Розділи економіки

Регіональний розвиток і розміщення залізничного транспорту України

За своїми природними географічними умовами Україна належить до держав, які мають всі необхідні дані для торгових контактів із зарубіжними країнами через залізничний транспорт. Сама доля подарувала нашій країні вигідне географічне положення.

На сучасному етапі розвитку перед нашою державою постало безліч питань і залізничний транспорт посідає серед них не останнє місце. Адже відсутність за останні роки будь-якої політики з боку держави призвела до того, що більшість залізниць не має належного економічного ефекту. Тому завдяки бездіяльності нашого уряду постають і утверджуються нові залізничні маршрути інших держав, які заробляють великі кошти на торгівлі через залізницю, що стає дедалі вигіднішою справою. Держава, в свою чергу, сама повинна розуміти важливість залізничного транспорту в економіці країни і підтримувати його в фінансовому відношенні.

Попри всі складнощі в окремих регіонах помітне пожвавлення ділового життя, пошуків шляхів вирішення цієї проблеми. Важливість оптимального вирішення цієї проблеми є очевидною. З вищезазначеного випливає актуальність даного питання на сучасному етапі розвитку України і приділивши належну увагу вирішенню даного питання такими шляхами як прийняття законів і здійснення видатків державного бюджету на впровадження нових технологій, держава в недалекому майбутньому зможе розширити свою доходну частину і дані кошти спрямовувати на розвиток інших галузей економіки або соціальної сфери, а отже, піднятись на наступну сходинку розвитку своєї економіки.

Актуальність даної теми полягає в тому, що незважаючи на те, що дане питання неодноразово розглядалося багатьма видатними науковцями, все одно в суспільній географії все дуже швидко розвивається та змінюється, в тому числі існують і зміни у транспортно-географічному положенні нашої держави, які найчастіше пов’язані зі змінами транспортної інфраструктури, та змінами зовнішньої політики держав.

Об‘єктом

дослідження даної теми є залізничний транспорт України.

Предметом

вивчення є перспективи та проблеми розвитку залізничного транспорту нашої держави.

Метою

написання курсової роботи є визначення особливостей розвитку залізничного транспорту України, опис сучасного стану, висвітлення проблем в даний час і перспектив у майбутньому.

Головними завданнями

, виконання яких потребувала поставлена мета, стали:

збір і обробка теоретичного матеріалу з даної тематики;

оцінка нинішнього стану транспортної системи України;

збір і обробка інформації про сучасні тенденції, які можуть вплинути на транспортно-географічне положення та транзитний потенціал України.

Для детального розкриття теми даної курсової роботи дослідження доцільно провести так: по-перше, розкрити роль та значення залізничного транспорту в економіці держави, по-друге, розкрити питання про cутність, значення та основні функції залізничного транспорту України, дати характеристику передумовам регіонального розвитку і розміщення залізничного транспорту України, по-третє, визначити сучасну структуру та рівень розвитку залізничного транспорту України, по-четверте, охарактеризувати територіальну структуру та регіональні відмінності залізничного транспорту України, по-п’яте, проаналізувати проблеми і перспективи розвитку і розміщення залізнично-транспортного комплексу України.

Основними методами

, які були застосовані під час виконання цієї курсової роботи є: літературний, картографічний, вимірювання, прогнозування, та такі методологічні підходи як: системний, порівняльний, історичний.

  Подібні статті по економіці

  Оцінка демографічного потенціалу регіону
  Основа кожної держави - це населення, люди, які є її громадянами, носіями державного суверенітету. Нормальний розвиток держави неможливий без достатньої кількості населення, його працересурсного та інтелектуального потенціалу, виробни ...

  Сутнісна характеристика предмета політичної економії та еволюція її розвитку
  Здобуття Україною на зламі тисячоліть незалежності й перехід від адміністративно-командної системи управління до ринкової економіки посилюють інтерес громадськості до економічної теорії, зокрема, до політичної економії. Політична еко ...

  Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.