Розділи економіки

Зниження витрат промислових підприємств

Актуальність теми дослідження. Фінансовий результат діяльності будь-якого промислового підприємства, а також можливості його подальшого розвитку в основному залежать від розміру його витрат. Саме витрати є тим основним показником діяльності підприємства, який обмежує обсяг його прибутку. Вони визначають мінімальну ціну продукції і впливають на конкурентоспроможність підприємства. А, як сказав Екс-президент України, В. А. Ющенко, «низька конкурентоспроможність економіки - це чинник гальмування економічного розвитку».

Будь-яке підприємство, яке займається виробництвом або продажем продуктів чи послуг, завжди намагається забезпечити перевищення своїх прибутків над витратами, а щоб збільшити прибуток, виникає потреба у зниженні рівня витрат. Більше того, на промислових підприємствах часто спостерігається невиправдане збільшення витрат на виробництво продукції, яке призводить до зменшення прибутковості або навіть до їх збитковості. Тому, потрібно створити ефективну систему управління витратами.

Управління витратами в сучасних ринкових і кризових умовах постає для управлінців на перший план.

Цей процес цілеспрямованого формування витрат за їх видами, центрами виникнення та носіями, постійний контроль рівня витрат і стимулювання їх зниження ґрунтується на комплексному та всебічному аналізі витрат, що виникають у поточній діяльності підприємства.

Важливе значення також відіграє структура витрат, тобто співвідношення окремих груп витрат за певними ознаками. Її вивчення та аналіз дають змогу застосувати відповідні заходи для економії ресурсів та зниження собівартості продукції, вибору методів калькулювання, прогнозування динаміки собівартості продукції, цін і ринкової позиції підприємства тощо.

Слід зазначити, що різні аспекти зниження витратами досить ґрунтовно розглядаються у зарубіжній та вітчизняній літературі. За останні роки перекладено ряд книг американських, англійських, німецьких вчених з цієї проблематики. Також є аналогічні видання українських і російських авторів. Проблемі витрат підприємства приділяли і продовжують приділяти значну увагу багато вітчизняних та зарубіжних науковців і практиків, зокрема Ю. М. Великий, В. В. Прохорова, Н. В. Сабліна, О. М. Данилюк, Л. В. Нападовська, Ю. С. Цал-Цалко, М. Г. Грещак, І. Є. Давидович, А. В. Череп та багато інших.

Витрати підприємства є одним із найважливіших та трудомістких об’єктів обліку, контролю і аналізу. Від правильності їх визначення залежить точність розрахунку фінансового результату діяльності підприємства. Отже, тема витрат є актуальною для будь-якого підприємства, яке здійснює виробництво продукції.

Об'єктом дослідження курсової роботи є грошові витрати промислового підприємства на виробництво та реалізацію продукції.

Метою курсової роботи є визначення теоретичних засад, розробка та вдосконалення методичних рекомендацій щодо зниження витрат промислових підприємств.

Мета роботи зумовлює виконання таких завдань :

визначення суті і змісту витрат промислового підприємства;

класифікація витрат за ознаками залежно від виду діяльності, напрямку використання ресурсів і порядку їх обліку;

визначення ролі, мети, підходів до аналізу витрат промислових підприємств;

проведення аналізу витрат промислових підприємств;

пошук ефективних шляхів вдосконалення управління витратами промислових підприємств.

У першому розділі розглянуто теоретичні аспекти витрат промислових підприємств; з’ясовано поняття витрат; визначено структуру та функції витрат; розкрито види витрат залежно від функцій управління витратами.

У другому розділі проаналізовано собівартість продукції за елементами витрат та статтями калькуляції.

У третьому розділі запропоновано шляхи зменшення рівня собівартості продукції, здійснюваних у процесі зменшення витрат промислового підприємства.

  Подібні статті по економіці

  Реструктуризація промислового підприємства
  Розвиток української економіки значною мірою залежить від стану та темпів росту базових галузей промисловості. В сучасних умовах промислові підприємства відчувають значні труднощі, які пов’язані з їх адаптацією до економічних умов, які ...

  Обґрунтування виробництва і оцінка ефективності діяльності ТОВ Fantasy Drive за основними критеріями
  Актуальність дослідження. ТОВ «FantasyDrive» виробляє солодкі безалкогольні газовані напої. На всьому ринку безалкогольних напоїв сегмент солодкої газованої води є найбільш ємним. За наявними оцінками за 2010 рік, середньодушове спожива ...

  Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2022 рік.