Розділи економіки

Загальне ознайомлення зі структурою підприємства, організацією його діяльності

Приватне виробничо-комерційне підприємство "Богдан" створене на приватній власності та за рішенням громадянина України Слободяна Богдана Сергійовича, на підставі Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та інших законодавчих актів України.

Приватне виробничо-комерційне підприємство "Богдан" зареєстровано Вінницькою районною державною адміністрацією від 06.01.1999 року за номером 357 із змінами і доповненнями від 20.04.2006р. номер запису в ЄДР 11491050001000482.

Підприємство засноване на приватній власності засновника.

Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та немайнові права, нести обов'язки, виступати в суді як позивач, відповідач або третя особа.

Підприємство володіє, користується на власний розсуд належними йому основними фондами, цінними паперами та іншим майном, має самостійний баланс, власні і залучені основні та оборотні засоби, розрахунковий, - валютний та інший рахунки в установах банків, круглу печатку із своїм найменуванням, відповідні штампи, фірмові бланки зі своєю назвою та інші реквізити, здійснює господарську діяльність від свого імені на підставі повного госпрозрахунку та самофінансування.

Підприємство може здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, що не заборонена чинним законодавством України.

Місцезнаходження підприємства: 23252 Україна, Вінницька область, Вінницький район, смт. Вороновиця, вулиця Гагаріна, будинок 4, квартира 1.

Предметом діяльності Підприємства є оптова та роздрібна - торгівля фармацевтичними товарами.

Майно підприємства складається з основних фондів, обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображається на самостійному балансі Підприємства, Підприємство є власником майна, переданого йому Засновником у власність, продукції, набутої Підприємством в результаті господарської діяльності, одержаних доходів, іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законодавством.

Підприємство володіє, користується і розпоряджається власним майном на свій розсуд, здійснює по відношенню до нього дії, що відповідають статуту та не суперечать чинному законодавству.

Майно Підприємства формується за рахунок:

майна і грошових коштів, переданих Підприємству Засновником;

доходів, одержаних в результаті господарської діяльності;

доходів від цінних паперів та корпоративних прав;

доходів від випуску і розміщення цінних паперів;

кредитів банків та інших фінансово-кредитних установ;

безвідплатних внесків підприємств (установ, організацій) та громадян;

асигнувань державного та місцевого бюджетів;

інших надходжень, не заборонених законом.

Господарча діяльність Підприємства здійснюється на основі укладених договорів. Підприємство вільне у виборі предмету договору, визначенні зобов'язань його учасників.

Підприємство здійснює свою діяльність на принципах господарського розрахунку, самоокупності та самофінансування.

Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку та пріоритетні напрямки.

а порушення договірних зобов'язань, кредитно-розрахункової та податкової дисципліни, вимог якості продукції та інших правил господарської діяльності Підприємство несе відповідальність, передбачену законодавством. України. Держава не відповідає по зобов'язаннях Підприємства, а Підприємство не відповідає по зобов'язаннях держави, її органів та організацій.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Розвиток соціальної сфери України
Розвиток соціальної сфери є важливим елементом функцій соціальної політики. Стан соціальної сфери це важливий показник економічного і морального стану держави і народу. Особливої актуальності набуває розвиток соціальної сфери в умовах ...

Система економічної безпеки за матеріалами організації ТОВ Будхаус
Економічна безпека являє собою універсальну категорія, що відображає захищеність суб'єктів соціально-економічних відносин на всіх рівнях, починаючи з держави і закінчуючи кожним його громадянином. Економічна безпека підприємства - ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.