Розділи економіки

Ритмічність та сезонність виробництва

Найважливіше завдання будь-якого підприємства - рентабельна і стабільна робота. Одним з головних завдань є створення системи якісного постачання підприємств для забезпечення ритмічної та ефективної роботи. Тільки сучасна система постачання, яка враховує інтереси і потреби підприємств, зможе забезпечити стабільність на ринку і можливість нормального розвитку. Ритмічною можна вважати роботу підприємства, при якій випуск продукції мав місце в таких кількостях, в яких це передбачалося графіком. Причому графік повинен виконуватися за будь-який період, а не тільки за рік, квартал, місяць. Зазвичай за тривалі періоди суттєві відхилення від графіка не мають місця, з чого ще не випливає, що підприємство працює ритмічно. Також для підприємств харчової промисловості доцільно проводити аналіз сезонності виробництва, що викликана особливостями переробки сільськогосподарської сировини, а також особливостями попиту на продукцію.

Актуальність дослідження ритмічності і сезонності виробничої діяльності підприємства обумовлюється тим, що неритмічна робота приводить до значних втрат у народному господарстві. Величина втрат особливо зростає в умовах, коли в країні створений і успішно функціонує єдиний народногосподарський комплекс. Останнє призвело до посилення взаємозв'язків між різними господарськими підрозділами, взаємозумовленості змін на них рівня витрат і результатів. Тому неритмічна робота є наслідком зменшення обсягу виробництва продукції (за рахунок недовиконання плану в окремі періоди по всьому ланцюжку цих зв'язків), труднощі в її реалізації, транспортування (у періоди, коли має місце перевиконання плану), що, в кінцевому рахунку, призводить до зменшення обсягу реалізованої продукції. Нерівномірне завантаження організації протягом року, простої робочої сили та обладнання при спаді попиту на послуги і максимальне їх завантаження при зростаючому попиті негативно впливають на обсяг реалізації послуг, якість послуг, продуктивність праці, рівень використання основних виробничих фондів та інші показники господарської діяльності організації, що і підтверджує актуальність теми курсової роботи

В курсовій роботі зібрані основні данні, які дозволяють зрозуміти, яким чином здійснюється аналіз ритмічності та сезонності виробництва продукції підприємства харчової промисловості. Об'єктом курсової роботи є ПАТ «Еліт», предметом є аналіз ритмічності та сезонності виробничої діяльності даного підприємства.

Теоретичною основою в процесі написання курсової роботи стали праці науковців, які займалися дослідженням ритмічності та сезонності виробництва продукції підприємств харчової промисловості.

Основною метою роботи є: здійснити аналіз ритмічності та сезонності виробництва продукції підприємства харчової промисловості та визначити оптимальний обсяг виробництва продукції.

У ході роботи слід виконати ряд завдань:

розглянути теоретичний аспект поняття і значення ритмічності роботи підприємства і випуску продукції, а також сезонності виробництва;

проаналізувати на практичному прикладі ритмічність та сезонність діяльності підприємства;

розробити шляхи забезпечення ритмічної та ефективної роботи підприємства.

  Подібні статті по економіці

  Міжнародна економічна система та її головні елементи
  На початку третього тисячоліття різко загострилися проблеми соціально-економічного розвитку. Головна суперечність світової економіки дедалі більше проявляється у скороченні й поступовому вичерпуванні традиційних ресурсів господарського зро ...

  Інфляційні очікування
  Перехід нашої економіки на ринкові відносини різко підвищив значення грошей. Проблеми грошового господарства стають основними і в практичних заходах по реконструкції народного господарства, і в теоретичних дослідженнях. Тому, незважаючи на ...

  Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.