Розділи економіки

Управління фінансовим результатом діяльності торговельного підприємства

Прибуток як економічна категорія - це грошовий вираз вартості реалізованого чистого доходу, основна форма грошових накопичень господарюючих суб'єктів. Він характеризує доходність підприємства від проведення відповідних заходів, окупність вкладених витрат і використаного майна в результаті проведення заходів [20, с.211].

У здійсненні виробничо-фінансової діяльності господарюючих суб'єктів бере участь велика кількість взаємопов'язаних організаційних, трудових, матеріальних і фінансових факторів. Мета кожного господарюючого суб'єкта - якомога ефективніше використати ці фактори.

Ефективність використання факторів виробництва виражається в кінцевому підсумку в фінансових результатах діяльності господарюючих суб'єктів.

Таким чином, фінансові результати - це економічний підсумок виробничої діяльності господарюючих суб'єктів, виражений у вартісній (грошовій) формі.

Фінансові результати діяльності підприємств характеризуються такими економічними показниками як валовий доход, чистий доход, прибуток.

Валовий доход є узагальнюючим показником, який характеризує результати діяльності підприємств. Його розмір залежить від кількості виробленої продукції та використаних на її виробництво матеріально-грошових коштів, крім оплати праці.

Основними факторами підвищення валового доходу є збільшення виробництва продукції та зниження матеріально-грошових затрат.

Валовий доход, що створюється на підприємстві, є джерелом оплати праці робітників сфери матеріального виробництва і накопичень, однією з форм яких є чистий доход.

Чистий доход - це частина вартості продукту, яка залишається після відшкодування затрат живої та уречевленої праці. К. Маркс писав: "Чистий же доход є додаткова вартість, отже - додатковий продукт, який залишається за вирахуванням заробітної плати.". Таким чином, чистий доход є додатковим продуктом, тобто валовий доход за вирахуванням оплати праці [13, с.244].

Чистий доход, який створюється на підприємстві, ділиться на дві частини. Одна його частина вилучається в доход бюджету через механізм цін, друга - залишається на підприємстві і визначається як різниця між вартістю продукції та затратами на її виробництво. Ця частина чистого доходу є чистим доходом підприємства.

Чистий доход підприємства, в свою чергу, складається з реалізованого чистого доходу і чистого доходу, який залишається в залишках продукції, призначеної для внутрішньогосподарського використання.

Чистий доход у залишках продукції, яка використовується на внутрішньогосподарські потреби, визначається як різниця між вартістю продукції за цінами реалізації та її собівартістю.

Реалізований чистий доход розраховується за проданою продукцією, і тому він тотожний прибутку підприємства, отриманого від продажу продукції.

Отже, прибуток - це частина чистого доходу, одна з його форм. За розміром прибуток від продажу продукції, хоч і тотожний реалізованому чистому доходу, однак менший чистого доходу підприємства на суму, яка залишається в залишках продукції, використаної на внутрішньогосподарські потреби.

Проаналізуємо динаміку за показниками фінансових результатів, таблиця 2.25.

Таблиця 2.25

Аналіз динаміки фінансових результатів, тис. грн.

Показник

Фактично

Відхилення, 2009р. від

2007р.

2008р.

2009р.

2007р.

2008р.

Чистий дохід

1019,0

3755,4

7847,4

6828,4

4092

Собівартість реалізованих товарів

763,7

3001,5

6324,0

5560,3

3322,5

Валовий прибуток

255,3

754,0

1523,4

1268,1

769,4

Податок на прибуток

6,1

26,5

25,5

19,4

-1

Чистий прибуток

-45,7

65,5

49,6

95,3

-15,9

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Приватний сектор в національній економіці
Актуальність теми даної курсової роботи. Стратегічною метою розвитку України є побудова сильної та сучасної європейської демократичної держави з потужною економікою для забезпечення гідного життя кожного громадянина. У нашій державі нерозв’язан ...

Інтегральна ефективність діяльності
Суспільство ніколи не було байдужим до витрат на досягнення того або іншого успіху. В основі прогреса лежить підвищення ефективності виробництва. Тут розуміється економічна і соціальна результативність господарської діяльності. При зн ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.