Розділи економіки

Аналіз основних показників ефективності діяльності підприємства

економічний господарчий показник ефективність

Оцінка економічної та соціальної ефективності господарчої діяльності підприємства буде проведена на прикладі ПАТ «Авдіївський завод металевих конструкцій». Юридична адреса: 86060, Донецька обл., м. Авдіївка, вул. Маяковського, буд.94 [3].

ПАТ «АЗМК» за галузевою ознакою відноситься до підприємств енергетики та електрифікації, а за видами виробленої продукції - до підприємств машинобудівельної та металообробної промисловості.

Види діяльності підприємства за КВЕД:

.11.0 Виробництво будівельних металевих конструкцій.

.12.0 Виробництво будівельних металевих виробів.

.74.0 Виробництво кріпильних засобів, ланцюгів і пружин.

.52.4 Монтаж машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва.

.87.0 Оптова торгівля іншими машинами та устаткованням.

.20.1 Діяльність у сфері інжинірингу [4].

Аналіз економічної ефективності діяльності підприємства доцільно розпочати з оцінки основних показників господарської діяльності, які наведені у додатку Г.

Аналізуючи основні показники діяльності ПАТ «АЗМК», можна зробити висновки, що діяльність підприємства була прибутковою як у минулому, так і у звітному році. Позитивні тенденції спостерігаються по динаміці змін основних показників. Так, виручка від реалізації в звітному році збільшилась на 7149,6 тис.грн. порівняно з минулим роком. Це обумовило збільшення валового прибутку на 60,18%. Прибуток від операційної діяльності в звітному році значно виріс, порівняно з минулим, а саме на 995,1 тис.грн., що становить 264,24%. Це пояснюється значним зростанням інших операційних доходів.

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування в звітному році, порівняно з минулим, також має позитивні тенденції розвитку. Незважаючи на збільшення інших витрат на 3,7 тис.грн., прибуток від звичайної діяльності до оподаткування збільшився за рахунок зростання інших доходів на 5 тис.грн.

В цілому, підприємство функціонувало ефективно та отримало чистий прибуток та його сума в звітному році збільшилась на 712 тис.грн,що складає 304,54 %.

Темп росту продуктивності праці одного співробітника становив 127,87% у поточних цінах, що на 11,16% більше темпу росту середньомісячної заробітної плати. Це свідчить о досить ефективному використанні трудових ресурсів.

Проаналізувавши в цілому основні показники діяльності підприємства, слід перейти до аналізу окремих показників ефективності діяльності підприємства.

Для оцінки ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства необхідно побудувати допоміжну таблицю 2.1. «Аналіз динаміки обсягу і структури ресурсів підприємства».

Таблиця 2.1

Аналіз динаміки обсягу і структури ресурсів підприємства

Показники

2010

2011

Відхилення, +/-

Темп зміни, %

Сума, тис.грн.

Пит. вага, %

Сума, тис.грн.

Пит. вага, %

Сума, тис.грн

Пит. вага, %

Середньорічна вартість необоротних активів

5708,3

42,9

7624,8

47,1

1916,5

4,1

133,6

Середньорічна сума оборотних активів

5076,4

38,2

5124,5

31,6

48,1

-6,5

100,9

Разом господарські ресурси

10784,7

81,1

12749,3

78,7

1964,6

-2,4

118,2

Витрати на оплату праці

2519,8

18,9

3456,2

21,3

936,4

2,4

137,2

Всього сукупні ресурси

13304,5

100,0

16205,5

100,0

2901,0

0,0

121,8

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Максимізація прибутку на ринку монополістичної конкуренції у короткотерміновому періоді
Мікроекономіка є однією зі складових сучасної економічної теорії - фундаментальної науки про господарство, яка досліджує поведінку людей і пояснює, чому і як вони приймають ті чи інші економічні рішення. Мікроекономіка вивчає поведінку індивідуальних ...

Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення
Поняття прибутку в економічній системі існує у зв'язку з наявністю то­варно-грошових відносин, появою і розвитком інституту власності, особливо приватної. Перші визначення прибутку збігалися зі значенням валового дохо­ду, який за індивідуаліс ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.