Розділи економіки

Проблеми та шляхи залучення іноземних інвестицій

Незалежно від рівня економічного розвитку будь-яка держава прагне залучити іноземний капітал, одержуючи прямий і непрямий ефекти від інвестиційних вкладень. Найбільшу роль у залученні інвестицій відіграють макроекономічні фактори, у т. ч. ємність внутрішнього ринку, валютна стабільність, політична стабільність, рівень розвитку інфраструктури, наявність кваліфікованої робочої сили. Істотним фактором є також інвестиційна політика приймаючої держави, що забезпечує гарантії іноземним інвесторам, ефективне і стабільне функціонування правової системи. Інвестиційна політика визначає специфіку напрямів і засобів регулювання допуску іноземних інвестицій у приймаючу економіку, а також засобів стимулювання їх залучення.

В умовах структурної перебудови економіки України гострою проблемою є потреба у великих іноземних інвестиціях. У більшості країн (США, Німеччині, Франції, Великобританії) каталізатором інвестиційної активності став саме іноземний капітал, який відіграв активну роль у розвитку та структурній перебудові економіки.

Актуальність даної роботи пояснюється тим, що на сучасному етапі економічного розвитку інвестиційна активність індивідуальних інвесторів та юридичних осіб передбачає вкладення надлишкових (тимчасово вільних) коштів не в один, а у велику кількість інвестиційних об'єктів, генеруючи тим самим певну диверсифіковану сукупність їх.

Розвиток будь-якої держави пов'язаний з динамікою інвестиційних процесів, структурним та якісним оновленням виробництва й створенням ринкової інфраструктури. Чим інтенсивніше здійснюється інвестування, тим швидше проходить відтворювальний процес, тим активніше відбуваються ефективні ринкові перетворення.

Тому будь-які дослідження, пов'язані із сутністю та основними поняттями інвестиційного процесу, проблемами формування інвестиційного портфеля, вибором форм інвестування та методів управління цими процесами, є, безумовно, актуальними.

Вивченню та аналізу процесу залучення іноземних інвестицій в регіони України присвячені праці П.Ю. Беленького, В.И. Шевченко-Марселя, С.М. Писаренка, М.М. Недашківській, З. Самотій, А.А. Даниленко, Л.Шинкарук, А.С. Музиченка та інших вчених-економістів.

Об'єктом дослідження є залучення іноземних інвестицій в економіку України.

Предметом дослідження проблеми та перспективи залучення іноземних інвестицій в економіку України.

Мета дослідження - аналіз проблем інвестиційної сфери в Україні, розгляд комплексу питань, пов'язаних з підвищенням інвестиційної активності на різних рівнях управління, а також розробка рекомендацій з покращення інвестиційного клімату.

Згідно з метою дослідження були визначені такі завдання:

) вивчити теоретичні засади залучення іноземних інвестицій в економіку України;

) дослідити інвестиційну політику України;

) проаналізувати іноземне інвестування в економіку України;

) розглянути проблеми та шляхи залучення іноземних інвестицій в економіку України.

Для розв'язування поставлених завдань використано такі методи наукового дослідження: діалектичного пізнання, конкретного і абстрактного, логічного та історичного, системного і порівняльного аналізу та статистичних порівнянь.

Інформаційною базою курсової роботи є нормативно-правові документи, статистичні збірники, щорічники, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених.

Структура роботи. Курсова робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків.

  Подібні статті по економіці

  Регіональний розвиток і розміщення залізничного транспорту України
  За своїми природними географічними умовами Україна належить до держав, які мають всі необхідні дані для торгових контактів із зарубіжними країнами через залізничний транспорт. Сама доля подарувала нашій країні вигідне географічне полож ...

  Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення
  Поняття прибутку в економічній системі існує у зв'язку з наявністю то­варно-грошових відносин, появою і розвитком інституту власності, особливо приватної. Перші визначення прибутку збігалися зі значенням валового дохо­ду, який за індивідуаліс ...

  Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.