Розділи економіки

Ритмічність та сезонність виробництва

Найважливіше завдання будь-якого підприємства - рентабельна і стабільна робота. Одним з головних завдань є створення системи якісного постачання підприємств для забезпечення ритмічної та ефективної роботи. Тільки сучасна система постачання, яка враховує інтереси і потреби підприємств, зможе забезпечити стабільність на ринку і можливість нормального розвитку. Ритмічною можна вважати роботу підприємства, при якій випуск продукції мав місце в таких кількостях, в яких це передбачалося графіком. Причому графік повинен виконуватися за будь-який період, а не тільки за рік, квартал, місяць. Зазвичай за тривалі періоди суттєві відхилення від графіка не мають місця, з чого ще не випливає, що підприємство працює ритмічно. Також для підприємств харчової промисловості доцільно проводити аналіз сезонності виробництва, що викликана особливостями переробки сільськогосподарської сировини, а також особливостями попиту на продукцію.

Актуальність дослідження ритмічності і сезонності виробничої діяльності підприємства обумовлюється тим, що неритмічна робота приводить до значних втрат у народному господарстві. Величина втрат особливо зростає в умовах, коли в країні створений і успішно функціонує єдиний народногосподарський комплекс. Останнє призвело до посилення взаємозв'язків між різними господарськими підрозділами, взаємозумовленості змін на них рівня витрат і результатів. Тому неритмічна робота є наслідком зменшення обсягу виробництва продукції (за рахунок недовиконання плану в окремі періоди по всьому ланцюжку цих зв'язків), труднощі в її реалізації, транспортування (у періоди, коли має місце перевиконання плану), що, в кінцевому рахунку, призводить до зменшення обсягу реалізованої продукції. Нерівномірне завантаження організації протягом року, простої робочої сили та обладнання при спаді попиту на послуги і максимальне їх завантаження при зростаючому попиті негативно впливають на обсяг реалізації послуг, якість послуг, продуктивність праці, рівень використання основних виробничих фондів та інші показники господарської діяльності організації, що і підтверджує актуальність теми курсової роботи

В курсовій роботі зібрані основні данні, які дозволяють зрозуміти, яким чином здійснюється аналіз ритмічності та сезонності виробництва продукції підприємства харчової промисловості. Об'єктом курсової роботи є ПАТ «Еліт», предметом є аналіз ритмічності та сезонності виробничої діяльності даного підприємства.

Теоретичною основою в процесі написання курсової роботи стали праці науковців, які займалися дослідженням ритмічності та сезонності виробництва продукції підприємств харчової промисловості.

Основною метою роботи є: здійснити аналіз ритмічності та сезонності виробництва продукції підприємства харчової промисловості та визначити оптимальний обсяг виробництва продукції.

У ході роботи слід виконати ряд завдань:

розглянути теоретичний аспект поняття і значення ритмічності роботи підприємства і випуску продукції, а також сезонності виробництва;

проаналізувати на практичному прикладі ритмічність та сезонність діяльності підприємства;

розробити шляхи забезпечення ритмічної та ефективної роботи підприємства.

  Подібні статті по економіці

  Особливості функціонування корпоратизованих підприємств харчової промисловості України (на прикладі ПАТ Рівненська кондитерська фабрика)
  Актуальність теми. За останні кілька років фінансовий та виробничий стан більшості підприємств України значно погіршився. Вагомим резервом в напрямку його покращення є підвищення ефективності використання оборотних коштів, які займають ...

  Макроекономічна політика у відкритій економіці
  Метою роботи є вивчення дії макроекономічної політики у відкритій економіці. Предметом дослідження курсової роботи є підстава взаємодії основних макроекономічних механізмів за умов відкритої економіки. Актуальність обраної теми ...

  Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.