Розділи економіки

Аналіз та розрахунок економічної ефективності виробництва

Рф=П/ОВФ.

Розрахунок рентабельності виробництва для підприємства "Техмашсервіс":

за минулий рік (2008) Рф = ∙ 100% ≈ 1,71%;

за звітний рік (2009) (план) Рф = ∙ 100% ≈ 17,18%;

за звітний рік (2009) (факт) Рф = ∙ 100% ≈ 12,09%.

Як бачимо із розрахунку показник збільшився в порівнянні з минулим роком на 10,38% - це позитивне явище, але в порівнянні з планом - зменшився на 5,09%, це свідчить про те, що на 2009 р. було заплановано більш ефективне використання основних виробничих фондів, ніж відбулося фактично.

Рисунок 2.9. Рентабельність підприємтсва*[ 9; c.25]

Проаналізувавши вище приведені розрахунки, можна зробити висновок, що діяльність підприємства "Техмашсервіс" є економічно ефективним. Це було досягнуто завдяки позитивних динамік таких показників:

· зростання продуктивності праці призвело до збільшення кількості працівників та зростання обсягу продукції, кращого використання трудових, фінансових, матеріальних, технологічних і всіх інших ресурсів підприємства;

· зменшення об’єму трудомісткості - за рахунок цього фактора було в основному забезпечене зростання годинної продуктивності праці, яка залежить від рівня трудових затрат і виконання норм;

· підвищення фондоозброєності призвело збільшення рівня забезпеченості підприємства основними виробничими засобами;

· зменшення рівня зарплатомісткості призвело до збільшення фонду оплати праці та зменшення витрат на виробництво продукції;

· збільшення такого показника як рентабельність основних засобів у порівнянні з минулим роком, призвело до більш ефективного використання виробничих засобів.

Але перед підприємством "Техмашсервіс" постала така проблема - на 2009 р. було заплановано більш ефективне використання основних виробничих фондів, ніж відбулося фактично. Тому, щоб запобігти подальшому розвитку цієї проблеми треба здійснити комплекс заходів, які за змістом характеризують основні напрями розвитку та вдосконалення виробничо-комерційної діяльності суб’єктів господарювання. Визначальними напрямами є:

) прискорення науково-технічного та організаційного прогресу (підвищення техніко-технологічного рівня виробництва; удосконалення структури виробництва, організаційних систем управління, форм і методів організації діяльності, її планування та мотивації);

) підвищення якості й конкурентоспроможності продукції (послуг);

) акцентувати увагу на використанні сучасних високотехнологічних матеріалів.

Що стосується подальшого підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства, то тут слід зосередити увагу на таких аспектах:

•внутрішньозмінні втрати робочого часу;

•втрати робочого часу внаслідок плинності кадрів;

•рівень використання засобів механізації, автоматизації праці та комп'ютерної техніки;

•аналіз системи стимулювання працюючих;

•визначення професійно-кваліфікаційної структури працюючих.

Крім того, слід звернути увагу і на інші напрямки раціоналізації використання матеріальних ресурсів:

•проаналізувати основні причини втрат та нераціонального використання ресурсів;

•забезпечити обґрунтоване нормування витрат матеріалів;

•організувати використання вторинних ресурсів;

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Національне багатство, прибуток
Виробничі можливості суспільства завжди були обмежені. Зі збільшенням населення виникала необхідність залучення в господарський оборот нових земель, самих різних природних ресурсів. До початку ХХ сторіччя темпи приросту використовуваних ресурсів зали ...

Теорія соціально-технологічної парадигми як методологія визначення пріоритетів економічного розвитку України
Сьогодні часто лунають заклики, що українське суспільство повинно дати принципові відповіді на стратегічні виклики часу. Але у чому, власне, полягають ці виклики? І що треба робити для адекватної відповіді? Розглянемо ці питання через при ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.