Розділи економіки

Вплив матеріальної зацікавленості працівників на зміну продуктивності праці

Важливу роль у досягненні високих результатів праці працівників підприємств відіграє мотивація їх трудової діяльності.

Мотивація праці - це цілеспрямоване спонукання працівника до високоефективної праці шляхом стабільного впливу на його потреби, інтереси, цілі.

Мотивація є складовим елементом системи управління персоналом і спрямована на досягнення особистих інтересів працівника і спільних цілей діяльності підприємства. Оскільки в основі трудової діяльності працівника лежать його потреби та інтереси, головними з яких є матеріальні, то для створення тривалих мотивів його праці необхідно створювати такі умови, за яких працівник сприймав би свою працю як джерело справедливої матеріальної винагороди, основою його професійного росту, визнання і об’єктивної оцінки його здібностей і результатів праці.

Мотивація трудової діяльності включає мотивацію праці, мотивацію зайнятості, мотивацію до володіння засобами виробництва, мотивацію підготовки трудового процесу, мотивацію до самовдосконалення працівника і розвитку його конкурентоспроможності.

Існує три види мотивації трудової діяльності: матеріальна, моральна, адміністративна.

Матеріальна - реалізується через систему оплати праці.

Моральна - передбачає використання системи оцінювання заслуг, ділових якостей працівника, виховання у них почуття гордості за своє підприємство.

Адміністративна - основується на дисципліні праці, відповідальності працівника, використанні різних форм дисциплінарного покарання.

На підприємствах в тому числі і в ТОВ АПК “Розкішна” найбільш поширеним видом мотивації праці є матеріальна мотивація праці. Адже в основі діяльності кожної людини лежить інстинкт до самозбагачення, відповідно працівник буде працювати ефективніше чим більше його матеріальне заохочення, тим самим підвищуватиметься продуктивність праці і ефективність роботи підприємства.

Створення на підприємстві дієвої системи мотивації повинно базуватися на таких основних принципах:

— добір працівників, формування гармонійного виробничого колективу;

— сприйняття працівника як особистості, повага до особистості, її потреб і інтересів ;

— створення безпечних, комфортних умов праці;

— забезпечення здорового психофізіологічного мікроклімату у колективі, вдосконалення взаємовідносин між працівниками;

— створення умов та надання однакових можливостей для професійного росту працівника;

— застосування об’єктивних критеріїв оцінки працівника;

— забезпечення відповідності винагороди працівника результатам його праці;

— справедливий розподіл доходів, участь працівників у прибутках;

— залучення працівників до управління виробництвом;

— забезпечення підтвердження необхідності працівника на підприємстві не лише матеріально, а й морально.

Системи мотивації, як складові частини сучасних систем управління персоналом, базуються на розумінні працівника як головної рушійної сили виробництва. Основою роботи з персоналом має бути не просто мотивація до високопродуктивної праці, а розвиток трудового потенціалу підприємства, підвищення конкурентоспроможності персоналу, комплексна мотивація трудової діяльності.

Висновки та пропозиції

Отже можна зробити висновок, що у 2008р. в ТОВ АПК “Розкішна” було досягнуто такого рівня продуктивності праці:

— Середньооблікова чисельність працівників становила 404 людини;

— Продуктивність праці становила 103,23 тис. грн.;

— Відпрацьовано людино-годин тис. 774,2

— Вироблено валової продукції на 1 люд.-год., грн. 53,2

— Отримано виручки від реалізації на одного працівника тис. грн. 150,01

В підприємстві на одного працівника в 2008 році припадало 44,9 га сільськогосподарських угідь. Це досить велика площа землі яку працівник повинен обробляти, але на підприємстві досить великий показник фондозабезпеченості який складає 131,9 тис. грн., а також фондоозброєність становить 59,27 тис. грн

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Розвиток і вдосконалення льотної промисловості України
Подальший розвиток і вдосконалення льотної промисловості України тісно пов'язаний з розвитком систем електропостачання, за допомогою яких забезпечуються нормальна життєдіяльність людей, які користуються послугами льотного транспорту і ...

Статистичний аналіз виробництва зерна в господарствах Барвінківського району Харківської області
Сільське господарство є життєво необхідним видом економічної діяльності народного господарства, оскільки зачіпає інтереси буквально кожної людини. Адже нині понад 80 % фонду споживання формується за рахунок продукції сільського господ ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.