Розділи економіки

Співвідношення ринкових і державних методів регулювання економіки

державний регулювання німецький економіка

Актуальність теми курсової роботи полягає в тому, що самостійна Україна з 1991 року поступово змінює суспільно-економічну формацію з „розвитого соціалізму” з загальнонародною власністю на засоби виробництва та прибуток(капітал) і централізовано плановою економікою на „українську ринкову економіку” - сучасний різновид „державного капіталізму зверху” з примусовим переходом до приватної власності на засоби виробництва та капі-тал засобами легального „справедливого роздержавлення загальнонародної соціалістичної власності” та нелегального її захоплення окремими прошарками українського суспільства та іноземними інвесторами.

З врахуванням цього в суспільстві та наукових колах знов відродився інтерес до всебічного вивчення історії становлення капіталі́зму - суспільного ладу, в якому економічна система виробництва та розподілу заснована на принципах приватної власності, особистої ініціативності, раціональності та ефективності використання наявних ресурсів, максимізації прибутку (капіталу).

Політична економія капіталізму, як суспільно-господарського устрою, що замінив феодалізм, пройшла у XVIII - ХІХ сторіччях наступні етапи науково-практичного розвитку:

1. Класична політична економія, яка виникла в Британії наприкінці XVIII століття в працях Адама Сміта, Давіда Рікардо, Джона Стюарта Мілля, Жан-Батіста Сея, та обгрунтовувала ідею „невидимої руки ринку”, що змушує „економічну людину” суспільства мимоволі створювати загальне добро, переслідуючи особисті інтереси, при цьому державне втручання в процеси „економічної свободи діяльності” є непотрібним і повинне бути скорочене.

2. Марксистська політекономія ХІХ сторіччя - яка вважає капіталізм найвищою стадією розвитку суспільства із антагоністичним способом виробництва. Головне протиріччя капіталізму марксизм убачає в несуміс-ності суспільного характеру виробництва при капіталізмі й приватної власності, яка лежить в основі капіталістичної системи розподілу. Розв'я-зання цього протиріччя марксизм бачить у соціалістичній революції, ре-зультатом якої буде встановлена суспільна власність на засоби виробниц-твва і комуністичний принцип розподілу - від кожного за його здібностя-ми, кожному - за потребами.

. Альтернативні „німецька історична” та „австрійська” школи ХІХ сторіччя - які вважали капіталізм багатостороннім наслідком еволюційного культурологічно-історичного розвитку окремих націй світового суспільства під керівництвом державних механізмів, які повинні створити соціологічні умови для співпраці робітників та роботодавців за рахунок справедливого (встановлю-ного державними законами) розподілу результатів труда між власниками засо-бів виробництва (капіталістами) та найманими працівниками (трудовою си-лою). Скореговані сучасними умовами ідеї „німецької історичної школи” є дуже привабливими для сучасних економістів - розробників „державно-ринкової економічної теорії” розвитку суспільного ладу в постсоціалістичній Україні.

Оскільки марксистська та „німецька історична” і австрійська політеконо-мії є теоретичним підгрунтямм двох основних гілок розвитку світового господарства у ХХ сторіччі (соціалістична та капіталістична моделі), то метою курсової роботи є аналіз основних положень та ідей економістів „німецької істо-ричної школи”, а також їх життєздатності в сучасних умовах світового економічного укладу ХХІ сторіччя.

Предметом курсової роботи є співвідношення ринкових і державних методів регулювання у працях представників „німецької історичної школи” .

Методом досліджень курсової роботи є історичний аналіз ідей ХІХ сто-річчя та його критичний аналіз з врахуванням досвіду економічного розвитку світового суспільства у ХІХ - ХХІ віках.

  Подібні статті по економіці

  Особливості діяльності транснаціональних корпорацій в Україні
  Найважливішим елементом розвитку світової економіки та міжнародних економічних відносин є транснаціональні корпорації (ТНК). В останні десятиріччя їм приділяється багато уваги. Сьогодні немає жодного значного процесу в світовій економіц ...

  Проект покращення роботи підприємства
  У проектному аналізі під проектом розуміється одноразовий комплекс взаємопов'язаних заходів, спрямований на досягнення чітко визначеної мети при встановленому матеріальному (ресурсному) забезпеченні протягом заданого періоду часу. ...

  Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.