Розділи економіки

Ритмічність та сезонність виробництва

Найважливіше завдання будь-якого підприємства - рентабельна і стабільна робота. Одним з головних завдань є створення системи якісного постачання підприємств для забезпечення ритмічної та ефективної роботи. Тільки сучасна система постачання, яка враховує інтереси і потреби підприємств, зможе забезпечити стабільність на ринку і можливість нормального розвитку. Ритмічною можна вважати роботу підприємства, при якій випуск продукції мав місце в таких кількостях, в яких це передбачалося графіком. Причому графік повинен виконуватися за будь-який період, а не тільки за рік, квартал, місяць. Зазвичай за тривалі періоди суттєві відхилення від графіка не мають місця, з чого ще не випливає, що підприємство працює ритмічно. Також для підприємств харчової промисловості доцільно проводити аналіз сезонності виробництва, що викликана особливостями переробки сільськогосподарської сировини, а також особливостями попиту на продукцію.

Актуальність дослідження ритмічності і сезонності виробничої діяльності підприємства обумовлюється тим, що неритмічна робота приводить до значних втрат у народному господарстві. Величина втрат особливо зростає в умовах, коли в країні створений і успішно функціонує єдиний народногосподарський комплекс. Останнє призвело до посилення взаємозв'язків між різними господарськими підрозділами, взаємозумовленості змін на них рівня витрат і результатів. Тому неритмічна робота є наслідком зменшення обсягу виробництва продукції (за рахунок недовиконання плану в окремі періоди по всьому ланцюжку цих зв'язків), труднощі в її реалізації, транспортування (у періоди, коли має місце перевиконання плану), що, в кінцевому рахунку, призводить до зменшення обсягу реалізованої продукції. Нерівномірне завантаження організації протягом року, простої робочої сили та обладнання при спаді попиту на послуги і максимальне їх завантаження при зростаючому попиті негативно впливають на обсяг реалізації послуг, якість послуг, продуктивність праці, рівень використання основних виробничих фондів та інші показники господарської діяльності організації, що і підтверджує актуальність теми курсової роботи

В курсовій роботі зібрані основні данні, які дозволяють зрозуміти, яким чином здійснюється аналіз ритмічності та сезонності виробництва продукції підприємства харчової промисловості. Об'єктом курсової роботи є ПАТ «Еліт», предметом є аналіз ритмічності та сезонності виробничої діяльності даного підприємства.

Теоретичною основою в процесі написання курсової роботи стали праці науковців, які займалися дослідженням ритмічності та сезонності виробництва продукції підприємств харчової промисловості.

Основною метою роботи є: здійснити аналіз ритмічності та сезонності виробництва продукції підприємства харчової промисловості та визначити оптимальний обсяг виробництва продукції.

У ході роботи слід виконати ряд завдань:

розглянути теоретичний аспект поняття і значення ритмічності роботи підприємства і випуску продукції, а також сезонності виробництва;

проаналізувати на практичному прикладі ритмічність та сезонність діяльності підприємства;

розробити шляхи забезпечення ритмічної та ефективної роботи підприємства.

  Подібні статті по економіці

  Система економічної безпеки за матеріалами організації ТОВ Будхаус
  Економічна безпека являє собою універсальну категорія, що відображає захищеність суб'єктів соціально-економічних відносин на всіх рівнях, починаючи з держави і закінчуючи кожним його громадянином. Економічна безпека підприємства - ...

  Теорія соціально-технологічної парадигми як методологія визначення пріоритетів економічного розвитку України
  Сьогодні часто лунають заклики, що українське суспільство повинно дати принципові відповіді на стратегічні виклики часу. Але у чому, власне, полягають ці виклики? І що треба робити для адекватної відповіді? Розглянемо ці питання через при ...

  Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.