом можна сказати, що за рахунок ефективного використання коштів, підприємство функціонує ефективно.

Аналіз плану фінансових результатів на 2010р. наведено у табл. 2.28.

Таблиця 2.28

План фінансових результатів на 2010р.

Показники

Роки

Відхилення

Фактично 2009р.

План 2010р.

абс. (+,-)

темп росту, %

Чистий дохід

7847,4

9416,9

1569,5

20,0

Собівартість реалізованих товарів

6324,0

7588,8

1264,8

20,0

Валовий прибуток

1523,4

1828,1

304,7

20,0

Податок на прибуток

25,5

26,3

0,8

3,1

Чистий прибуток

49,6

310,3

260,7

525,6

Отже, на 2010р. заплановано підвищення фінансових результатів, так чистий дохід має збільшитись на 1569,5 тис. грн., валовий прибуток на 304,7 тис. грн., або на 20%, чистий прибуток заплановано у розмірі 310,3 тис. грн., що вище за 2009р. на 260,7 тис. грн., або на 525,6%.

Перейти на страницу: 1 2 3 

Подібні статті по економіці

Системи та методи мотивації трудової діяльності на підприємствах
Необхідною умовою існування й розвитку суспільства є праця, як доцільна діяльність людей, що спрямована на задоволення їхніх життєвих потреб. Однією з складових праці є її мотивування на рівні агентів (учасників) трудових відносин. Сис ...

Система обліку, контролю і аналізу ефективності використання необоротних активів підприємства
Ринкові умови господарювання вимагають від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентоздатності виробленої продукції та наданих послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм госп ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.